Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efraín-dule-mummugan san-dummarba-imakdimalad, ¡duledar-wilesmar! E-dummagan neba-nued-mullu-birgi dutu-dinnagana-bukwayobi gumalad. Dulemar-vinoʼse-ebipiledimalad, ¡be duledar-wilesmar!
2Bab-Jehová dule-gwensak-yeer-gangued, be-idu amisad, dule-dutusulid be-idu amisad: We-dule, bela ise-urwedgi sabsur-be-imaknonikoed, we-dule, dii-gwamakar-wieyobi gangued, burwa-dummad-dule-obelogedyobi gangued, dii-burwaba-mesa-wiedyobi gangued, diwar-dummad-noedyobi gangued.
3Efraín-dule-mummugan san-dummarba-imakdimalad, ¡duledar-wilesmar! Egi dii-dii annalegoed.
4We-dutu e-gangued-yeerdaklegedi, neba-nued-mullugwagi-gwichidi, dingudoed. Igi higo-san-gorogwad gwallegoed-iduar dule bato daksayalaba, gwandae, degi, geb gundae, deyobi gumaloed.
5A-ibagangine, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi, e-dula-napi-ichee-bemaloedgala, ologurgin-yeerdaklegedga guoed, ibmar-yeerdakleged-bebegi-nagued-gandikidga guoed.
6Bab-Dummadi, dule-igar-nabogedga igar-innikii-imaked-burba ukoed. Neggwebur-yawagakgi-nakulemaladga niga-ogannogoed.
7Amba dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladi, degi, Bab-Dummad-gayaburba-barsogmaladi, vinoʼba bipirmakdemarmogad, inna-gagbid ebipiledimarmogad. Vinoʼba binsaedsuli nadmalad Inna-gagbid-gobedba yoledimalad. Negburgan-dakalile, wawanmakdedamalad, ibmar-sokarmalale, suli-suli-ito naddamalad.
8Bela mesemar aged-sunnabi bukwad, gwen neg daarmakar naisulid, bela isgusnaid.
9Deginbali, an-annik weyob sogmalad: “¿Ar wis doamar-odurdaknai itoge? ¿Doamarga Bab-Dummad-gayaburba-barsognai itoge? ¿Burwigan-gebe-mam-iargusayobi anmargi binsae?
10¿Burwigan-gebe-garda-absoged-durdaknaidyobi anmargi binsae? Gannar-gannar anmarga igar-mamaid sognaid, ise-sogar-ise-sogar we-igargi anmar-odurdaknaid. Nugmargi gwagwagwen-gwagwagwen anmar-odurdaknaid.”
11Emigindi nabir, ar bemar Bab-Dummadba ibsasulile, Bab-Dummad bemarga gaya-baidba sunmakoed, a-gaya bemar aku itomaloed.
12Bab-Dummad bemarga bato weyob sogsa gusad: “Wegine, neg-bogidikid-negad. Dule-yegusgudiid wegi obunnogoed.” Degi, sogsabalid: “We-neg, obunnoged-negad.” Degi-inigwele, bemar gwen itossurmalad.
13Degisoggu, Bab-Jehová, burwigana-gebe-garda-absoalidga-sunmakedyob ega sunmakoed. Gannar-gannar ega igar-mamaid sognai guoed, ise-sogar-ise-sogar we-igargi amar-odurdaknai guoed. Nugmargi gwagwagwen-gwagwagwen amar-odurdaknai guoed. Amar nanadmalale, gebe-burwigan-nag-obialidyob gumaloed: Yarganba ailadmaloed, nailikgumaloed, gege bar gwisgue gumaloed.
14Jerusalén-neggwebur-e-dummagan-bingedsulidamalad, Bab-Jehová-gayaburba be itomar.
