Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 56

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová weyob soged: “Igar-innikigwad be imakmar, igar-nued be oyomar. Ar an-abonolegedi, warmakdanigusad, an-igar-innikigwadi, sanar-guoed.
2Dule, an-igarmarba nanadiile, degi, sogedba eba gudiile, we-dule, dule-weligwaledid. Dule, obunnoged-ibagi obunnodiile, gwen egi nodisulile, degi, dule ibmar-isgana-imakdisulile, we-dule dule-weligwaledid.”
3Dule-ainebalidi e-binsaedba Bab-Jehová-nug-odummodiile, geg weyob binsaed: “Bab-Jehová e-dulemar-imbagi an-obanguoye.” Dule-alugwasualed geg weyob sogmogad: “Sapi-dingus-gwichidyob, an dakleye.”
4Ar Bab-Jehová weyob soged: “Ar dule-alugwasuarmalad obunnoged-ibagi obunnodimalale, an-ibmar-abegedba ibmar-imakdimalale, an-igar-mesisadba nue-nanadimalale,
5an-neggweburgi, anse-goled-negyaba, galugi an ega e-nuga ise-narmakar nasikoed. We-ibmala ega mimmigan-nikuedba bur bule guoed, degine, an ega nug-degisadeguad ukbaloed, bipisaale gwen e-nuga ielegosulid.
6Dule-ainebarmalad anga-arbaega anba-akasmaladi, an-nug-ogannogega anba-akasmaladi, an-nug-odummogega anba-akasmaladi, an-yalase an nidoed. Bela obunnoged-ibagi-obunnodimalad gwen angi-nodisurmaladi, degi, anbo-igar-mesisad-sogedba-gudimaladi,
7an-yala-islidikidse an nidoed. Anse-goled-neggi an weligwar-imakoed. Anga ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ibmar-ukmaloedi an abingaoed. Degi, anga-ibmar-ogumakar-ukmaloedi, an abingabaloed, ar an-nega, bela dulemarga anse-goled-negye nugguoed.”
8Bab-Dummad-Bur-Birigined-Jehová weyob soged: “Israel-dulemar e-yargi-gudisurmaladi, gannar e-yargi-ambikuega imaked. An-dulamar dagega an imakoed, bato an Israel-dulemar-baigan-urbisadbo, an oatogoed.”
9Bab-Jehová weyob soged: “Bela ibmar-durgan-sapurgi-gudimaladi, degi, bela ibmar-durgan-ursirmaladi, be dagmar, an-dulamar be obelodamar.
10Bela Israel-dulemar-nakulemaladi aku-atakmalad, ar wargwensaale, ibmar-daksurmalad. Ar bela achu-gwabinsulidyob gumalad, ar geg urwemalad. Gadi-gabmalad, wiegalamalad, yeer gabed itodamalad.
11Bemar achumar-gadi-mas-gunnedyobmalad, immeleged itodasurmalad. Bemar sibad-wawaad-edarbemalad, ibmar akusunna itomalad. Na war-wargwen e-itolegedba gudidii nanaed, bela na e-ibmar-abegedba wala-walagwengi gudidiid.
12Binnasuli be gormar, bemar sogmala: ‘¡Dagmar, anmar vino sunamar! ¡Anmar mumgue, inna-gagbid gobe! Anmar banedse emiyobi ibmar imakbaloed, emiba anmar bur bule imakmaloed.’ ”