Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaías weyob sogded: “Egipto-dulemarse-bendakleged-amibukmaladi, ¡duledar-wilesmar! Egipto-molimargi-bensurmaladi, degi, e-moli-ur-bila-onomalad-bukidar-nikadgi-bensurmaladi, ¡duledar-wilesmar! E-sorda-bila-onomalad-ganguedgi bensurmaladi, ¡duledar-wilesmar! Ar Israel-dulemar-e-Bab-Dummad-Isligwaleddi baisur-dakmalad, ar Bab-Jehová-amiedgindi gwen binsasurmalad.
2Degi-inigwele, dule Bab-Dummad yamogosulid, ar ade, dule-binsaed-ibed maid. Boni-dummagan barmidagoed, ar ibmar-sogsale, sogedba imakedsedaed. Bab-Dummadi, dule-isganamar-e-neguyagi gwichiguoed, dule-ibmar-isgana-imakmalad-bendakdamaladgi gwichiguoed.
3Ar Egipto-dulemardi, unnila dule gumalad, Bab-Dummadsurmalad. E-molimala, sanakwaa gumalad, burbarsurmalad. Ar Bab-Jehová, e-ganguedba dulemar-sabsur-odurdakdele, dule-isgana-bendakmalad-obelogoed, ese-bendaklesmarmogad-obelobaloed, bela ebobela bergumaloed.”
4Bab-Jehová weyob anga sogsad: “Igi achumigur-nono-wawaad sibad-wawaad-gasa-uurmaknaile, dule-sibad-edarbemalad ese urwed itodasuli, degi, igi-achumigur-nono-wawaad-senigwad mas-gasa-uurmaknaile, dulemar ogwayenaile, gwen dobdasuli, deyobi, ani an-Bela-Gangued-Nikadi, Sión-yalabina-urwega, e-yar-mulluganbina-urwega, an aidenonikoed.
5Igi-nuumar e-mimmigan uugi-bukwale, edarbesidae, deyobi, ani Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi, Jerusalén-dulemar-edarbemogoed, dule-isganamargi ollorsaoed, e-ular gwisguoed, bendakoed.”
6Israel-dulemar, ar doagi bemar dummad-nosmala, ase be gannar namarsun.
7A-ibagangine, bemar war-wargwen, bab-dummadyob-imaklemalad-manigi-sobaled, degine, orbi-sobaled, be metemaloed. Bab-Dummadgi-yolediidba bemar-sunnagwad be sobsagusmalad.
8Bab-Jehová weyob soged: “A-ibagine, Asiria-dulemar es-suidgi burgwemaloed, degi-inigwele, dulemar imakosulid. Es-suidgi-wakinnegala, duurmakdemaloed. E-sapingan-bila-onomaladdi, maiga imaklemaloed.
9E-rey bela-belad nue-dobe itodoed, e-dummagana e-bander-ies wakitemaloed.” Bato guagwar Sión-yalagi Bab-Jehová-e-soo gasiid, Jerusalén-neggweburgi soo-yaa-matusulid bato dule-isdarmalad-idu guagwar siid.