Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 62

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1An Sión-neggwebur-sabed-ulale, an bogiguosulid. An Jerusalén-neggwebur-sabed-ulale, an obunnogosulid. Geb Bab-Dummad-e-Igar-innikigwad-imaked magar-daklegedse, an bogiguoed. Geb Bab-Dummad-bendakleged, gwinnur-gaedyob-guedse, an obunnogoed.
2Dulemar-yar-baid-baidgi-bukmaladi, be-igar-innikigwad-imaked dakmaloed. Bela reymala be-gangued-be-yeerdakleged dakmaloed. Nug-gwapid be nikuoed, Bab-Jehová-sunnad bega nug ukoed.
3Bab-Jehová-e-argangine, ologurgin-yeer-gaedyob, be guoed. Be-Bab-Dummad-e-argan-yaurgine, ibmar-yeerdakleged-reymar-bebegi-nasiklegedyob, be guoed.
4Wargwen-mellededye, bar be-biosurmalad. Napabi-naidye, be-yala biosurmarbalid. An egi-yeer-itogedye, be bilegoed. An-sanwaye, be-yala bilegoed. Ar Bab-Jehová begi yeer itogoed, be-yala sui nikuoed.
5Ar sapingwa na e-yagwabo-nikunaiyobi, gannar-be-urbed, deyobi bebo nikuoed. Ar igi-sapingwa yagwa-ebo-nikuoedgi weligwar-itodae, deyobi, be-Bab-Dummad, begi yeer itogoed.
6Jerusalén-neggwebur, be-galu-matusurmaladgi, sorda-nakulemalad an urbisad. Wemala, bipisaale gwen mutikidbali, ibginedbali, gaya bogiguosurmalad. Bemar, Bab-Jehováʼse-gormalad melle be obunnomalo.
7Ar Jerusalén-neggwebur gannar urbedse, degi, Jerusalén-neggwebur-nug-nika imakedse, melle be, Bab-Dummad obunnogega imakmalo.
8Bab-Jehová na e-argan-gangued-nikadba, weyob ise-sogar imaksad: “Bipisaale be-ibmar-gwag be-isdarmalad-e-masga-guega bar an ukosulid, degi, vinoʼgi be nue-arbasgusadi, dule-ainebarmaladi be-ibe gobosurmalad.
9Dule ibmar-gwag-wesmaladi, an nug odummobukwa ibmar-gwag gunmaloed. Dule uva-san-wesmaladi, anse-goled-neg-islidikid-neg-imbagi, vino gobmaloed.”
10¡Jerusalénʼginmalad, be ainimar! ¡Yawagak-bukwadgi, be ainimar! ¡Dulemar-idu igar nudakmar! ¡Igar-dummad be mesmar! ¡Bela akwamar be onirmar! ¡Dulemar igar-maid-magar-dakega be bander onakwe!
11Bab-Jehová bela-dulemar-napneggi-bukwadga, weyob sogsad: “Jerusalén-dorganga be sogmar: ‘¡Bato be-abonoged danikid! Na e-nakwisad-ibmar eba sedanikid, na e-ibmar-buged-ukleged eba danikid.’
12Dulemar-islidikidye, be bilemaloed. Bab-Jehováʼse bendaklesmaladye, be bilemaloed. Neggwebur-abelegedye, be-neggwebur bilegoed. Neggwebur bipisaar wargwen-melledsulidye, be-neggwebur bilegoed.”