Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOBU

IOBU 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma dina ta, Dirava ena aneru be Lohiabada ena vairanai ma idia hedinaraia lou, bona Satani danu ia mai, idia edia huana dekenai.
2Lohiabada ese Satani ia nanadaia, ia gwau, “Oi be edeseni oi mai?” Satani ia haere, ia gwau, “Lau be tanobada dekenai lau loaloa noho, lau raka lao, bona lau raka mai.”
3Lohiabada ese Satani ma ia nanadaia, ia gwau, “Lauegu hesiai tauna Iobu oi itaia vadaeni, a? Tanobada dekenai ia be tau ta ese ia hereaia lasi, ani? Ia be kerere ta lasi, bona kara maoromaoro tauna. Iobu ese lau Dirava dekenai ia gari noho, bona kara dika dekena amo ia siri noho, ani? Oi ese lauegu lalona oi veria, do lau tohoa bona hadikaia totona, to inai hadikaia be mai badina ta lasi. Inai dika ia abia vadaeni, to Iobu ena lalona be do maoromaoro noho.”
4Vadaeni Satani ese Lohiabada dekenai ia haere, ia gwau, “Kopina ena davana be kopina. Tau ta ese iena gau ibounai do ia negea, iena mauri do ia dogoatao totona.
5To harihari oi ese iena tauanina do oi hadikaia. Bema inai bamona oi karaia neganai, Iobu ese oiemu ladana do ia hadikaia momokani!”
6Vadaeni Lohiabada ese Satani ia hamaoroa, ia gwau, “Vadaeni, Iobu be oiemu siahu henunai ia noho, to oi ese iena mauri do oi haorea lasi.”
7Unai dainai Satani ese Lohiabada ia rakatania. Satani ese toto dika herea dekena amo Iobu ia hahisia, iena aena dekena amo ela bona iena kwarana dekenai.
8Iobu ese uro ia makohia, kahana maragina ta dekena amo iena toto ia kakasia, bona momoru gabuna dekenai ia helai.
9Vadaeni Iobu ena adavana ese ia hereva, ia gwau, “Iobu e, oiemu lalona be do ia maoromaoro noho, bona Dirava dekenai oi abidadama henia noho, a? Namona be Dirava ena ladana do oi hadikaia, vadaeni oi mase!”
10To Iobu ia haere, ia gwau, “Oiemu hereva be kavakava. Bema Dirava ese gau namona ia henia neganai, ita abia dae mai moale danu, ani? Bema dika ia henia neganai do ita maumauraia, a?” Iobu be hisihisi bada ia abia, to ia ese Dirava ena ladana ia hadikaia lasi momokani.
11Iobu be mai ena turana toi. Idia be Elipasa, Temana hanua tauna, Biledada, Suhi hanua tauna, bona Sopara, Namata hanua tauna. Iobu ena hisihisi sivaraina idia kamonai neganai idia haboua tamona, bona Iobu dekenai idia lao, iena lalona do idia hagoadaia totona.
12Idia be do daudau dekenai idia noho neganai Iobu idia itaia, to gorere dainai iena toana be ia idau. Idia diba unai be Iobu neganai, idia tai mai boiboi bada danu, bona edia lahohisihisi hedinaraia totona, edia dabua idia darea, bona kahu idia negea daekau, unai kahu be edia kwarana latanai ia moru.
13Vadaeni dina 7 bona hanuaboi 7 lalonai, idia be Iobu danu tano dekenai idia helai, bona hereva ta idia gwauraia lasi. Badina be, idia itaia, Iobu ena hisihisi be bada herea.