Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ǹ tó n Kɛ̀ri yã gↄ̃ dↄngu n kɛfɛnnakɛgↄrↄ zĩ ari gↄrↄ vãni gɛ́ ká, ari wɛ̃̀ kũ ĩni pi ntɛni a nna ma doroa.
2Ǹ tó a yã gↄ̃ dↄngu ari ifãntɛ̃ kũ gupurao gↄ̃ lago, ari mↄvura kũ susunɛnↄ gↄ̃ sira kũ, ari legũmanaa gbɛra guweresari gↄ̃ gɛ́ su.
3Gↄrↄ birea n ↄnↄ nigↄ̃ lukaluka, n gbánↄ ni koko, n pↄ́sobↄnↄ ni kámma bo kũ ò dasi doro yãi, n gugwabↄnↄ ni gu e ń wondoo gũn dãadãa.
4N lɛ́ nigↄ̃ nakↄ̃ana gãnulɛa, wísilↄgbɛ kĩni ni busɛ kũnnɛ. Bãnↄ wiki ni n vu in, nↄkparenↄ lɛ̀ ni kɛnnɛ busɛ.
5Ĩni vĩna kɛ guleinɛ kũ kurena zɛ́ gũnwo, n mìkã ni pura kũ lán desu vú bà. Ĩni n zĩda gátɛ lán kwa táa'onaa bà, pↄ́ke ni n mɛ̀ futɛ doro, zaakũ bisãsiri dì gɛ́ a gɛ́kiamɛ, akũ ↄ́ↄdↄrinↄ dìgↄ̃ kure gãnulɛa.
6Ǹ tó n Kɛ̀ri yã gↄ̃ dↄngu ari n andurufu bà gↄ̃ gɛ́ kɛ̃, ari n wura ta gↄ̃ gɛ́ kpakoto kũ, ari n í lo gↄ̃ gɛ́ wíwi, ari n lↄ̀gↄ guga gↄ̃ gɛ́ wí,
7ari n bùsutiti gↄ̃ ɛra à gɛ́ gɛ̃ zĩtɛn, gu kũ à bòn, ari n nini gↄ̃ gɛ́ tá Luda kũ à kpàmma kĩnaa.
8Makũ laasunde ma pì: Yã pã búgubugu, a pínki pãmɛ.
9Abire gbɛra lákũ laasunde pì ↄ̃ndↄ̃ nà, à dↄ̃naa dàdańnɛ. À laasun lɛ̀ à kpátɛ kɛ̀ yãi, akũ à yáasinↄ lɛ̀ dasi.
10À kpátɛ kɛ̀ yã manai, akũ a yã pìnↄ kɛ̃̀ a zɛ́a, akũsↄ̃ yãpuramɛ.
11Ɔ̃ndↄ̃ri yãnↄn de lákũ gò kũ òdi pↄ́kãdenↄ lɛ́o bàmɛ, ń yã'onanↄn de lán koosa kũ ò pà gínginnↄ bà. Sãdãri mɛ̀n do mɛ́ à yã pìnↄ dà.
12Ma nɛ́, ǹ laakari kɛ, ǹsun yãke karanlo. Òdi takadanↄ kɛ̃ dasidasi, à lɛ́ vĩro. Kyókɛna zↄ̃kↄ̃ sↄ̃ àdi mɛ̀ɛ kpasamɛ.
13Ò a pínki mà, a mìdɛnaan dí: Ǹ vĩna kɛ Ludanɛ, ǹgↄ̃ a yãditɛnanↄ kũna, zaakũ gbɛ̃ sĩnda pínki yãn gwe.
14Luda ni yãkpatɛ kɛ ó yã sĩnda pínki musu, kũ yã kũ utɛnaao pínki, bee a mana ke a vãni.