Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Isaías

Isaías 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1An-ai-nued-nuggi an namakoed, e-uva-nainugi an namakoed. An-ai-nued-e-uva napa-nuedgi digar naigusad.
2Na napa nudaksagusad, akwa-murugan obelosgusad. Uva-dub-sailagan-nuegan digsagusad. Nainu-abargine neg-suid sobsagusad, uva-egured-galu sobsagusbalid. Uva-san-nuegan-ega-sanmaked abedii gusanad, aka ega uva-soledbi sanmaksad.
3Bab-Jehová soged: “Judá-dulemar, Jerusalén-dulemar, be anga sogmardo. Emide, uva-soledbi-sanmaksadi, ¿wede doagine? ¿Angine? ¿Uva-nainugine?
4¿Ar ibu-ibmar an-uva-nainuga an imaksasuli? ¿Ibu-ibmar bar an ega imakosunna? Ar uva-san-nuegan-anga-sanmaked an abesanad. Ar degite, ¿ibiga uva-san-soled sanmaksasunna?
5An bega sogmalodo, igi an-uva-nainu an imakoe: An e-ibe galu-emakaled earoed, adi, bela berguegar. An e-galu-matusulid e-ibe earbaloed, adi, bela egi annalegegar.
6Bela swanga-nai an imakoed, bar uva-dub diglegosulid, bar nuekwaa emilegosulid. Ikomarbi, degi, gagan-ikobimaladbi ainidagoed, bar mogirmar egi dii-owiega an imakosulid.”
7Israel-dulemar Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad-e-uva-nainu gued. Judá-machergandi ega uva-yeerdakle-digaledga gued. Bab-Jehová Israel-dulemar ega igar-innikigwad-imaked edarbediinad, emide dakalid, unnila dule-ablis-eodimaladbi gudimala. Bab-Jehová, ega igar-napiragwadba-nanaed edarbediinad, emide dakalid, unnila suli-suli-itogedba binnasuli gormakdimala.
8Dulemar emar-idu neg-sobe-sobe-gudimalad, ¡dule-wilesmar! Emar-ibe nainu-sue-sue-gudimalad, ¡be duledar-wilesmar! Dule-bamaladga wis napaneg-ollogwad nasiksulid. Na wargwen we-neggweburgi-gudimaladyob itoged.
9Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad weyob an-uayagwar anga ibmar-sogsad: “Negamar-bukidara obelolegoed. Neg-dummagangi, neg-yeerdaklegedgi, dule gwen megosulid.
10Uva-nainu-dummagan sogapaa naidi, unnila bari-gwagwen wis vino egi amilegoed. Ibmar-gwag galón-gwaambe-diglegoedgi (10), unnila galón-gwagwen wis egi welegoed.”
11Dulemar wakudaryalaba-mumguega-gwisguardamaladi, ¡duledar-wilesmar! Mumgusii mutikguddamaladi, ¡be duledar-wilesmar!
12Be-iba-onomaladgi vino-bukidar nikadamalad, gar-arpaʼmar ogorleddaed, degi, gar-liraʼmar, damborʼmar, degine, gar-flautaʼmar ogorleddaed. Degi-inigwele, bemar Bab-Jehová-ibmar-imaksadgindi, binsadasurmalad, e-ibmar-saedginbela bar binsadasurbalid.
13An-dulamar an-itobisurmalad-ulale, gales seledmaloed. E-dule-nuga-nikamalad mas-gunsulidba burgwidmaloed, dule-bukidar gobsulidba burgwidmaloed.
14A-ulale, burgwarmalad-meged-galu-e-yaa sabsur-argas maid. Agine, dule-nuga-nikamalad, e-mumguedgi-yeer-itodimalad, neg-uanse doledmaloed. Dule-binsarmalad, e-isguedgi-wergudimaladba neg-uanse doledmaloed.
15Dulemar sabsur-ibitomaloed, emarse ibmarbina-wiledii gudmaloed. Dule-san-dummarba-imakdimalad, binge itodmaloed.
16Ar Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi igar-innikigwadba e-nug ogannolegoed, Bab-Dummad-Isligwaled igar-napiragwadba na san-swilidikid oyogoed.
