Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - ECLESIASTÉS

ECLESIASTÉS 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xiquilnamiqui Toteco tlen mitzchijchijqui quema noja tiitztoc titelpocatl. Xijhueyitlepanita amantzi quema tiitztoc titelpocatl huan aya huala nopa tonali quema ayoc tijpiyas paquilistli para tiitztos.
2Pampa teipa ayoc huelis titlachiyas cuali huan tiquinitas tonati, metztli huan sitlalime queja ya tzintlayohuilijque. Huan yonque ya tlanqui tlaahuetzis, motlalnamiquilis mocahuas queja tlamixtentoc.
3Hualas tonali quema nopa huehuejyotl mitzchihuas tihuihuipicas huan mometzhua tlen quipixque miyac chicahualistli, ayoc quipiyase. Ayoc tijpiyas nochi motlancoch para tijcuajcuas cuali huan elis queja titlachiya ipan ventanas tlen soquiyo.
4Huan quema ya tiquinpolojtos motlancochhua, monequis timotentetzopas chicahuac para huelis tijchichicuetzas motlacualis. Teipa ajsis tonali quema timehuas cualca quema aya tzajtzij cuapelechme pampa ax huelis ticochis. Pero ta ayoc titlacaquis cuali huan motlajtol ayoc caquistis cuali.
5Teipa ta tiquimacasis titlejcos campa tlahuejcapa huan tiquimacasis tihuetzis quema tinejnemis. Tielis se huehuentzi tzonchipahuac. Huan tijhuahuatatzas motlacayo. Ayoc tijnequis tipaquis ihuaya mosihua. Tiitztos nechca miquistli. Quena, timiquis huan tiyas ipan tlen elis mochaj para nochipa. Huan nopa tlacame tlen mitzchoquilise itztose ipan calle.
6Xiquilnamiqui Toteco ama quema titelpocatl huan noja titetic. Xijtequipano ama quema motzonteco noja quinahuatía moyolo ma huitoni huan moeso noja nemi ipan motlacayo. Amo xijchiya hasta ayoc huelis titlaijiyotilanas huan motlalnamiquilis ayoc tleno quimatis.
7Xijchihua ama quema motlacayo aya mocuepa tlaltejpoctli queja achtohui eltoya huan motonal aya mocuepa ica Toteco tlen quihualtitlanqui.
8“Nochi san tlapic huan ax tleno ipati.” Queja nopa niquijtohua na tlen niTlamachtijquetl. ¡Quena, nochi san tlapic!
9Huan na tlen niTlamachtijquetl ax san tlahuel nitlalnamiqui pero nojquiya nijsenhuiquili niquinmachti tlacame nochi tlen nijmatiyaya. Nojquiya niquijcuilo miyac tlajtoli tlen inintoca proverbios.
10Huan niTlamachtijquetl nijtemo tlajtoli tlen yejyectzi para ica nitlamachtis. Huan nojquiya niquijcuilohuayaya tlajtoli tlen senquistoc melahuac.
11Itlajtol se tlalnamijca tlacatl quinfuerzajhuía sequinoc ma quichihuaca tlen cuali. Quinnextilía sequinoc nopa tlamantli tlen achi más ipati. Itlajtol se tlalnamijca tlacatl teyacana ipan se cuali ojtli queja se tlamocuitlahuijquetl quichihua.
12Pero ta tinocone, nimitzilhuía ax quema tlamis tlacame para quiijcuilose más amatlapohuali. Huan tlen momachtía miyac mosiyahuiltía miyac.
13Tlen nochi tlajtoli tlen niquijtojtoc huan tlen inquicactoque, ya ni tlen más ipati para nimitzilhuis: “Xiquimacasi Toteco huan xijchihua tlen quiijtohua itlanahuatilhua. San ya nopa tlen monequi quichihuase nochi tlacame.
14Pampa Toteco Dios techtlajtolsencahuas ipampa nochi tlen tijchihuaj, yonque tijchihuaj nempa o ixtacatzi, huan yonque cuali o ax cuali.”