Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1To n Kɛna yã́ dↄngu n ɛ̀waasogↄↄ e gu àↄ gɛ́ dↄinɛ vãi, e wɛ̃ pↄ́ ńyↄ̃ mɛ n pↄ nawào aↄ gɛ́ kái.
2To aà yã́ dↄngu e ĩatɛ̃ ń gupuao àↄ lao, e mↄvua ń saanaↄ aaↄ siakũ, e loumaa gbɛa gu weesai àↄ gɛ́ mↄ́i.
3Gↄↄ bee n ↄↄ lualua, n gbáↄ koo, n pↄ́sobↄↄ kã́mabo kɛ́ aa dasi lↄo, n gugwabↄↄ gu'e ń tↄ́ↄnau dã̀adãa.
4N lɛ́ aↄ kpaaũa gãaɛ, wísilↄgbɛ kↄ̃fĩ a busɛkũnɛ. Bãↄ wii a n vu iu, mɛ́ nɛnↄɛnaↄ lɛ a kɛnɛ busɛ.
5Ńyↄ̃ vĩakɛ gulɛsĩɛ ń bɛa zɛ́ guuo, n mikã a pu lán gyavuwa. Ńyↄ̃ nzĩa gálɛ lán kwa táa'oawa, pↄe a n mɛ fɛlɛ lↄo, asa gbɛ̃nazĩna ì gɛ́ a gɛ́kĩiɛ, ↄ̃ ↄↄlↄnaↄ ìↄ bɛ gãaɛ.
6To n Kɛna yã́ dↄngu e n ã́nusu ba àↄ gɛ́ kɛ̃́i, e n vua ta àↄ gɛ́ kpàolokũi, e n nibↄna lo àↄ gɛ́ wíwii, e n lↄ̀ↄ wuluu àↄ gɛ́ ɛ́i,
7e n bùsuti à ɛa àↄ gɛ́ gɛ̃i tɛ̃́ɛnau, gu pↄ́ à bↄ̀u, e n nisĩna àↄ gɛ́ tái Lua pↄ́ kpàma kĩ́i.
8Mapi ma Làasoode ma mɛ̀: Yãpã búubuu, yã́pii pãɛ.
9Bee gbɛa lá Làasoodepi ↄ̃nↄ, à dↄ̃a dàdanɛ́. À làasookɛ̀ à kpálɛkɛ̀ yã́ↄi, ↄ̃ à yáasiↄ kɛ̀kɛ dasi.
10À kpálɛkɛ̀ yãmaai, ↄ̃ à yã́piↄ kɛ̃̀ a zɛ́wa, mɛ́ sĩanaɛ.
11Ɔ̃nↄnaↄ yã́ↄ dɛ lán gése pↄ́ wì lɛ́ sↄ̃́uwaɛ, an yã'onɛↄ dɛ lán kusa pↄ́ wa pà gíũgiũↄwaɛ. Sãdãn mɛ̀ndona mɛ́ dànɛ́.
12Ma nɛ́, laaika, ńsu yãe kã́fĩuo. Wì taalaↄ bↄ dasidasi a lɛ́ vĩo, mɛ́ kyokɛa zↄ̃ↄ ì mɛ kpasaɛ.
13Wà apii mà, a midɛan kɛ: Vĩakɛ Luaɛ, níↄ aà yãdilɛaↄ kũa, asa gbɛ̃́pii yã́n we.
14Lua a yã́kpalɛkɛwanↄ wá yã́ píiwa, baa asiiyã, a maa ge a vãin nò.