17Sibad-wawaad-senigana, e-nainu-sunnadyobi, egi gagan-ara-aramalad-madii gudmaloed. Sibad-omemardi, dule-mani-ibmala-e-neg-ollo-ollo-bukmaladgi gagan-madii gudmaloed.
18Dule isguedse-ebipiledimalad, ¡duledar-wilesmarsun! Dule urdubgi-isgued-ebipidimalayob-gudidiid, ¡be dule-wilesmar!

19Na sogdimalad: “Bab-Dummad gwae dagye. Gwae ibmar imakdaye, adi, anmar e-ibmar-imakoed dakegarye. Israel-dulemar-e-Bab-Isligwaled e-ibmar-imakbied gwae imakdaye, adi, anmar e-ibmar-imakoed wisguegarye.” Deyob-sogdidiid, ¡duledar-wilesmarsun!
20Dulemar, igar-isgana igar-nueganga-imakdidiidi, ¡duledar-wilesmar! Dulemar, igar-nuegan igar-isganaga-imakdimaladi, ¡dule-wilesmar! Dulemar, negsichid neg-meegwadga-imakdimaladi, ¡duledar-wilesmar! Neg-meegwaddi, negsichidga-imakdimaladi, ¡dule-wilesmar! Dulemar, ibmar-gagbireged ochigwadga-imakdimaladi, ¡duledar-wilesmar! Dulemar, ibmar-ochigwad gagbiregedga-imakdimaladi, ¡dule-wilesmar!
21Dule, binsaed-ibedga na san-sadimaladi, ¡duledar-wilesmar! Dule, nue-ibmar-wisidga na san-imakdimaladi, ¡dule-wilesmar!
22Bemar vino-gobedsik-bulegan-gudimaladi, ¡be duledar-wilesmar! Bemar inna-gagbid-sobedsik-bulegan-sogdimaladi, ¡dule-wilesmar!
23Bemar dule-baiganse-manigi-baklegar, dule-ibmar-isgana-imaksad-galessiid-onodamaladi, ¡duledar-wilesmar! Bemar dule-ibmar-oakalossulid-obanagwar-imakdimaladi, ¡dule-wilesmar!
24A-ulale, igi-soo-ditismaked gagan-ogumakdedae, igi-gagan-dinnagwad soo-abin gummakdedae, deyobi, bemar gummakmaloed. Igi sapi-mali napa-urba-nunguddae, igi e-dutu, ukub-miledeyob-mileddae, deyob bemar berguoed. Ar bemar, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad-Maid-e-Igar obatemalad, Israel-e-Bab-Jehová-Isligwaled-e-gayaburba isdar-itodmalad.
25A-ulale, Bab-Jehová e-dulemarse sabsur-urwed, a-ulale, sabsur-odurdaked, yalagan ese giglimaked. Muigan, durgan-milegeyob, galimbaba omileded. Deyob-imaksa-inigwele, Bab-Jehová, amba sae-itomaid, amba dulemar-sabsur-odurdakmaid.
26Bab-Jehováʼdi, dulemar-yar-baid-baidgi-dikasur-bukwadse-golegala, bander onakoed. Bela yar-naidgi-bukwamaladse wigooed, we-dulemar gwae-gwae abarmakar-abarmakar nonimaloed.
27We-dulemar, dutusurmalad, gwen yeguosurmalad. Unnila, guagwar gudii gumaloed, gwen gabbie itogosurmalad. E-musirba-mor-atinnaimalad gwen ei achikosulid. Nag-uka-e-dubmar e-ibe gwen itirosurbalid.
28E-sigumar ise-swiswidikidbioed, e-warsimar bela gachii ganikidbimaloed. E-molimar-e-sapat akwayobi dutusulidbioed, e-moli-ur-bila-onomalad-e-yandamar burwa-bipirmakaledyobi guoed.
29Sorda-bila-onomalad-e-goledi, achumigur-nono-wawaadyob goledbioed. Achumigur-nono-wawaad-e-mimmigan-uurmakeyobmaloed, e-nugar ogotemaloed. Dule ese-galesale, dule gwen egi suosulid.
30A-ibagangine, we-dulemar Israel-dulemargi demar-dummad-arwemaiyobi gwichigunonikoed. Dule, Israel-yar-naid-dakalile, bela negsichidbi-nai dakdagoed, dad-ibeler-idu mogir-sichid nai guoed.