Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kí Atasɛsɛ kíblena wɛ̃̀ barode mↄↄ kɛ̀ wè be Nisã guu kína yezi à geepiwɛ̃ɛ mi, ben má sɛ̀ má kpàa. Èe ma e kↄ̃n uusisinao zikiro,
2ben à ma la à bè: Bↄ́ yã bé à tò n uu sisina? Nɛ́ɛ gyãa kɛro. N nↄ̀sɛ bé à yàka? Vĩa ma kũ maamaa,
3ben ma bènɛ: Luda n dↄ̃ kↄ̃n aafiao, Zaaki! Ma uu sisina, zaakɛ wɛ́tɛ kɛ̀ ma dezinↄ mira kún gↄ̃̀ bɛzĩ ũ. À bĩilɛ gbànↄ tɛ́ kũ̀.
4Ben à bèmɛ: Ń yezi mà kɛ diamɛ? Ma wɛ́ɛ kɛ̀ Luda Musudea gĩa,
5ben ma weàla ma bè: Kí, tó à kɛ̀nnɛ maa bensↄ̃ mamↄma n zↄ̀bleri yã kàngu, ǹ ma zĩ Yudanↄ bùsu wɛ́tɛ kɛ̀ ma dezinↄ mira kún pìa, lɛ mà e mà kɛkɛ mà káɛ.
6Kína pì naↄ̃ↄ vɛ̃ɛna à saɛ, ben à ma la à bè: Dian n tá é gì kɛ nà? Bↄrɛn nɛ́ suu? Kɛ̀ kína wè ma ganazi, ben ma gurↄↄ dìɛnɛ.
7Ma bènɛ: Tó à kɛ̀nnɛ, ǹ takada kɛ̃ Yuflati baa kãa kpa dↄn'aɛdeenↄnɛ ǹ kpáma. Ǹ ońnɛ aↄ̃ tó mà gɛ̃tɛ ń bùsun ai mà gá káo Yudanↄ bùsun.
8Ǹ takada kɛ̃ n líkpɛ dãkpari Asafanɛ dↄ. Ǹ onɛ à ma gba lí mà zɛki gbãaa kɛ̀ kú Luda kpɛ́ saɛ lɛ́ kɛo kↄ̃n bĩilɛnↄ kↄ̃n kpɛ́ kɛ̀ mɛ́gↄ̃ kún pↄ́o. Ben kína pↄ́ kɛ̀ má gbèka kpàma, zaakɛ ma Luda ↄↄ kúma.
9Kína soza bàdeenↄ kↄ̃n sↄ̃deenↄ dàmɛ aↄ̃ gámao. Ben ma gaa ma Yuflati baa kãa kpa dↄn'aɛdeenↄ lè ma kína lánↄ kpàḿma.
10Kɛ̀ Oronu gbɛ̃ Sambala kↄ̃n à ìba Tobia, Amↄni boriio mà gbɛ̃ke mↄ̀ Isarailinↄ gwena kaara, à kɛ̀ńnɛ ĩi maamaa.
11Kɛ̀ ma ka Yerusalɛmu, ma kámma bò gĩa gurↄ aagↄ̃.
12Ben ma fɛɛ gwãavĩ kↄ̃n gbɛ̃kenↄ, mɛ́ɛ yã kɛ̀ ma Ludaa dà ma swɛ̃̀n mà kɛ Yerusalɛmu o gbɛ̃kenɛro. Má di zaaki kpɛɛ, gbɛ̃ kpaaanↄↄ tɛ́ kɛ̀sɛ.
13Ma bↄ Guzurɛ bĩilɛn gwãavĩ ma mì pɛ̀ Gbɛ̃ngbo lↄ̀gↄa kↄ̃n Tubura bĩilɛo. Mɛ́ɛ Yerusalɛmu bĩi kɛ̀ wà gbòro gwagwa kↄ̃n à bĩilɛ kɛ̀ tɛ́ kũ̀nↄ.
14Ben ma gaa aɛ ai Íbↄki bĩilɛa kↄ̃n Kína íkakiio. Gu kee kú gwe, ma zaaki e fↄ̃ à gɛ̃̀nlo,
15ben má tɛ́ swawɛɛn gwãavĩ, mɛ́ɛ bĩi gwagwaa. Ben ma ɛara ma su ma gɛ̃ Guzurɛ bĩilɛn.
16Gbãadeenↄↄ guu kɛ̀ ma gaan ke yã kɛ̀ má kɛ̀ dↄ̃ro, zaakɛ mɛ́ɛ yãke o Yudanↄnɛ gĩaro, baa sa'orinↄ ke kínɛnↄ ke gbãadeenↄ ke gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃é zĩi pì kɛɛnↄ.
17Ben ma bèńnɛ: A nawɛ̃a kɛ̀ wa lee èↄ́? Yerusalɛmu gↄ̃̀ bɛzĩ ũ, à bĩilɛnↄ tɛ́ kũ̀. À tó wà ɛara wà bĩi bo dↄ lɛ wàtongↄ̃ dɛ fabona pↄ́ ũ dↄro yãnzi.
18Ma bèńnɛ dↄ lán ma Luda ↄↄ kùma nà kↄ̃n yã kɛ̀ kína òmɛɛo. Ben aↄ̃ bè: Wà fɛɛ wà na à bonaa. Ben aↄ̃ nà zĩ maaa pìa ↄplaplaa.

19Kɛ̀ Oronu gbɛ̃ Sambala kↄ̃n a ìba Tobia, Amↄni boriio kↄ̃n Larubu bori Gɛsɛmuo à baaru mà, aↄ̃ wa fabò aↄ̃ kya kàwagu aↄ̃ bè: Bↄ́n ée kɛɛ gwee? Ée bↄↄ kína yã kpɛɛn yↄ́?
20Ben ma yã sìńla ma bè: Luda Musude é wa dakↄ̃rɛ kↄ̃n mìnnaao. Wamↄwa à zↄ̀blerinↄ, Yerusalɛmu bĩibonan wé naa kɛ̀. Amↄa sↄ̃ a baka kúnlo. A yã kú kɛ̀ dↄro, a tↄ́ égↄ̃ dↄ gbɛ̃ken wɛ́tɛ kɛ̀ guu dↄro.