Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - KOHELETE

KOHELETE 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eregabemu dinadia ai ikaramu Diravana na ba laloa tao, hahedika dinadia do asie kau ai, bona ba herevalaidia baoto “Asina moalelaidiamu” laḡanidia do asie kahira-kahira ai;
2dina bona diari bona hua bona hisiu do asie dibura bona medu murinai dagadaga do asie hahebou lou negana ai.
3Una dina ai ruma igimana taudia na bae heude-heude, bona goada taudia dorudia bae laoho; uit iriridia bae hadoko badina be, idia na gagadoi mo, bona gaba-mauru amo e igo lasimu hahinedia na matadia bae valahu-valahu,
4bona ariara ai ruma iduaradia bae hekou. Una dina ai uit iririna reḡena baine maraḡi, bona ta baine noga haraḡa manu ena tai ai, bona ane-abi hahinedia eredia bae manoka.
5Una dina ai. atai gabudia garidia bae gari, bona dala ai danu hahegari ḡaudia bae mia. Una dina ai sakada auna baine burea, bona kwadi baine bainabaina lao, bona heḡahusi baine ore. Badina be taunimanima na baine noho henia hanaihanai gabuna e laomu, bona taitai taudia na ariara ai e tai loaloamu.
6Ia ba laloa tao, silver varona do se motu, eiava gold dihuna do se makohi, eiava hodu na ranu gabuna ai do se hesea rohoroho, eiava ava keikeina na ranu gurina isena ai do se kwaidu ai;
7ḡahu ese tano do se lou henia, oromana gunana heḡereḡerena do se abia, bona lauma na e henia Diravana dekena do se lou lao negana ai.
8Haroro Tauna na e tomu: Asi anidia ḡaudia, ḡau iboudiai be asi anidia.
9Haroro Tauna na mai aonegana, bona ia ese taunimanima e ha-aonegadiava. Hereva lada-isidia e tahudia, bona e haerodia, bona e haboudia ḡoevaḡoeva.
10Haroro Tauna na hereva mai mamidia e tahudia, bona hereva momokanidia e tore maoromaoro.
11Aonega taudia edia hereva na ikodo na heheto; bona e haboudia herevadia na e kokodia kau ikokodia na heheto; idia na Hereḡu Tauna tamona ese e heni.
12Natugu e, ini e hereadiamu ḡaudia nahuadia ba toho. Buka momo itoredia na asi dokona, bona ihaerodia ese hesiku e havaraiamu.
13Ḡaukara dokona binai; hereva iboudiai vada o kamonai. Dirava garina ba gari, bona ena haheḡani ba badinadia; badina be una na taunimanima ena kara korikori idoinai.
14Badina be Dirava ese kara iboudiai bona ḡau hehunidia iboudiai, namodia bona dikadia, na baine hahemaorg henidia.