Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - LAASUUDEE

LAASUUDEE 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ǹ tó n Kɛ̀ri yã gↄ̃ dↄngu n gↄ̃kparɛkɛgurↄ ai gurↄ zaaa gá ká, ai wɛ̃̀ kɛ̀ nɛ́ be nɛ́ɛ à nnaa ma dↄrooa.
2Ǹ tó à yã gↄ̃ dↄngu ai ↄfãntɛ̃ kↄ̃n gupuraao gↄ̃ lago, ai mↄvura kↄ̃n sↄsↄnɛnↄ gↄ̃ sia kũ, ai loumana gbɛra guweresai gↄ̃ gá su.
3Gurↄ beeea n ↄↄnↄ égↄ̃ lugaluga, n gbánↄ é koko, n pↄ́sobↄnↄ é kámma bo kɛ̀ aↄ̃ↄ pari dↄro yãnzi, n gugwabↄnↄ é guu e ń windo guu dãadãa.
4N lɛ́ égↄ̃ nakↄ̃ana gãalɛ, wísilↄgbɛ kĩi é busɛ kũnnɛ. Bãanↄ wiii é n vu iin, nↄkparɛnↄ lɛ̀ é kɛnnɛ busɛ.
5Nɛ́ vĩa kɛ gulezĩnɛ kↄ̃n lili'ona zɛ́ guuo, n mìkã é pura kũ lán desu vú bà. Nɛ́ n zĩnda gáɛ lán kwa táa'ona bà, pↄ́ke é n mɛ̀ fɛɛ dↄro, zaakɛ gbɛ̃ntee è gá a gákiiamɛ, ben ↄ́ↄdↄrinↄ ègↄ̃ lili oo gãalɛ.
6Ǹ tó n Kɛ̀ri yã gↄ̃ dↄngu ai n kondogi bà gↄ̃ gá kɛ̃, ai n vura taa gↄ̃ gá kpaato kũ, ai n í loo gↄ̃ gá wíwi, ai n lↄ̀gↄ googa gↄ̃ gá wí,
7ai n bùsuti gↄ̃ ɛara à gá gɛ̃ tↄↄtɛn, guu kɛ̀ à bↄ̀n, ai n ninii gↄ̃ gá tá Luda kɛ̀ kpàmmaa kiia.
8Ma laasuude ma bè: Yã pã búgubugu, à píngi pãmɛ.
9Beee gbɛra lán laasuudee pì ↄ̃ndↄ̃ nà, à dↄ̃na dàdańnɛ. À laasuu lɛ̀ à kpáɛ kɛ̀ yãzi, ben à yáasinↄ kɛ̀ pari.
10À kpáɛ kɛ̀ yã maaazi, ben à yã pìnↄ kɛ̃̀ a zɛ́a, bensↄ̃ yãpuramɛ.
11Ɔ̃ndↄ̃dee yãnↄↄ dɛ lán gò kɛ̀ wè pↄ́kãdeenↄ zↄ̃o bàmɛ, aↄ̃ yã'onanↄↄ dɛ lán kuusa kɛ̀ wà pà gínginnↄ bà. Sãdãri mɛ̀n doo bé à yã pìnↄ dà.
12Ma nɛ́, ǹ làakari kɛ, ǹton yãke kaaranlo. Wè takadanↄ kɛ̃ paripari, à lɛ́ vĩro. Kyókɛna bíta sↄ̃ è mɛ̀ kpasamɛ.
13Wà à píngi mà, à mìdɛnan yɛ̀: Ǹ vĩa kɛ Ludanɛ, ǹgↄ̃ à yãdiɛnanↄ kũna, zaakɛ baade píngi yãn gwe.
14Luda é yãkpaɛ kɛ wa yã píngi musu, kↄ̃n yã kɛ̀ utɛnao píngi, baa à maaa ke à zaaa.