Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Hari

2 Hari 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa ika-23 ka tuig ni Joas ang anak nga lalaki ni Ahazia nga hari sa Juda, nagsugod sa paghari sa Israel si Jehoahaz nga anak nga lalaki ni Jehu didto sa Samaria; naghari siya sulod sa 17 ka tuig.
2Gihimo niya ang daotan sa panan-aw ni Yahweh ug misunod sa mga sala ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nebat, nga maoy hinungdan nga nakasala ang Israel; ug wala mibiya si Jehoahaz gikan niini.
3Misilaob ang kasuko ni Yahweh batok sa Israel, ug padayon sila nga gihatag ngadto sa kamot ni Hazael ang hari sa Aram ug ngadto sa mga kamot ni Ben Hadad nga anak nga lalaki ni Hazael.
4Nangaliyupo si Jehoahaz kang Yahweh, ug naminaw si Yahweh kaniya tungod kay nakita niya kung giunsa pagdaogdaog ang Israel, kung giunsa sila pagdaogdaog sa hari sa Aram.
5Busa gihatagan ni Yahweh ang Israel ug manluluwas, ug nakalingkawas sila gikan sa kamot sa mga Arameanhon, ug nagsugod pagpuyo ang katawhan sa Israel sa ilang panimalay sama kaniadto.
6Bisan pa niana, wala sila mobiya gikan sa mga sala sa panimalay ni Jeroboam, nga maoy hinungdan sa pagpakasala sa Israel, ug nagpadayon gihapon sila niini; ug nagpabilin gihapon ang poste nga si Ashera sa Samaria.
7Gibinlan lamang sa Arameanhon si Jehoahaz ug 50 ka mga mangabayoay, napulo ka mga karwahe, ug 10, 000 ka mga tawo nga nagbaktas, kay gilaglag sila sa hari sa Aram ug gihimo sila nga sama sa tahop sa panahon sa pag-giuk.
8Alang sa uban pang mga butang mahitungod kang Jehoahaz, ug sa tanan niyang nabuhat ug sa iyang gahom, wala ba kini nahisulat sa libro sa mga panghitabo sa mga hari sa Israel?
9Busa nagpahulay si Jehoahaz uban sa iyang mga katigulangan, ug gilubong nila siya didto sa Samaria. Si Jehoas nga iyang anak nga lalaki ang nahimong hari puli kaniya.
10Sa ika-37 ka tuig ni Joas nga hari sa Juda, nagsugod sa paghari si Jehoas nga anak nga lalaki ni Jehoahaz sa Israel didto sa Samaria; naghari siya sulod sa 16 ka tuig.
11Gihimo niya ang daotan sa panan-aw ni Yahweh. Wala siya mobiya sa mga sala ni Jeroboam nga anak nga lalaki ni Nebat, diin gihimo niya nga magpakasala ang Israel, apan milakaw hinuon siya niini.
12Alang sa uban pang mga butang mahitungod kang Jehoas, ug sa tanan niyang nabuhat, ug sa iyang gahom pinaagi sa pagpakig-away niya batok kang Amazia nga hari sa Juda, wala ba kini nahisulat sa libro sa mga panghitabo sa mga hari sa Israel?
13Mipahulay si Jehoas uban sa iyang mga katigulangan, ug si Jeroboam ang milingkod sa iyang trono. Gilubong si Jehoas sa Samaria uban sa mga hari sa Israel.
14Karon nagsakit si Eliseo sa balatian nga iya nang ikamatay, busa miadto kaniya si Jehoas ang hari sa Israel ug mihilak ngadto kaniya. Miingon siya, “Amahan ko, amahan ko, ang mga karwahe sa Israel ug ang mga mangabayoay nga kalalakin-an mokuha kanimo!”
15Miingon si Eliseo kaniya, “Pagkuha ug pana ug pipila ka mga udyong,” busa mikuha si Joas ug pana ug pipila ka mga udyong.
16Miingon si Eliseo ngadto sa hari sa Israel, “Guniti ang pana,” busa gigunitan niya kini. Unya gigunitan ni Eliseo ang mga kamot sa hari.
17Miingon si Eliseo, “Ablihi ang bintana nga anaa sa sidlakang bahin,” busa giablihan niya kini. Unya miingon si Eliseo, “Ipana!”, ug iyang gipana. Miingon si Eliseo, “Mao kini ang udyong sa kadaogan ni Yahweh, ang udyong sa kadaogan ngadto sa Aram, kay inyong solungon ang mga Arameanhon sa Afek hangtod nga inyo silang mapuo.”
18Unya miingon si Eliseo, “Kuhaa ang mga udyong,” busa gikuha kini ni Joas. Miingon siya sa hari sa Israel, “Ibunal kini sa yuta,” ug gibunal niya sa yuta sa makatulo ka higayon, unya miundang.

19Apan nasuko kaniya ang tawo sa Dios ug miingon, “Gibunal unta nimo sa yuta sa makalima o kaunom ka higayon. Unya imong sulongon ang Aram hangtod nga imo kining malaglag, apan karon imong sulongon ang Aram sa makatulo lamang ka higayon.”
20Unya namatay si Eliseo, ug gilubong nila siya. Karon ang mga pundok sa mga Moabihanon misakop sa yuta sa pagsugod sa tuig.
21Samtang naglubong sila ug usa ka tawo, nakita nila ang pundok sa mga Moabihanon, busa giitsa nila ang lawas ngadto sa lubnganan ni Eliseo. Sa pagdapat gayod sa tawo ngadto sa mga bukog ni Eliseo, nabuhi siya ug mitindog.
22Gidaogdaog ni Hazael nga hari sa Aram ang Israel sa tanang mga adlaw ni Jehoahaz.
23Apan nagmaluluy-on si Yahweh ngadto sa Israel, ug adunay kahangawa ug kabalaka alang kanila, tungod sa iyang kasabotan kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob. Busa wala sila laglaga ni Yahweh, ug wala niya sila hinginli gikan sa iyang presensya.
24Namatay si Hazael ang hari sa Aram ug mipuli kaniya si Ben Hadad nga iyang anak nga lalaki.
25Gikuha pagbalik ni Jehoas nga anak nga lalaki ni Jehoahaz gikan kang Ben Hadad nga anak nga lalaki ni Hazael ang mga siyudad nga giilog gikan kang Jehoahaz nga iyang amahan pinaagi sa gubat. Gisulong siya ni Jehoas sa makatulo ka higayon, ug iyang nabawi kadtong mga siyudad sa Israel.