Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Babilonia-dulemar e-bab-dummad-Belʼye-nugad dugdir naded, bab-dummad-Neboʼye-nugad balimelleded. Wemar-e-wilubgan-sobarmalad, ibmar-durgan-nabir-ibmar-semaladgi sesmalad. Ar ade, wemar-e-wilubgan yeer-aidikued, bela ibmar-durgan-nabir-ibmar-semalad-ebilis nasikdamalad, ibmar-durgan nue-yegus itodamalad.
2Bab-dummadyob-imaklemalad dugdir nadmalad, napagi babatided, gwen dukin na bendaksasurmalad, degidba gales selesmalad.
3Bab-Dummad weyob soged: “Jacob-wagan, be an-itomar, bela Israel-dulemar be an-itomar. Sapibeneggi be maigu, an nue-be-akwisad, an nue-be-nidii gusad.
4Amba bemar seredgusale, bato bemar nono-dagudikgusale, amba an nue-be-nidii guoed. Amba an-sunnagwad an be-sedioed. Ani an bemar-obinnisad, ani an bemar-bendakdii guoed. Ani an be-sedioed. Ani an igar-bulegangi be-ollorsaoed.
5”¿Doa-ebo be an-wilubdakoe? ¿Doa-ebo emar-daklege be an-imakoe? ¿Doa-yopira an-daklege be an-imakoe? Suli. Gege be emaryob be an-imaked.
6Ar dulemar gwenna-gwenna, binsa e-or sagumargi-bukwadi, obelodamalad, e-manidi, nibirgi wilubsadamalad. Geb dule-ibmar-sobed amidamalad, adi, bab-dummadyob-imakleged sobegar. A-bab-dummadyob-imakleged-nug-odummogega, e-asabinni yokorgi-sindigar sigdamalad.
7Geb a-sorbali, a-bab-dummadyob-imakleged, gukingi-mai seddamalad. Geb e-gwisguedgi ogwisgudapdamalad, bar onirdasurmalad. Ar dule amba we-ibmar-sobaledse binnasuli-gornaile, amba e-abinsaosulid. Degine, amba dule-bukib-binsadiid egi gwen bendaklegosulid.
8”Bemar, uyasulidamalad. We-ibmar be ebinsamalo. ¡Nue na be binsamalo, nue be itomalo!
9Epenne ibmar-dikasurgus-gusmalad be ebinsamalo. Ani an Bab-Dummadid, dule-baid sated, Ani an Bab-Dummadid, dule-anyobid sulid.
10Ani an sailanagi yoedse-ibmar-guoed owisoged. Ibmar yoedse-guoedi amba dikasuli-gued-idu an soged. An soged: An-ibmar-abegedi sogedba guoed, an-ibmar-abegedba an imakoed.
11Dule-gwensakse dikasuli dad-nakwedsik an gochad, sulubagiyob dikasuli danikoed, a-dule, anga an-ibmar-abeged-imakoed. An-ibmar-sogsadi, sogedba-guega an imakoed. An-igar-amisadi, an imakoed.
12Gwage-dutusurmalad, be an-itomar. Igar-napiragwadgi-dikasurgudimalad, be an-itomar.
13An-igar-napiragwadi dikasur maisulid, an-abonogedi bato warmaksad. Sión-yala-abonoleged an imakoed, Israel-dulemarga an-gandikid an ukoed.”