Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová anga sogsad: “Urgo-matar-dummad be sue, agine be nug-narmako, nuekwaa magar-daklege be narmako. ‘Maher-Salal-Hasbazʼye be narmako.’
2Degine, dule-irwa-anse-goled-Urías, degi, Jeberequías-machi-Zacarías, be-barsoged-innikigwadga-gumalaga an bega amioed.”
3Geb agine, an Bab-gayaburba-barsoged-bundorse an gochad, geb gurgin-nika gunonikid, geb susugwa ega uklenonikid. Geb degi, Bab-Jehová anga sogded: “Maher-Salal-Hasbazʼye be onugsae.
4Ar mimmi nanaye-gordagoed-iduale, babaye-gordagoed-iduale, bela Damasco-neggwebur-e-ibmar-nuegan-nikadi Asiria-e-reyse sulegoed. Degi, Samaria-neggwebur-ibe ibmar-nuegan seledbaloed.”
5Bab-Jehová gannar anga sogdebalid:
6“We-Judá-neggwebur, Siloé-dii-binnalee-aryomaidgi bangudmalad, bur Rezín-dobee nanadmalad, bur Remalías-machi-dobee gudmalad.
7A-ulale, Bab-Dummadi, we-dulemargi Éufrates-diwala-dummad onosokalid: Ar Asiria-e-rey, bela e-garganguedba, Judá-yalagi-yolegega barmidagoed. Bela e-diangan-mamaid odogoed, bela e-dii-gakamar akudaklege imakoed.
8Judá-yalase, bela swada-dogoed, dii dukarba-engus naguoed. ¡Emanuel! Be-yala-naidgi, Asiria-sordamar dognonikoed. We-Asiria-rey sulubagi-sakan-nalla-napase-aidedanidaedyobi, begi dognonikoed.”
9Dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad, bela-yar-baid-baidgi-dikasur-bukmalad, we-ibmar-an-sogoedi nue be itomalo: Aisaar bemar bila-onodamaloenad, degi-inigwele, be bergumaloed. Aisaar be guagwar bila-onoged-iduar bukumaloenad, degi-inigwele, bemar girgumaloed. Aisaar be guagwar bila-onoged-iduar bukumaloenad, Degi-inigwele, bemar nue-ibitomaloed.
10Be igarmar-amimalo-inigwele, bega igarga guosurmalad. Aisaar be ibmargi sunmakmalo-inigwele, bega igarga guosurmalad. Ar ade, Bab-Dummad anmarba gudiid.
11Bab-Jehová weyobi anga sabsur ibmar sogsad, iduakwaa anga sogsad, melle we-dulemar-daedba be nanaoye. Weyob anga sogsad:
12“Melle bemar we-dulemar-sogedyob be sogmalo, we angi gwisgunaye. Ar bela ibmarmar-guedi, egi gwisgunaiye sogdamalad. Melle be we-dulemar-ibmar-dobedi, dobgumalo, melle be gwayebalo.
13Unnila be ani Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadbi dobguo, bur be anga islidik nanamalo. Unnila an-nugbi be odummomalo, unnila anbi be dobgumalo.
14Ani an bemar-neg-islidikidga guoed. Degi-inigwele, Israel-dulemar-sogabogwadga akwasailaga an guoed, adi, agi goo-warmakmalagar. A-akwa-dummad, dule-omukuedga guoed. Jerusalén-dulemar-idu sakinaiyobi an naguoed, amar-idu galu-ibmar-gaed-siidyob an guoed.
15Bukidar goo-warmakmaloed, bukidar aimukumaloed, bukidar wilemaloed. Sakigi-galesayobi, ibmar-gaed-galugi-galesayobi, gales nagumaloed.”
16Geb degi, Isaías, eba-nanaimaladga sogded: “An bemarga ibmar-sogsamaladi, gwagegi be sedii imakmalo. An be-odurdaksamalad, melle be sogmalo.
17”Ar Bab-Jehová, urwedba Jacob-wagan-idu wagar-aibiris sigisad. Bab-Jehováʼgi an benguosulid, ar an wisid, an egi bendaklegoe.”
18Be an-dakmalana, emisgindi wegi an Bab-Jehová-anga-mimmigan-uksadmala an gudiid. Anmar, Israel-yargi, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad-Sión-yalagi-maidga ibmar-guoed-e-wilubga gumalad, iduakwaa-ibagan-guoed-sogedga anmar ega gumalad.

19Dule bemarga sokarmalale: “Dule-ibmar-e-burbagan-wismaladse be ibmar-wilubagan egisnamarye, yoedse-ibmar-guoed-barsogmaladse be ibmar-wilubagan egisnamarye.” Weyob be sogo: “¿Ar dulemar e-bab-dummaganse geg idakmarsogeye? ¿Ar dulemar dule-burgwarmaladse geg idakmarsogeye?”
20An bemarga sogdo: “Bab-Dummad-Igar-Mesisadgi bur be nanamalo, e-ibmar-sogsadgi bur be binsamalo.” Ar dule, we-igarmargi-nanasulile, igar-napiragwad amiosulid.
21Bemar, napneggi suli-suli-itoarmalale, ukudmaada-itoarmalale, be uludamaloed. Niba atakgwichi, be-reygi be gwisgudmaloed, Bab-Dummadgi be ukabsaar sunmakdemaloed.
22Be napneg-dakdagogua, unnila boniganbi-nai be dakdemaloed, negsichidbi-nai be dakdemaloed. Bemar negasichidginbi-gudii gumaloed.