Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Dummad Isaíasʼga nega-dulesulidgan-demar-dikarba-naidgi-neg-guoedi oyosad: Neguevʼba burwa-bipirmakaled-nanaedyobi, dule-yar-sumalad nega-dulesulidganba-danikidi, bato modanikid.
2Anga yeer-gangue negburgan oyolesad: Dule-emar-yardakedi, dule-yardaked. Dule-wiogedi, dule-wioged. Elam-dulemar, ¡gwichigunae! Media-dulemar, ¡oitonae! Dule-wile-itogedba-bodimalad bar boega imaklegosulid.
3A-ulale, an-abagan nunmakedba wawanmaked, an nunmaked-dummad itoged. Sior muu-neggi-ugakgunair abagan nunmakdaeyobi, an nunmak itoged. An dule-sunmaked-itogedi, suli-suli-ito an-imaked. An ibmar-dakedi, dobed-dummad anga uked.
4An aku-itogusad. Dobedba an wanwan-itoged. Sedogusale, negdambegwad an yeer-itodaenad. Emide, aka gwayed anga uked.
5Sorda-dummagan iba-ononanaid, mas-bukidar gullenaid. ¡Sorda-dummagan, be guagwarmalo! ¡Be-sigu-abgamalad be nudakmala!
6Ar Bab-Jehová anga weyob sogsad: “Dule-nakuleged be ogwicho. Bela-ibmar-dakoedi, bega-sogega be imako.
7Moli-ur-bila-onomaladgi dulemar ebo-ebo moli-uayasuigan-birgi-sii-dani be dakalile, igi dulemar ebo-ebo moli-yargan-muremalad-birgi-sii-dani be dakalile, yog-gollar be imako.”
8Degi, dule-nakuleged binnasuli goted: “Dummad, bane-bane nakuleged-neg-suid-niba an nakulegwisguad. Mutikidbali, an nakulegwisguad. An bangusisulid.
9¡Be dake! Dulemar moli-ur-bila-onomaladgi danimalad, ebo-ebo danimalad.” Geb dule-gwensak binnasuli goted: “¡Babilonia-neggwebur bergus! ¡Babilonia-neggwebur bela oitoles! Bela ibmar-wilub-sobarmalad e-bab-dummadga-imakmalad napagi omileded.”
10Geb Isaías sogded: “Sordagan, ibmar-gwagyob napagi-omilede be gusmaladid. Israel-e-Bab-Dummad-Jehová-Bela-Gangued-Nikad an-uayagwar anga we-ibmar-sogsadi, an bemarga sognaid.”
11Isaías, Duma-yalagi neg-guoedgi iduakwaa sunmaksad: Dule anse binnasuli Seir-neggwebur-akale goled: “Nakuleged-dule, ¿sana neg-mutikid berguoe? Nakuleged-dule, ¿sana neg-ibguoe?”
12Geb an-abin sogded: “Neg-ibgued omodani, neg-mutikgued omodanibar. Ar be gannar anse egisbiele, gannar egisbalodo. Gannar be anse egisbiele, gannar be anse dagodo.”
13Arabia-dulemargi iduakwaa sunmaklesad: Dedánʼginmalad, danar-danar duurmakmadaed, nega-dulesulidganba sapur-moodonaidgi ambikumalad.
14Uku-uku-itodimalad-abin be ainimarsun, ega be dii ukmarsun. Tema-yarginmalad, dule-wakinmamaidga be mas ukmarsun.
15Ar ade, es-suidgi-gwakialidba duurmakmamaid, es-suid-daarmakaledgi-gwakialidba duurmakmamaid. Ar ade, e-idu warsi yaa-gwichidgi-gwakialidba duurmakmamaid, bila-onolegedgi-gwakialidba duurmakmamaid.
16Ar Bab-Jehová weyob anga soged: “Birgagwensega, Cedar-yala-e-yeerdakleged an obelogoed. Igi dule-manigi-arbaed birgagi e-arbaed ega bergunonidae, deyobi an imakoed.
17Dule-sigugi-urwemalad-bulegan-Cedarʼginmalad, napi-ichee durgumaloed.” Ar ade, Israel-dulemar-e-Bab-Dummad-Jehová deyob soged.