Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Eclesiastés

Eclesiastés 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sapingwa-gudiidgi Bab-Dummad-be-obinnisad be ebinsao. Ibagan-bulegan-danikoed-idu, Bab-Dummad be ebinsao. Ar birgamar-bulegan-nonikile, be sognonikoed: “An-seredgussoggu, ibmar-nuegangi bar an wergudisurye.”
2Dad-ibeler-gaed bar be itogosulid-iduale, Bab-Dummad-be-obinnisad be ebinsao. Nii-gaed bar be daksuliguoed-iduale, Bab-Dummad-be-obinnisad be ebinsao. Niisgwamar-gaed bar be daksuliguoed-iduale, Bab-Dummad-be-obinnisad be ebinsao. Bega dii-dummad-wisad-sorba, gannar mogirmar-nagunonikoedyob-guoed-iduale, Bab-Dummad-be-obinnisad be ebinsao.
3Ibagwengine, be-argan, neggi-nakulemaladyob-gued wawanmakdoed, be-mali, bila-onomalad-dulemaryob-gued nollomakdoed. Be-nugarmar ibmar-gwag-naged-akwamaryob-gued, ichegusadbali, bar ibmar bayogosulid. Be-ibya, yawagak-seniganaba-atakmaladyob-gued, bar atakosulid.
4Be-uaya, yawagak-neg-imbamaryob-gued, atudoed. Bega ibmar-gwag-naged-akwamar-goled, boggumai gudoed. Bega sikwimar-namaked bergudoed, bela namakmalad bar be itogosulid.
5Neg-matusulidgi-nanalegedgi be dobe itononikoed, igarba-bonisar-nanalegedgi dobe be itononibaloed. Be-sailagia, ibmar-durba-sibudiksiiyob osibumakdoed. Ses-nanaeyob arbaed-dummad be nanadii guoed. Ibmar-gullegedi, bar bega nued-gulle gunonikosulid. Ar ade, dule degisadegu-yoggued-negse nadapid, bar gannar dagegarsulid. Bega-dule-bomaladdi, galimba-ebiris obiryamakdoed.
6Mani-dub-itired-idu, or-nog-mared-idu, Bab-Dummad-be-obinnisad be ebinsao. Dii-weenaidgi mete-mared-idu, dii-weed-bipirmaknaid-bibisged-idu, Bab-Dummad-be-obinnisad be ebinsao.
7Ar napagi be danisoggu, napaga be gannar binnidoed. Be-burbadi gannar Bab-Dummadse naoed. Ar Bab-Dummad bega burba-uksadid.
8Odurdaked-saila weyob soged: “We-napneggi-ibmar-imaklegedi, binsarsunna imakleged, bela igarga gwen gusulid.”
9Odurdaked-saila, binsaed-ibedbar-inigwele, dulemar-odurdakdii gusbalid. Bela nue-ibmar-balaminai gualid, sogedba balaminai gusad. Deginbali, binsaed-nuegan-narmaksad bukidar ilemaknai gusbalid.
10Odurdaked-saila gayaburba-nuegan ise-amiar imaksagusad. Degine, gayaburba-nuegan innikigwadba narmaksa gusad.
11Dule-binsaed-ibegan-e-sunmakedi, gammi ur-semaidaebayobi, emar-nied. E-binsaed-nuegan-onmaksadi, buarmar-neg-ganikidyob gued. We-binsaed-nuegan, Bab-Dummadgi danikid.
12Machi, egi be binsabaliga napi an bega sogbargwelo: Gardamar-bukidar-narmakleged berguosulid, degine, gardamar-doggus-durdaklegedi, dulega geg-gued uked.
13We-ibmar-sunmaklesad, wese bergunonisunnad: Unnila be Bab-Dummad-dobekwaa-gudii nanao, e-Igarmar-Mamaidba be ibsao. Ar dulega, we-ibmarbi unnila ibnuedga gued.
14Ar ibmar-nued-imaklesadi, ibmar-isgana-imaklesadi, Bab-Dummad bela wilubdaknonikoed. Amba ibmar dukuar-imaklesdibe, bela wilubdakbaloed.