Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová soged: “We, an-mai-gued. Ani an we-dule-sediid. Ani na susad. An egi yeer itoged. An-burba an ega uksad. Ani Bab-Jehová, dulemar-yar-baid-baidgi-bukmaladga igar-innikigwad imakoed.
2We-dule, binnasuli golosulid, sabsuli sunmakosulid. Galimbaba binnasuli sunmakdii itolegosulid.
3Nargammu-bisgedanigwichidi bar bisgosurmalad. Gwallu-gwillo-binnagamaidi gwen oginnosulid. Igar-napiragwadbali igar nabogoed.
4We-dule, napneggi igar-napiragwad-omesedse gwen wieguosulid, gwen galakuosulid. Demar-gakaba-neggwebur-bukmalad, we-dule-e-odurdaked abdakbukwad.”
5Bab-Dummad-Jehová mogir-billi obinnisadid, mogir-billi nasiksadid, napneg onasosadid, bela egi-ibmar-sanmaked onasosadid, dulemar-bukwadga niga-ogannogedid, dulemarga burba-dulad-ukedid. We-Bab-Dummad-Jehová weyopira soged:
6“Ani an Bab-Jehová gued. Ani an bese gochad, igar-innikigwad-imakega an be-semai gusad. Ani an be-odenonikid, an-dulamarga an dulemarbo-igar-mesisad-e-wilubga-guega an be-imaksad. Dule-yar-baid-baidgi-bukmalad-magar-neg-itomalaga, gwallu-meegwadyobi an be-ogwisgunonikid.
7Adi, be dulemar-aku-atakmaladga ibya egaegar, be dule-esgaryagi-bukmalad onogegar, degi, be dule-esgaryaba-negsichidgi-bukmalad onogegar.
8”¡Ani an Jehová gued! ¡Deyob an nugad! An-nug-odummolegedi, dule-baidgadga guosulid. An-nug-odummolegedi, ibmar-sobaled-bab-dummadyob-imaklemaladga an ukosurbalid.
9Ibmar-iduar-an-sogsagusmalad bela gusad. Emisgindi, ibmar-gwapidmarbi an sogbalid. Iduakwaa ibmar-guoed an bemar-owisoged.”
10Bab-Jehováʼga namakleged-gwapidgi be namakmar. Bemar-muu-billigi-iirmakbukwad, ega be namakmar. Demar-yagi-ibmar-dula-bukmalad, Bab-Jehová-nug odummomar. Napneg-ugakagi-bukmalad, Bab-Jehová-nug ogannomar. Bemar demar-gakaba-bukmalad, Bab-Jehová-nug be odummomar.
11Nega-dulesulidganba-bukwamalad, bemar binnasuli gormar. Cedar-dulemar neggwebur-burwigangi-bukmalad, bemar binnasuli gormar. Sela-dorgan, yeer-itogedba be namakmar, yeer-itogedba yala-birgi binnasuli be gormar.
12Gandikidba be Bab-Jehová-nug odummomar, neggwebur-demar-gakaba-bukmaladgi binnasuli Bab-Jehová-nug be odummomar.
13Bab-Jehová dule-bila-onogedyob nodagoed. Dule-bila-onoged-urweyobi uludagoed. Binnasuli urwedgi bila-onodagoed, e-isdarmaladgi obinoed.
14Bab-Jehová soged: “An dikasurgusa bogidik gudigusad, an gwen sunmaksasulid, an gwen ibmar sogsasulid. Emisgindi, an binnasuli goloed. Ome-ugakgunair binnasuli-bunnonaiyobi, akus-akus-bunnonaiyobi, binnasuli gornai an guoed.
15Yalamar, degi, yar-mullugana, an obelogoed. E-gaganmar bela an odinnogoed. Diwarmar neg-dinnaganaga an imakoed, dii-wilagana an odinnogoed.
16Dule-aku-atakmalad, igar-dakdisurmaladba an nidoed, nanaledisulid-igarba an nidoed. Amar-asabinni, negsichidi neg-meegwadga an imakoed. Amar-idu, neg-muru-murumalad an innikii imakoed. Deyob an imakoed, an gwen amar-obanosulid.
17Dulemar ibmar-sobaled-bab-dummadyob-imaklemaladgi bengudisurmaladi, nue-bingegus bangudmaloed. Akwa-sobarmaladga-sokardamaladi, ‘be anmar-bab-dummaganaye,’ a-dulemala, nue-bingegus bangudmaloed.”
18Bab-Dummad weyob soged: “¡Dule-uaya-yallirmalad! Nue be itomarsun. ¡Dule-aku-atakmalad! Nue be atakmarsun.

19¿Doa an-maiba bur bule akusunna ataksunna? ¿Doa an-gayaburba-berbergedba bur bule uaya-yallirsunna? ¿Doa an-nuggi-barmilesadba bur bule akusunna ataksunna? ¿Doa Bab-Jehová-e-maiba bur bule akusunna ataksunna?
20Be ibmar-bukidar-daksa-inigwele, degite, be amba aku daked. Uaya be olloo-sii-inigwele, be ibmar-itosulid.”
21Bab-Jehová, e-igar-innikigwad-sabedbali, yeer-itosad. E-igar-maid-dummarba-guedbali, degi, gandikid-guedbali, yeer-itosad.
22Ar we-dulemarde atursaledidimalad, sabsur odurdakledidimalad. Bela akwa-dummagan-yaba gales-bukwamaladid, esgaryaba mellesmaladid. Ei-ibmar atursales gudidimalad, dule gwen bendakdisurmalad. Ei ibmar sules gudidimalad. Gwen dulemar gannar-ega-ibmar-ukmarye sogdisurmalad.
23¿Doa bemar we-ibmar itogoe? ¿Doa bemar yoedse-we-ibmar-guoed nue-itogoe?
24¿Doa ibmar-sulesmaladyobi Jacob-wagan-uksa? ¿Doa ibmar-atursalealedyobi Israel-dulemar-uksa? ¿Ar Bab-Jehová e-dulamar egi isgusgusad urmaksasursi? Eye, urmaksa. Ar ade, Bab-Jehová-igarba nanassurmalad, e-Igar-Maid-sogedba ibsassurmalad.
25A-ulale, Bab-Jehová egine ulusad, bila egi onosad. Soogine sabsur-odurdaksad, degi-inigwele, amba aku-itosmalad. Sabsur-odurdakles-inigwele, amba eba ibsassurmalad.