15Ar bemar weyob sogmalad: “Anmar burgwed-igarbo igar amisad, anmar burgwed-galubo igar amismalad. Boni-dummagan anmargi danikile, anmarse warmakosulid, ar ade, anmar-gakansaedi anmar napiragwadyobi daksad, anmar-emar-yardakedi anmar igar-nuediyobi daksad.”
16A-ulale, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nika-Maid weyob soged: “¡Be dakmala! Ani an Sión-yalagi akwa-bur-nued-sulealed negsailaga mesisad. Akwa neg-gaega, akwa-nued an ebusad, adi, neg gandik sii guegar. Ar dule agi bensulile, suli-suli itogosulid.
17Ar ade, we-neg-soblegoedi igar-napiragwad-wilubsaega an imakoed, igar-innikigwad-wilub-imakega an imakoed. Dii-gwamakar-wimaladi bela bemar-gakansaed-igar-napiragwadyob-imakdimalad obelogoed, diimala, bela bemar-neg-dukued odogoed.
18Degidbali, bemar burgwed-igarbo-igar-mesisadi bar igarga-guosulid. Burgwed-galubo-igar-amismaladi bar gangued-nika guosulid. Boni-dummagan bemargi danikile, bela bemargi gwichigunonikoed.

19Be-isdarmalad bemargi-gwichigued-ilibali, ese be bergudii guoed. Bane-bane, mutikidbali, ibginedbali, bemargi nanagwichi guoed.” Bonigan-daniye itoarmalale, bela-belad nue-dobe itodmaloed.
20Gas-bipigwadgi-megeyob gumaloed, atued-bipigwadgi-atueyob gumaloed.
21Bab-Jehová, Perazim-yalagi-ulusadyob, uludagoed. Gabaón-nebagi e-urwed-oyosadyob, oyodagoed. Bab-Dummad bato guagwarmaid, ukiarmakale, weyob-ibmar-imakdisulid imakoed.
22Emigindi, bemar melle bar Bab-Jehováʼgi dodomalo, adi, melle bur bule be sabsur-odurdaklemalagar. Ar Dummad-Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi, bela neggweburmar-obelolegoedgi-sunmaksa an itosad.
23Be itomar, nue be an-gayaburba itomar. Nue be bogi an-itomar, an-ibmar-soged be itomar:
24Sapurgi-arbaed-dule, ibmar-digega napa imued. A-dule, ¿obunnosuli napa-imuedginbi alamakdii guode? Suli. ¿Unnila bane-bane napa-swaana, degi, gwisar-gwisar imaknai guode? Suli.
25Ar bela napa guakwaa imaksale, ¿gagan-wawagan-gwag-eneldoʼye-nugad mie-mie imakdasursi? ¿Ibmar-gwag-cominoʼye-nugad digdasursi? Geb a-sorba, ¿ilekwaa-orosgi-dakleged-trigo digdasursi? ¿Orosgisaar-dakleged-cebada digdasursi? ¿Nainu-gakabali orosgi-saardakleged-centenoʼye-nugad digdasursi? Eye, deyob imakdado.
26Ar ade, Bab-Dummad weyob ibmar-imakega dule-odurdaked, igi dule ibmar imakoe, aba odurdaked.
27Ar gagan-wawagan-eneldo-gwag, orosyob omukulesulid. Ibmar-gwag-cominoʼye-nugad-birgine, e-gwag-oniega ibmar-ukusulid obipirmaklesulid. Ar ade, gagan-wawagan-eneldo-e-gwagmar suar-bipigwadgi obateledaed, Ibmar-gwag-cominoʼye-nugad suar-nollogwadgi obateledaed.
28Oros-gwagmar omukulenaile, sabsur-ubikwaa imaklesulid. Deginbali, ibmar-gwag naglenaidbi geg gued. E-birgine, ibmar-ukusulid-nanaega imakleged, ar molimardi, ibmar-gwagmar ubimaksulid.
29We-binsaedi, bela Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadgi danibalid. E-binsaed-dakedi, innikigwadid, e-binsaed-nikadaedi, sunsogedid.