Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ecclesiastes

Ecclesiastes 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gi langahia God dela ne hai goe, langahia a Mee i do madagoaa e dama daane be e dama ahina iei goe, i mua di haingadaa o nia laangi mo nia ngadau ma gaa dau adu gi di goe, i do madagoaa ma ga helekai boloo, “Au guu buhi i dogu mouli.”
2I di madagoaa deelaa, di maahina o di laa, di maahina o di malama, mo di maahina o nia heduu la ga hagalamade adu gi di goe, ga bouli, gei nia gololangi ala e hai nadau uwa ga hagalee mmaanege gi daha, ga haga bouli.
3Nomuli, oo lima ala nogo benebene haga humalia goe, ga bolebole, mo oo wae ala e maaloo dolomeenei, ga paagege mai. Oo niha ga monnono ga hogoohi di mama au meegai, gei o golomada ga dee gida di mmada.
4O dalinga ga longoduli ga de longono e goe nia longoaa o di ala. Goe hagalee longono humalia di lee o nia hadugalaa mmili palaawaa, e de longono e goe taahili ma gaa huwa. Gei ogo di lee daahili o di manu le e hangahanga goe.
5Goe ga lliga i nia gowaa ala e nnoo nua, gei goe ga hagalliga do haele. Do libogo ga hinaa, gei goe ga bagege di hai au mee ala e hiihai ginai goe e hai. Idimaa, gidaadou e hula gi di gowaa dela e hagamolooloo ai gidaadou i di hagaodi, ga nomuli, nia daangada ala i hongo nia ala la ga manawa gee.
6Di taula silber gaa modu, di malama goolo gaa doo ga mahaa, di loahi dela i di monowai geli gaa modu, gei di loaabi wai ga mahaa.
7Tadau huaidina gaa hula labelaa gi lodo di gelegele dela ne hai ai tadau huaidina, gei tadau hagataalunga gaa hula gi muli gi God dela ne gaamai tadau hagataalunga.
8Taane hagabaubau maanadu e helekai, “Ma e maa gi daha! Ma e maa gi daha! Nia mee huogodoo le e maa gi daha.”
9Idimaa tangada hagabaubau maanadu le e kabemee, ia nogo agoago gi nia daangada ana mee ala e iloo ia. Mee gu kuulu ia gi nia agoago podo, gu halahala di tonu o nia helekai aanei.
10Tangada hagabaubau maanadu gu hagamada e hai hegau gi nia helekai ala e tau anga, gei ana helekai ne hihi la nia helekai e donu.
11Nia helekai o tangada kabemee le e hai gadoo be nia laagau gaa ono ngudu, ala nogo hai hegau ai nia daangada hagaloohi siibi e dagidagi nadau siibi. Nia agoago podo ala ne hagabudu le e mouli waalooloo be nia baalanga ala ne dogi gii mau. Nia maa ne gaamai go God, go di Hagaloohi o gidaadou huogodoo.
12Dagu dama daane, di mee labelaa i golo bolo gi pula iei goe: Di hihi o nia beebaa la hagalee dono haga lawa ai, gei di kuulu giibeni le e hagaduadua hua goe.
13I muli nia mee aanei huogodoo, di mee hua e dahi dela e helekai ai: Hagalaamua ina God i nia mee huogodoo mo di daudali ana haganoho, idimaa, deenei hua di mee ne hai ginai gidaadou.
14God ga hagi aga tadau mee huogodoo ala nogo hai: Nia mee humalia, nia mee huaidu, mo nia mee huogodoo ala nogo hai go gidaadou hagammuni.