Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaías, Damasco-neggweburgi iduakwaa sunmaksad: Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad weyob sogdo. “¡Damasco-neggwebur-siid be nue-dakmar! ¡Bar neggweburga sii guosulid! ¡Nue bibichis sigoed!
2Aroer-neggweburmar ollobi melledoed, gagan-ara-aramaladbi naguoed. Agine, sibad-wawaadmar dobed-nikasuli gagan-madii gumaloed.
3Efraín-dulemar-e-neggwebur-gandikid-siid berguoed, Damasco-neggwebur-Siriaʼgi-siid bergumogoed. Aram-dulemar-napi-durgumaloedi, e-ibmar-nuegana Israel-dulemargadga guoed.”
4Bab-Dummad sogdebalid: “Siria-yala-gandik-siid bela bergusale, Israel-dulemar-e-gangued bela nollomakdemogoed.
5Dule-ibmar-gwag-weed ibmar-gwag-welesadyobi, Israel-dulemar-e-gangued guoed. Dule na e-argangi ibmar-gwag-weesayobi, Israel-dulemar-e-gangued berguoed. Refaim-nebagi ibmar-gwag-welesad-besmaladyobi, Israel-dulemar ichee bemaloed.
6Degine, igi-dule olivo-san-osiamaksale, e-anagan-matusulid-dukugi napi gwabo, gwapaadibe, nagusdae, deyobi, Israel-dulemar napi-ichee bemaloed. Ar igi olivo-san bela e-sapi-anagangi gwabake, gwaatardibe napi-nagusdae, deyobi, napi-bemaloed.” Deyobi, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad sogdo.
7A-ibagine, Israel-dulemar, e-Obinnisad amidagoed. Israel-dulemar, e-Bab-Dummad-Isligwaledse gannar atakdemaloed.
8Bar bab-dummad-Baalʼga-ibmar-ogumakar-ukleged-aila-sobsamaladgi binsadosurmalad. Bar bab-bundor-Asera-sobarmalad-dakdosurmalad, ina-wawad-ogumaked-ailase naosurmalad. Ar we-bab-dummagan-ibmarmar e-argangi sobsagusmaladid.
9A-ibagine, Israel-e-neggwebur-gandikmaladi, ollobi mellede gumaloed, sapurbi-moodo, negmar-ollobi-mellenaiyobi naguoed. Igi Israel-dulemar Canaán-e-neggweburmargi dognonigusmargu, neg-imaksamala, deyob bela-neg-ollo naguoed.
10Ar bemarde Bab-Dummad-bemar-abonoged be iesmalad, Bab-Dummad bemarga-akwasailayob-gued be iedmalad. A-ulale, bemar amba ibmar-durba-nuegan digmalo-inigwele, amba neggwebur-baidsik-uva-danikid digmalo-inigwele, bela boniganba ibmar-gwag isgudoed.
11Amba bemar-uva-digsad bega dungumalo-inigwele, banegi e-durba ainidago-inigwele, bonigan egi nonikoed. Ar bemar ibmar-gwag-weemaloedi, bela boniganba ibmar-gwag isgudoed.
12Bukidar dule-yar-baid-baidgi-bukmalad-uurmakbukwadi, ¡duledar-wilesmar! Demar-uurmakmaiyobi dulemar uurmakbukwad. Dulemar-binnasuli-oimakbukwadi, ¡duledar-wilesmar! Dii-wilasailad uurmakmaidyobi dulemar oimakbukwad.
13We-dulemar, demar-uurmakmaid-dagumakmaidyob-damar-inigwele, Bab-Dummad ese-binnasur-uludele, duurmakdedamalad. Igi yarbali gagan-dinnagana burwa-abin seleddae, deyobi, dulemar duurmakdedamalad. Igi ukub burwa-binnasur-goledba mileddae, deyobi, dulemar duurmakdedamalad.
14¡Sedogusale, dobed-dummad egi nagusdamalad! Oibosale, dule-isganamar bar dakleddasulid. Weyob dulemar-anmar-wiodimalad guodo. Anmar-ibe dule-ibmar-atursadimaladga, weyob ega igar idu maid.