Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOBU

IOBU 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Iobu ese Lohiabada dekenai ma ia haere henia, ia gwau,
2“Lau diba oi be gau ibounai oi karaia diba, bona oi ura karaia gaudia, be gau ta ese ia koua diba lasi.
3Oi ese lau oi nanadaia, oi gwau, ‘Oi be daika, egu aonega oi maumauraia noho?’ Momokani, Lohiabada e, lau hereva kerere vadaeni, badina be egu diba ia maragi. Unai dainai, lau herevalaia gaudia, be lau diba namonamo lasi. Hoa gaudia, lauegu diba idia hereaia gaudia, lau herevalaia kava.
4“Lohiabada e, oi ese lau oi hamaoroa, oi gwau, ‘Oi kamonai, vadaeni do lau hereva, bona oiemu henanadai gaudia dekenai do lau haere.’
5Guna egu taiana sibona dekenai, oiemu sivarai lau kamonai, to harihari egu matana ese, oi idia itaia momokani vadaeni.
6Unai dainai egu hereva gaudia ibounai dainai, lau be lau hemarai, bona harihari tano kahu, bona lahi kahu danu dekenai, lauegu lalona lau giroa momokani inai.”
7Lohiabada ese inai hereva be Iobu dekenai ia hamaoroa murinai, Lohiabada ese Elipasa, Temana hanua tauna ia gwau henia, ia gwau, “Lau be oi bona oiemu turana ruaosi dekenai lau badu, badina be lauegu sivarai umui gwauraia maoro lasi, Iobu, lauegu hesiai tauna ese ia gwauraia hegeregerena.
8“Unai dainai, boromakau tau 7 bona mamoe tau 7 do oi abia lao Iobu dekenai. Bona umui emui boubou gauna totona inai boromakau bona mamoe do umui gabua, emui dika totona. Iobu ese umui totona do ia guriguri, bona lau ese iena guriguri do lau kamonai. Bona umui emui kavakava hegeregerena umui dekenai do lau karaia lasi, Iobu ena guriguri namona dainai. Umui ese lau umui herevalaia maoromaoro lasi, Iobu ese lau ia herevalaia bamona.”
9Elipasa, Biledada bona Sopara ese Lohiabada ena hereva hegeregere idia karaia, bona Lohiabada ese Iobu ena guriguri ia kamonai henia.
10Unai murinai, Iobu ese iena turana toi dainai ia guriguri murinai, Lohiabada ese Iobu dekenai kohu momo ma ia henia lou. Lohiabada ese Iobu ena kohu gunana ia habadaia ela bona nega rua.
11Iobu ena tadikakana bona iena taihuna bona iena turana gunadia ibounai be ia dekenai idia vadivadi, iena ruma lalonai idia aniani hebou. Idia ese Iobu dekenai idia bogahisihisi, bona iena lalona idia hagoadaia, unai dika ibounai Lohiabada ese ia dekenai ia atoa dainai. Idia ta ta ibounai ese moni bona golo rini Iobu dekenai idia henia.
12Vadaeni Lohiabada ese Iobu ena mauri ma ia hanamoa lou bada. Iena gorere ia ore murinai, iena noho be namo bada, to iena noho gunana be namo bada lasi. Iena mamoe be 14,000, iena kamelo be 6000, iena boromakau be 2000, bona iena doniki be 1000.
13Natuna ma haida ia abia, ia be memero 7, bona kekeni toi edia tamana.
14Iena kekeni vara guna ena ladana ia atoa Iemima, iharuana ena ladana be Kesaia, bona ihatoina ena ladana be Kerene Hapuku.
15Bona tano ibounai edia huanai, Iobu ena natuna hahine taudia sibona be mai hairai herea. Iobu ese iena natudia ibounai, hahine bona tatau edia huana dekenai. iena kohu bona tano ia haria lao.
16Unai murinai Iobu be lagani 140 ma ia mauri, bona iena tubuna bona edia natudia danu ia itadia.
17Vadaeni Iobu be ia mase, ia be tau buruka, iena mauri lagani be momo herea.