Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MƐBORIMƐ WÉÌTÌ

MƐBORIMƐ WÉÌTÌ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Odɑpɑ̀ɑ̀ nfɔ̃́! Nyɛ̃́ wèè dɑ dɔ̀ɔ̀ o kpɛ́í ɑ dɑpɑ̀ntì miɛkɛ, kɛ̀ yɛwe yɛiyɛ mu nyí tùɔ̀kɛní. Kɛ̀ yɛbie nnɛ́ nɑ kɛ́tuɔkɛní, ɑ yóó yĩ́ yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ ɑ tɛ̃́nkɛ í dɔ́ dɛ̀mɑrɛ̀.
2Diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ wenniku mu nyí sɔ̀utɛ, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mu nyí ni kɛ dèè kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ sɔ̀utɛ.
3Kɛ̀ bɛcɛ̃bɑ̀rìbɛ̀ kɔ̃̀ntì bo nhɑu dìì yiè mu nyí tùɔ̀kɛ, kɛ̀ bɛwɛ̃díntiebɛ mu nyí pũ̀tínnɛ́, kɛ̀ bɛnɑ̀mbɛ̀ mu nyí yóu bɛmɑ bɛmɑ munɑ̀mmù, kɛ̀ dɛ̀ mu nyí bììtoo wèè sìékɛ́ tɛbòtɛ̀.
4Kɛ̀ dihɛì kó dibòrì kó yɛcɑ̀kɛ̀ yɛdɛ́ mu nyí kpetínnɛ́, kɛ cɔ̀nnì mu nyí cĩ̀ɛ̃́kɛ́, kɛ̀ dɛ̀ mu nyí tùɔ̀kɛ tɛnɔ̀tɛ̀ bo kuɔ́ ndɛ̀ kɑ̀ɑ entɛ, kɛ̀ bɛnitipodèmbɛ̀ mu nyí cĩ̀ɛ̃́kɛ́.
5Kɛ̀ ditennì kó mudèè mu nyí yonkɛ, kɛ̀ dɛ̀ mu nyí tùɔ̀kɛ ɑ níí bo nkérí dɛ̀ kɛ yĩɛ̃̀kù. Kɛ̀ ikúó mmu nyí pɑ̀ɑ́, kɛ̀ dicɑ́dɔ́nnì kɔ̃̀ntì mu nyí cɛ̃ɛ̃kɛ, bɑ́ dɛ̀ mu nyí tùɔ̀kɛ, ɑ í yó mbɑɑ̀tì dìì mɔ̀nnì ticɔtitì kó kunɑɑtí. Kɛ yɛ̃́ ɑ tɔ̀ɔ́nnɛ̀mɛ̀ ɑ bo kòmmɛ̀ dihɛì sɑ̃́ɑ̃̀ kpɛri, kɛ̀ bɛkúdɑbònkɔmbɛ̀ pɑ̃̀nkɛ firì icɛ miɛkɛ.
6Kɛ̀ fɛsɔɔyĩɛ̃fɛ̀ mu nyí tɔ̃̀tɛ, kɛ̀ fɛsɔɔbòòfɛ̀ mu nyí pɔ̀ntɛ, kɛ̀ didúù mu nyí pɔ̀ntɛ diyɛ̀rì kɛ̀ tɛpɛibintɛ kó kuhɔ̃ũ mu nyí tɔ̃̀tɛ.
7Kɑ̀ɑ mu nyí wɛ̃̀tɛ mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ bɛ̀ dɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mù, kɛ̀ diwɛ̃nnì mu nyí kó nKuyie nkùù di duɔnní ku borɛ̀.
8Kɛ̀ mɛborimɛ wéìtìi bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛmɔu dɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́.
9Dɛ kó difɔ̃nkúò ntɛ tìì kpɑɑ́: Mɛborimɛ wéìtì do tú mù mɛciì nyiɛ̀, kɛ tié mbɛnìtìbɛ̀ mɛciì, kɛ tié yɛkotinɔ̀ pɛ́u, kɛ yɛ̀ wèńtɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ yɛ̀ tũ̀ntɛ.
10Kɛ yetoo kɛ pɛ̀tɛ́ tinɑ́ɑǹnɑtì pɛ́u, kɛ tì wɑ̃̀ri, kɛ̀ tì tu timɔ́mmɔnti.
11Mɛciì nyiɛ̀ nkó tinɑ́ɑǹtì dònnɛ̀ onɑɑcɛ̃nti ɔ̃ nkpɑɑ̀kùnɛ̀ kùù pɑ̀ɑ̀ti nku o nɑ̀ɑ̀kɛ kɛ̀ ì kèrí sɛ́i. Kɛ dò nsikɑ̃ũ sìì cùɔ́kɛ́ kupɑ̀ɑ̀ti yómmɛ̀ bɛ ɔ̃ nkũũnɛ̀ kù inɑ̀ɑ̀kɛ. Onɑɑcɛ̃nti wèè bo omɑ́ɑ̀ kɛ ni mutɔ̃mmú mumɔu wèè tì bɛ́i.
12M birɛ ɑ nyɛ̃́ kɛ dò nyɛpɑ́tɛ kó muwɑ̃ɑ̃̀mù í mɔkɛ kumɑ̀nku. Yɛpɑ́tɛ pɛ́u kó mukɑ̀mmù mɔ̀kɛ tihɔ̀ùtì nti.
13Di mpɑ́tíri tɔ tì kó dikɔ̀ù tu: M bɛ́i nkɛ̀ di keèmu! N nɑ́ɑǹtì kó dikɔ̀ù tu: Ndé Kuyie nkɛ tũ̀ nkù tɑnnɔ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu dò nkɛ́ndɔɔri mɛ̀mmɛ.
14Kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri mɛ ĩ́nkɛ̀ nkɛ, mɛsɑ̀ɑ̀ nyoo mɛyɛi.