Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová, be an-Bab-Dummadid. An bega namakoed, an be-nug odummogoed, ar be ibmar-gegerdaklemalad imaksad. Be-Igarmar epennegwad-akale bela napiragwadbiid, degi, inniki maiguad.
2Neggwebur akwamarbi ganna-ganna be urbisad, neggwebur-gandikid, bela oitolesad. Dule-bamalad-e-neggwebur bela oitolesad, neggweburga bar sigissulid.
3A-ulale, dule-gandikmalad be-nug odummoged, a-ulale, neggweburgi dule-gandikmalad be-dobee itomalad.
4Ar be dule-wileged-suli-suli-itodiidga be niga ogannosad. Dule-ibmar-abesa-gudiid, be bendaksa gusad. Igar-bulegan-idu be, e-bendakedga gusad, dad-ibeler-gaed-irwa ibmar-nagueyob ega be gusad. Dule-isganamar-e-bunnoedi, burwa-dummad-noeyobi, galu-matusulidgi-gwichigueyobi gued, nega-dulesulidganba neg-diopisur-itolegeyobi gued.
5Igi nega-dulesulidganba neg-diopisuli itoledae, deyobi, be dule-yar-baidginmalad-oimakedi, bogidik imaked. Igi mogir dad-ibeler-idu negsichii imakdae, deyobi, dule-bulegan be obeloged.
6Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi sogded: “Sión-yalagine, bela dulemar-yar-baid-baidgi-bukmaladga, an mas-nuegan-yeer-gullemalad bukidar imakoed. Vino-nuegan-sunsogmalad an bukidar imakoed. Mas-bur-yeer-gullemalad-nuegan, degi, bur vino-sunsogmalad-sulearmalad an imakobaloed.
7Ani we-yalagine, mor-dummad dulemar-odukunaidi, esirmakoed. Mor-dummad-dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad-odukunaidi, esirmakoed.
8Ani Bab-Jehová, burgwed-igar degisadegu obelogoed. Degi, bela dulemarga ibyanis elioed, bela napneggi, e-dulamar-mesagwar-gudiid onogoed.” Ar Bab-Jehová, e-sunnad deyob sogsad.
9A-ibagangine, weyob sogledagoed: “Eye, ar we, anmar-Bab-Dummadid. Anmar egi bensulid, ar we, anmar-abonosad. We, Bab-Jehová gued, egi anmar bengussulid. Anmar wergumarsun, Bab-Jehová-anmar-abonosadgi anmar weligwar itomarsun.”
10Isaías sogdebalid: “Bab-Jehová we-yala akoed, Moab-yaladi sabsur-odurdaklegoed, igi durgangi annaledii dae, deyob Moab-yala imaklegoed.
11Igi dule-dapumaknadapir, sakwa-onakwiddae, degine, aka dii-urba dogdedae, deyobi, Moab-dulemar e-san-dummarba-itogedbali, aisaar sakwa-onakwesii gumaloenad. Degi-inigwele, Bab-Jehová, we-dulemar e-san-dummarba-imakmalad ei obelogoed. Gannarse we-dulemar barguosulid.
12Bab-Jehová ei galu-matusurmalad, degi, neg-gandikmalad bibisgoed, bela napaga obinyoed.”