Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda hina bagade Youa:se (A:ihasaia egefe) da Yuda fi ode23 ouligilalu, Yihouaha:se (Yihiu egefe) da Isala:ili fi ilia hina bagade hamoi. E da Samelia moilai bai bagadega esala, ode 17 agoanega Isala:ili fi ouligilalu.
2Yihouaha:se da musa: hina bagade Yelouboua:me defele, Hina Godema wadela:le hamoi, amola Isala:ili fi dunu ilia wadela:le hamoma:ne oule asi. E da ea wadela:i hou hamedafa yolesi.
3Amaiba:le, Hina Gode da Isala:ili fi ilima ougi galu. Hina Gode da logo doasiba:le, Silia hina bagade Ha:sa:iele amola eagofe Beneha:ida:de da eso bagohame Isala:ili fi hasalalusu.
4Amalalu, Yihouaha:se da Hina Godema sia:ne gadoi. Amola Hina Gode da Silia hina bagade da Isala:ili fima gasa fili, ilima se bagade iabe, amo dawa:beba:le, ea sia:ne gadosu nabi dagoi.
5Hina Gode da Isala:ili fima gaga:su dunu asunasi. Silia fi da Isala:ili fima gasa fili hamoi, be amo gaga:su dunu da Isala:ili fi amo geiba:le, ilia da bu olofole esalebe ba:i.
6Be Isala:ili fi dunu da wadela:i hou amo hina bagade Yelouboua:me da musa: ilia hamoma:ne oule asi, amo da mae yolesili, bu hamonanu. Amola wadela:i uda ogogosu ‘gode’ Asila amo ea loboga hamoi agoaila, da Samelia soge ganodini dialebe ba:i.
7Yihouaha:se ea dadi gagui wa:i da wadela:lesi dagoi ba:i. Hosiga fila heda:i dadi gagui 50 agoane amola ‘sa:liode’ nabuyane amola emoga ahoasu dadi gagui dunu 10,000 agoane fawane esalebe ba:i. Bai eno huluane, amo Silia hina bagade da gugunufinisi dagoi. E da ilima hasalasili, osa:gili, ili ba:le osobo gulu defele ba:i.
8Yihouaha:se ea hawa: hamosu eno amola ea gesa:i hamoi amo huluane da “Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
9Yihouaha:se da bogole, Samelia sogega uli dogone sali. Egefe Yihoua:se da e bagia, Isala:ili hina bagade hamoi.
10Yuda hina bagade Youa:se ea ouligibi ode37 amoga, Yihoua:se (Yihouaha:se egefe) da Isala:ili hina bagade hamoi. E da Samelia moilai bai bagadega esala, ode 16 agoanega Isala:ili fi ouligilalu.
11E amolawane da Hina Godema wadela:le hamoi. E da hina bagade Yelouboua:me amo da Isala:ili fi wadela:le hamoma:ne oule asi, amo ea hou defele hamosu.
12Yihoua:se ea hawa: hamosu eno, amola Isala:ili da Yuda hina bagade A:masaiama gegenoba, ea gesa:i hou, amo huluane da “Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
13Yihoua:se da bogole, hina bagade bogoi uli dogosu sogebi Samelia soge ganodini, amoga uli dogone sali. Egefe Yelouboua:me ea gona:su da e bagia, hina bagade hamoi.
14Balofede dunu Ilaisia da hame uhini bogosu olo madelai. E da bogomusa: dialoba, Isala:ili hina bagade Yihoua:se da e ba:la asi. E da disa amane sia:i, “Na ada! Na ada! Di da Isala:ili fi ilia gaga:sudafa dunu galu!”
15Ilaisia da ema amane hamoma:ne sia:i, “Dia dadi lama!” Yihoua:se da dadi lai.
16Ilaisia da ema amane sia:i, “Di amoga gala:musa: momagema!” Yihoua:se da amane hamobeba:le, Ilaisia da hina: lobo amo hina bagade ea lobo aduna da:iya ligisi.
17Amalalu, Ilaisia da amane hamoma:ne sia:beba:le, hina bagade da fo misa:ne agenesi amo da Silia sogedili ba:le gai, amo doasi. Ilaisia da amane sia:i, “Dadiga gala:ma!” Hina bagade da gala:i dagoloba, balofede Ilaisia da amane sia:i, “Di da Hina Gode Ea dadi gala! E da amo dadiga, Silia hasalimu! Di da A:ifege moilaiga Silia fi doagala:le, gegenanu, ili hasalimu.”
18Amalalu, Ilaisia da hina bagadema amane sia:i, “Sou doboi eno lale, amoga osobo da:iya fama!” Hina bagade da udiana agoane osoba fane, yolesi.

19Amo ba:beba:le, Ilaisia da ougi ba:i. E da Yihoua:sema amane sia:i, “Di da osoba gafeyale o fesuale agoane famu da defea galu. Amai ganiaba, di da Silia dunu dafawanedafa hasalala:loba. Be wali di da gegesu udiana fawane, amoga ili hasalimu.”
20Ilaisia da bogole, uli dogone sali. Ode huluane amoga, Moua:be dunu gilisi ilia da Isala:ili sogega doagala:musa: golili dasu.
21Eso afaega, Isala:ili dunu oda da dunu bogoi uli dogone salaloba, ilia da Moua:be dunu ilima gegemusa: manebe ba:beba:le, ilia da bogoi da:i hodo Ilaisia ea bogoi uli dogoi gelaba gudu galagudulalu, hobea:i. Bogoi da:i hodo da Ilaisia ea gasa digibiba:le, bogoi dunu da bu uhini wa:legadoi.
22Silia hina bagade Ha:sa:iele da Yihouaha:se ea ouligibi ode huluane amoga, Isala:ili fi doagala:le, ili banenesisu.
23Be Hina Gode da Isala:ili fima asigiba:le, Ha:sa:iele da ili dafawanedafa hame gugunufinisisu. Hina Gode da Isala:ili fi fidisu. Bai E da Ea Gousa:su E da A:ibalaha:me amola Aisage amola Ya:igobe ilima hamoi, E da dawa:i galu. E da Ea fidifa hame gogolei.
24Silia hina bagade da bogobeba:le, egefe Beneha:ida:de da e bagia, Silia hina bagade hamoi.
25Amalalu, Isala:ili hina bagade Yihoua:se da udiana agoane Beneha:ida:de hasasali. Amola, e da moilai amo Beneha:ida:de da Yihouaha:se (Yihoua:se eda) amo ea ouligilaloba fefedelai, Yihoua:se da amo moilai huluane bu samogei.