Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1We-ibmarmar-guoed-sorbali, dule-suli-suli-itodigusadga bar negsichid naguosulid. Epennegwa, Bab-Dummad, Zabulón-dulemar-yala sabsur-odurdaksa gusad, Neftalí-dulemar-yala sabsur-odurdaksa gusbalid. We-yarmar Galilea-yargi bukwamalad. Yoedsega, Galilea-yargi nued binsanonikoed, e-nug-dummarbaa imakoed. Galilea-yala, Jordán-diwarsik, degi, demarse-nalemaidsik naid. A-yalagi, dule-Bab-wissurmalad bukwad.
2Dulemar-negsichidgi-gudigusmaladi, neg-meegwad daksamalad. Negsichidgi-bukwagusmaladga, neg mee gunonikid.
3Bab-Jehová, bee be, dulemar-omelosad, bee be, bela-bela-weligwar-itogega imaksad. Igi dule ibmar-gwag-weenaile, weligwar itodae, deyobi, be-asabinni weligwale na itomaloed. Igi dule ibmar-nuegan-miminaile, weligwar itodae, deyobi, be-asabinni weligwale na itomaloed.
4Bee be, dulemar-wilebukwagusad ollor-imaksad, sabsur-imaklebukwadgi be bendaksad, mesagwar-imaklebukwadgi be ollor-imaksad. Ar igi be, Madián-dulemar-obelosgusa, deyobi, be e-isdarmalad imaksad.
5Bila-onolegedgi-sapat-yolesmaladi, degi, bela mor-ablisbi-gusmaladi, soo-yagi ogumaklegoed, sooga bela binyoed.
6Ar susugwa-gwensak anmarga gwalulesad, mimmi-gwensak anmarga uklesad. A-machi gandikidba negseoed, weyob nugguoed: Binsaed-Daked-Wilub-Obichadye, Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikadye, Bab-Degisadeguadye, Neg-Bogidikid-E-Dummadye, nugguoed.
7E-gangued bela nasguoed, e-neg-bogidik-seoed bela nasguoed, gwen berguosulid. David-ologangi dummadga sigoed. E-yalagi dummadga negseoed. E-negseoedi, igar-napiragwadba yar-seoed, innikigwadba negseoed, emi-ibase, degisadegu negseoed. Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad we-ibmar-imakoedi, e-sabgued-oyomaidba, deyob imakoed.
8Isaías, Israel-dulemarga sogdebalid: “Bab-Jehová Jacob-waganse e-gayaburba barmialid, Israel-dulemarse e-gayaburba nonikid.
9We-ibmar bela dulemar wisgumaloed, Efraín-dulemar bela wisgumaloed, Samaria-dulemar bela wisgumaloed. Ar we-dulemar-san-dummarba-imakdimalad, yeer-sogdimalad, weyob sogdimalad:
10‘Ar negmar ayarele, akarsulid. Ar anmar gannar akwagi-nuesaar sobmaloed. Ar higuera-sapiwar-nagubirga-mamaid babatidele, baisulid. Ar anmar a-muchub urwar mesoed.’
11”Degi-inigwele, Bab-Jehová, Rezín-sordamargi e-isdarmalad barmidagoed Bab-Dummad e-sunnad Rezín-sordamargi e-isdarmalad-gwisguega imakoed.
12Siria-dulemar dad-nakwedsik-bukwadi, degi, Filistea-dulemar dad-argwanedsik-bukwadi, ilagwen-obeloga Israel-dulemar-imaksamalad. ”Weyob-gus-inigwele, Bab-Dummad-urwedi amba bogigumaisulid. Amba Israel-dulemargi urwemaid.
13”Degi-inigwele, dulemar Bab-Dummad-sabsur-e-odurdaksad amba aku daksamalad. Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad e-bendakega gwen amissurmalad.
14A-ulale, Bab-Jehová, ibagwen-nuedi Israel-dulemar-obelogoed. Ibmar-dula-e-nono-egwanneyobi imakoed, ibmar-dula-e-bunnu-immieyobi imakoed. Sapi-ana-sikeyobi imakoed, sapi-e-war-immieyobi imakoed.
15Ar ibmar-dula-e-nono, girmar-dummagan-e-wilubganad, dule-nuga-nikamalad-e-wilubganad. Ibmar-dula-e-bunnu, Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad-gakansaar-odurdakmaladid.
16We-neggwebur-idumaladi, igar-noaledba dulemar-sesmalad. Dule-eba-selesmaladi, aku neg-itodmalad, yoggudmalad.
17A-ulale, Bab-Jehová, sapingan-gwen-yeer dakosulid, dule-sergan-satemalad-gwen-yeer dakosulid. Siamar-ei-sui-burgwismalad-gwen-yeer dakosulid. Ar bela wemala, isgumaladbiid, ibmar-isgana-imakmaladbiid, galagwensuli sunmakmaladbiid. ”Weyob dulemar imakles-inigwele, Bab-Dummad-urwedi amba bogigumaisulid. Amba anmargi urwemaid.
18”Ibmar-isgana sooyobi gued. Igi-soo-gadele, gagan-ikobiid bela biin-imake, ikomar bela biin-imake, deyobi, ibmar-isgana-imaklegedi gued. Igi soo-gaedi sapurgi sapi-bukwadi bela obeloge, degi, geb burwa-bipirmakaledyob, waa ainakwiddae, deyobi, ibmar-isgana-imakedi gued.

19Ar Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad-urwedbali yala duu gadoed. Dulemar e-sapanga guoed. Dulemar na e-gwenadgan wiledakosulid.
20Gwen-gwen, mas-satedba e-argan-nuedsik ibmar-bukwad gutemaloed. Degi-inigwele, amba ukudmaada itomaloed. Baigana, e-argan-sapiledsik ibmar-bukwad gutemarbaloed. Degi-inigwele, amba immelegosurmarbalid. Dulemar e-mimmigangi aibitemaloed, e-mimmigan-gutemaloed.
21Manasés, sabsur-Efraín-imakoed, Efraín, sabsur-Manasés-imakmogoed. Geb ebobela Judá-yalagi sabsur-gwichigudmaloed. ”Weyob dulemar imakles-inigwele, Bab-Dummad-urwedi amba bogigumaisulid. Amba anmargi urwemaid.”