Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaías sogdebalid: “Gwimar-uurmaked-yala, ¡nue-wilessun! Cus-diwarba-bukmalad, ¡be duledar-wilesmar!
2Ur-nagwaryob-daklegedgi-sobaledba Nilo-diwarba dule-garda-berbemalad-barmimalad, ¡be duledar-wilesmar! ”Dule-garda-berbemalad-gandik-nanamalad be gwae-namar, dule-mullusurmaladse be namar, uka-sichigwadba-uka-dakaar-gamaladse be namar, we-dulemar-bela-dobesar-daklemaladse be namar, dulemar-gargandikmaladse be namar, dulegi-obin-san-sadimaladse be namar, yala-emargi-obinsiidse be namar. A-yala, diwarmar-iirmakmaid-yalad.
3”Bemar, bela we-napneggi-bukmalad, yar-imbaba bander-nakwiali be dakalile, degi, gar-trompeta-gollali be itoarmalale, asiki be atakbukwa imakmalo, Napneggi-bela-bukmalad, nue be dakmalo, nue be itomalo.”
4Bab-Jehová weyob anga sogsad: “Isaías, an-neg-maid-akale, dulemar-nue-dakmai an imakoed. An golosulid, bogi-mai an dulemar-dakmai imakoed. Dad-ibeler yorgi-duurmaknadaeyobi, bogidik-mai an dulemar-dakmai guoed. Ibmar-welenaidgi dad-ibeler duurmaknaile, boo-mileardaeyobi, bogidik-mai an dulemar-dakmai guoed.
5Ar uva-weleged-iduale, e-dutu batialir, degi, nue-uva-san-nagualir, e-anagan an sike-sike imaknonikoed. E-anagan-binigan an sike-sike imakoed.
6Deyobi, bela we-dulemar gumogoed. Ibdurgan-sapurbarmaladga miledoed. Yorgi, nuu-ibmar-burgwarmalad-gunmalad-masga guoed. Dii-wied-ibagangine, bela ibdurgan-sapurbarmalad-masga guoed.”
7A-ibagangine, we-dulemar Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadga ibmar-ukleged sedmaloed. We-dulemarde, dule-mullusurmaladid, uka-sichigwadba uka-dakaar-gamaladid. We-dulemar, bela-dobesar-daklemaladid, dulemar-gargandikmaladid, dulegi-obin-san-sadimaladid. A-yala, diwarmar-iirmakmaid-yalad. A-dulemarde, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadga ibmar-ukleged sedmaloed. Sión-yalase ega sedmaloed, bia Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad-e-nug-obarilege, ase Bab-Jehováʼga ibmar-ukleged sedmaloed.