Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 61

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Bab-Dummad-Jehová-Bur-Birigined-E-Burba angi maid. Ar ade, dule-wilemaladga gayaburba-nuegangi-sunmakega, Bab-Dummad an-susad. Bab-Dummad an-barmialid, dule-gwage-nunmak-itodimaladga gwage-armakegar. An-barmialid, dule-galesbukmalad-onogedgi sunmakega, degi, dule-esgaryagi-galesbukmalad onogegar.
2Bab-Dummad an-barmiarbalid, Bab-Jehová-birga-nuedgi sunmakega, degi, anmar-Bab-Dummad-buged-mai-imakoed-e-ibagi sunmakegar. An-barmiarbalid, bela dule-wile-itodimalad-e-gwage armakega,
3degi, Sión-dulemar-gwage-nunmak-itodimalad-niga ogannoegar. An-barmialid, nonogi-buru-biin-gudiid-muchub, ega ologurgin ukegar. An-barmialid, wile-itoged-muchub, weligwaledba ega gwallu-wawad ukegar. An-barmialid, bukib-binsadiid-muchub, ega weligwar-itoged ukegar. Geb degine, wemar weyob biledmaloed: ‘Igar-innikigwad-urwar-sapimarye.’ Bab-Jehová na e-gangued-oyogega digsad.
4”Negmar-epennemalad-bibichis-bukwadi, gannar sobmaloed. Negmar-birgabargus-akwamarbi-omilededi, gannar nudakmaloed. Neggweburmar-bibichis-bukwadi, gannar obinomaloed. Dikasurgus akwamarbi-neggwebur-omilededi, gannar nudakmaloed.
5Dule-ainebarmaladi, be-sibad-wawaadmar akwemaloed. Dule-neggwebur-baidsikmaladi, be-nainumargi, degi, be-uva-nainumargi, bega arbamaloed.
6Ar bemardi weyob biledmaloed: ‘Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled Bab-Jehováʼgadye.’ Bemarga sogdemaloed: ‘Anmar-Bab-Dummadga ibmar-imakmaladye.’ Dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad-e-ibmar-nuegangi, be yeer itomaloed. E-ormar-sunsogmaladi, be yomaloed.
7”An-dulamar, e-binged-dummad-itosmalad-muchub, ibmar-nuegan ilabo-wilub abingamaloed. An-dulamar, e-nug-isgusad-muchub, ibmar-ega-uklegoedgi yeer itomaloed. Deyobi, na e-napagine ibmar-ega-uklegoedi, ilabo-wilub abingamaloed, degisadegu weligwale gudii gumaloed.
8”Ani an Bab-Jehová, igar-innikigwad-sabedid, ar ibmar-atursaeddi, degi, igar-isgana-imaklegeddi, an isdar-daked. An-inniki-daedgi an bemarga ibmar-buged-ukleged ukoed. An bemarbo igar-degisadeguad mesoed.
9Be-wagana, dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad-imbagi, nug-nika gumaloed. Be-mimmigan neggweburmar-imbagi nug-nika gumaloed. Dulemar dakarmalale, magar dakmaloed, sogmaloed: ‘We-dulemar, Bab-Jehová dulemargi-nued-binsasmalad e-waganad.’ ”
10“Bab-Jehováʼgi an bela-bela yeer itoged, an-Bab-Dummadgi an weligwar itoged. Ar ade, abonoleged-mormar anga yosad, degi, igar-innikigwad-imaked-morgi an-edusad. Machered ome-nikunair, igi ibmar-yeerdakleged bebegi-yoidae, deyobi an gued. Ome sui-nikunair, igi ormar-nasikdae, deyobi an gued.
11Ar igi napa ibmar-muugan-oniega imake, degi, igi nainu ibmar-gwag-niega imake, deyobi, Bab-Jehová-Bur-Birigined, bela dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad-abargi, igar-innikigwad, degi, namakleged, ainidagega imakoed.”