Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Da:i Dione Dawa:i Olelesu

Da:i Dione Dawa:i Olelesu 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amaiba:le, dilia da goi gogawane, dili Hahamosu Dunu dawa:ma. Fa:no da:i dioi eso da dilima doaga:mu. Amo ganodini dilia da, “Na esalusu ganodini, na da hahawane hame gala,” amane sia:mu.
2Amo esoha eso amola oubi amola gasumuni ilia hadigi amo di da gasi hahamoi agoane ba:mu, amola eso huluane gibu mobi da dialumu.
3Amasea, dia lobo (amo da di gaga:i dialu) da yagugumu amola dia emo waha gasa galebe, da goayamu. Dia bese oda da duduga:iba:le, dia ha:i manu agimu gogolemu amola dia si da uliligiba:le, noga:le ba:mu gogolemu.
4Dia ge da ga:i dagoiba:le, logoba:le ga: da hame nabimu. Di da gagoma goudasu ea ga: amola baidama dubi amo fonobahadi fawane nabimu. Be sio ea gesami hea:su amoga fawane da dia golabe didilisimu.
5Di da gadodafa sogebi amoga masa:ne beda:mu, amola dia ahoabe da se nabasa:besa:le, beda:mu. Dia dialuma hinabo da gago aligimu. Di da gasa fili masunu gogolemu amola dia hanai dawa:su da asi dagoi ba:mu. Ninia da esalebe dagomusa: helefisu amoga ahoa, amola ninia bogosea, dunu da logoga heawini dinanebe ba:mu.
6Silifa sia:ine da damui dagoi ba:mu. Gouliga hamoi gamali da hanega:ne sa:ili, goudamu. Hano nasu ulidou ea hano disu efe da damuni gala:mu amola hano disu ofodo da goudamu.
7Ninia da:i da osobo guluga buhagimu. Amola ninia mifo amo Gode da ninma i, amo da Hima buhagimu.
8Sia: Dabe Alofele Iasu Dunu da amane sia:i, “Hamedei! Hamedei! Huluanedafa da hamedei!”
9Be Sia: Dabe Alofele Iasu Dunu da dawa: bagade lai dagoiba:le, e da gebewane dunu oda ilima ea dawa: hou olelelalu. E da malasu dedei ilia bai hogolalu, ilia hou ba:le dawa:musa: adoba:i.
10E da eno dunu dogo denesima:ne sia: hogoi helei. Be e da sia: moloidafa fawane dedei.
11Bagade dawa:su dunu ilia fada:i sia: da galiamo debei amoga sibi ouligisu dunu da ilia sibi sesu, agoaiwane gala. Amola malasu gilisi da mae mugululi, gafesi noga:le dabagala:i defele agoane ba:mu. Gode da ninia Sibi Ouligisudafa afadafa fawane esala. Amola E da amo malasu ninima i dagoi.
12Nagofe! Liligi eno amo di noga:le dawa:digima:ne diala. Buga dedesu dagomu dibi da hamedafa. Amola di da baligili dawa: bagade lamusa: hamosea, hele bagade nabimu.
13Wali, sia: huluane da sia:i dagoi. Be sia: dagomusa:, sia: afadafa fawane gala, amane. “Godeba:le beda:ma! Ea hamoma:ne sia:i nabawane hamoma! Bai amo hou hamoma:ne, Gode da dunu fi hahamoi dagoi.
14Gode da ninia hamoi, noga:i o wadela:i, amo huluane amoma fofada:mu. Siga ba:i hou amola wamo hamoi hou, amo huluanema, E da fofada:mu.” Sia: ama dagoi