Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yudaↄ kí Aazia nɛ́ Yoasi kpalablea wɛ̃̀ bao ń àaↄ̃ode guu ↄ̃ Yehu nɛ́ Yoaaza gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ, à zↄ̃̀lɛ kpalau Samali wɛ̃̀ gɛ̃o ń plaoɛ.
2À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ à zɛ̀ ń duuna pↄ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ Isailiↄ dà a kɛauo, i pãalɛɛ̀o.
3Ɔ̃ Dii pↄ pà Isailiↄzi, à ń ná Siliↄ kí Azaeliɛ a ↄzĩ ń a nɛ́ Bɛnadadao e Yoaaza kpalablea lɛ́wa.
4Yoaaza awakpà Diiɛ, ↄ̃ Dii sìaànↄ, asa a è lá Siliↄ kíapi lɛ́ Isailiↄ wɛtã.
5Dii tò aa suabana è, ↄ̃ aa bↄ̀ Siliↄ ↄzĩ, ↄ̃ baade ku a ua lá a ziwa.
6Kási aai ↄbↄlɛ duuna pↄ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ ń dá a kɛau guuo, aa zɛ̀òɛ. Asetaati lí gì pɛ́lɛa Samali.
7Yoaaza zĩgↄ̃ↄ ye láai, mɛ́ i kɛ sↄ̃de gbɛ̃ↄn blakwiↄ ń zĩkasↄ̃go mɛ̀n kwiↄ ń zĩgↄ̃ kɛ̀sɛde gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwiↄ (10.000) bàasio, asa Siliↄ kía ń kɛ́ kɛ́lɛkɛlɛɛ, ↄ̃ aa gↄ̃̀ lán bùsuti pↄ́ wà ↄ̃zↄ̃̀wàwa.
8Yoaaza yã́ kĩniↄ, yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ ń a nɛgↄ̃nkɛyãↄ ku Isaili kíaↄ ladau.
9Kɛ́ Yoaaza gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Samali, ↄ̃ aà nɛ́ Yehoasi zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
10Yudaↄ kí Yoasi kpalablea wɛ̃̀ bla àaↄ̃saide guu ↄ̃ Yoaaza nɛ́ Yehoasi gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ, à zↄ̃̀lɛ kpalau wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ.
11À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, i ↄbↄlɛ duuna pↄ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ Isailiↄ dà a kɛau guuo, à zɛ̀òɛ.
12Yehoasi yã́ kĩni pↄ́ a kɛ̀ↄ ń a nɛgↄ̃nkɛyãↄ ń zĩ pↄ́ a kà ń Yudaↄ kí Amaziao ku Isaili kíaↄ ladau.
13Kɛ́ à gà, wà aà mia kpàkↄ̃i ń Isaili kíaↄ Samali, ↄ̃ Yeloboaũ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
14Ɛlizi lɛ́ gyãkɛ, a bleo, ↄ̃ Isailiↄ kí Yehoasi gɛ̀ aà lè, àlɛ ↄ́ↄlↄɛ̀ à mɛ̀: Baa! Baa! Isaili zĩkasↄ̃goↄ ń a sↄ̃deↄn n ũ.
15Ɔ̃ Ɛlizi òɛ̀: Sá sɛ́ ń kaↄ. Kɛ́ a sɛ̀,
16ↄ̃ Ɛlizi òɛ̀: Ka kpa sáa. Kɛ́ a kpà sáa, ↄ̃ Ɛlizi ↄnàna kípi ↄↄwa
17à mɛ̀: Gukpɛ fɛnɛnti wɛ̃. Kɛ́ a wɛ̃̀, ↄ̃ Ɛlizi mɛ̀: Kapi zu. Kɛ́ a zù, ↄ̃ Ɛlizi mɛ̀: Dii zĩblekan we. Zĩblea Siliↄwa kaɛ. Ńyↄ̃ Siliↄ fu Afɛki míↄmiↄɛ.
18Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: Kapiↄ sɛ́lɛ. Kɛ́ a sɛ̀lɛ, ↄ̃ Ɛlizi òɛ̀: Tↄↄlɛ lɛ́ò. A lɛ̀ò gɛ̃n àaↄ̃, ↄ̃ à zɛ̀.

19Ɔ̃ Lua gbɛ̃́pi pↄ pàaàzi à mɛ̀: A maa ǹ tↄↄlɛ lɛ́ò yãa gɛ̃n sↄo ge sooloɛ, ní zĩble Siliↄwa míↄmiↄ. Tiasa ńyↄ̃ zĩblemá gɛ̃n àaↄ̃ɛ.
20Ɛlizi gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀. Kɛ́ a wɛ̃ sù, ↄ̃ Mↄabu gbãamↄnɛdeↄ sì Isaili bùsuu.
21Gↄↄ bee gbɛ̃́ↄ lɛ́ gɛ vĩɛ. Kɛ́ aa gbãamↄnɛdepiↄ è, ↄ̃ aa gɛpi sɛ̀ ↄzↄ̃̀i Ɛlizi miau. Kɛ́ gɛpi lɛ̀lɛ Ɛlizi wáↄwa, ↄ̃ à vù à fɛ̀lɛ zɛ̀.
22Siliↄ kí Azaeli Isailiↄ wɛtã̀ e Yoaaza kpalablea lɛ́waɛ.
23Ɔ̃ Dii sùuukɛ̀ńnↄ à wɛ̃nadↄ̃̀nɛ́, à ń wɛgwà a bàa pↄ́ kú ń Ablahaũo ń Izaakio ń Yakↄbuo yã́i. I we ń tↄ̀lↄzↄ̃̀o, i ń vũaao e ń a gbão.
24Kɛ́ Siliↄ kí Azaeli gà, ↄ̃ aà nɛ́ Bɛnadada zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
25Kɛ́ Yoaaza nɛ́ Yehoasi zĩkà ń Azaeli nɛ́ Bɛnadadapio, à ɛ̀a wɛ̃́lɛ pↄ́ Azaeli sì a mae Yoaazawaↄ sìwà. Yehoasi zĩblèwà gɛ̃n àaↄ̃ɛ, ↄ̃ à Isaili wɛ̃́lɛpiↄ sìwà.