Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Ecclesiastes

Ecclesiastes 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ami au vilaraga, taukauemi eḡa nuanuami ina vuru, muriai da nuabola ona nelaḡai; maranai magura i tuḡereḡerei, ma ona riwa, “Lawana marina eḡa ita ai!”
2Lamna maranai madeḡa, nawaravi ma ubona ina ḡuvai, ma apau ina nememei da mara ina ḡuva-nonoei.
3Anina ma nimami, taugagaloemi ina sisi aemi marina vivirewapanana ina vokokokara. Ivomi ina viruaḡa da ami lam eḡa ona uta gwadagwadai, matami ina vinawanawa da eḡa ona inana kaua.
4Taniḡami ina pota da gugura au etanai eḡa ona nonori, kiu ina logologoi ina ravidagudaguimi wate ai wela anatapui ina amoa.
5Taukauemi ona vinuanotenotei: Maranai aidamo ona gagatei ma babara ona rovoei, maranai kora ina tonaimi me rei talana, ma tam ma gwaḡa-nae me kapau e gwaḡagwaḡa-nae iraḡe aubaina. Erawa ma morelana anatapui ina kwa. Tauta kokoaḡa ta tuḡereḡerei ma tou ina vikarei au doa.
6Taukauemi ona vinuanotei, muriai da lavutu ḡuravana ina wanautuini, bo nau goldei ina wanawamai ma reduḡoru ina wanakabakabari.
7Ma tupuami ina naeme au doa ma aruami ina naeme God, tauverena awarina.
8Tauviararamana i riwa, “Anona eḡa! Anona eḡa! Anatapuna anona eḡa.”
9Tauviararamana nuanuana i ulaula kaua, ma aiwai i aramanei rava i viararamani. Riwa nuaulaulaui maḡamaḡaui i ʼavi ma i girumei ma i rereḡa-kauei.
10Tauna riwa vinuaubana i baiei ma aiwai i girumi lamna jijimanina ma ririwa-kauana.
11Tauviararamana riwai lamna me kwapu ma riwa nuaulaulai i gam me tutu, nuanuam ita tonatonai. Wei anatapuna Bada i vereta.
12Anina natu, ma aramanei da kaua ḡelaui ma inana-kauei. Buka girumai eḡa ina kwa ma giruma ḡiriḡiri i vinigarigari.
13Wei anatapui au murina. Riwa tagogiava ma aramanei: God ma vivirei ma ponana ma voteletelei. Wei lamna aubaina rava i vitupui.
14God ata kaua anatapui govagovaḡai, aiaii bo apoapoe, ina kovoḡi.