Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 KING TAUDIA

2 KING TAUDIA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ioasa Ahasaia, Iuda ena king, ena lohia lagani 23 lalonai, Iehoahasa Iehu ese Israela ia lohia hamatamaia, Samaria dekenai. Iehoahasa ese lagani 17 lalonai Israela ia naria, Samaria dekenai.
2Iehoahasa ese Lohiabada ena vairanai ia kara dika. Ia ese Ieroboama Nebata ena kara dika, unai dekena amo Israela taudia ia hakererea kara dikana, ia karaia noho. Unai kara dika ia rakatania lasi momokani.
3Unai dainai Lohiabada be Israela dekenai ia badu momokani, bona ia ese Hasaele, Suria ena king, bona Benehadada, Hasaele ena natuna edia siahu henunai Israela ia atoa nega daudau.
4Vadaeni Iehoahasa ese Lohiabada ia noia, bona Lohiabada ese ia kamonai henia, badina be Israela taudia edia hisihisi ia itaia, Suria king ese ia dagedage henidia ena hisihisi.
5Unai dainai, Lohiabada ese Israela dekenai hamauria tauna ta ia henia, bona idia ese Suria taudia dekena amo idia heau mauri. Vadaeni Israela taudia be edia ruma dekenai idia noho, guna idia noho hegeregerena.
6To gau tamona, idia ese Ieroboama ena iduhu taudia edia kara dika, Israela taudia idia hakererea kara dikana be idia rakatania lasi, to idia do karaia noho. Bona hahine dirava koikoi, Asera, ena laulau be do Samaria dekenai ia gini noho.
7Iehoahasa be mai ena tuari oreana badana lasi, to hosi guia taudia 50 sibona, bona kariota 10, bona aena dekenai idia raka taudia 10,000 sibona. Badina be Suria ena king ese Israela tuari taudia oredia ia hadikaia ore, ia moidia, uiti kwadia gabuna ena momoru bamona idia ia halaoa.
8Iehoahasa ena kara orena, iena kara ibounai, bona iena kara goadadia, be Israela ena King Edia Sivarai Buka lalonai idia torea vadaeni.
9Vadaeni Iehoahasa ia mase, bona Samaria dekenai idia guria. Iena gabu dekenai, iena natuna Iehoasa ese king dagi ia abia.
10Ioasa, Iuda ena king ena lohia lagani namba 37 lalonai Iehoasa, Iehoahasa ena natuna ese Israela ia naria hamatamaia, Samaria dekenai. Iehoasa ese lagani 16 lalonai Israela ia naria, Samaria dekenai.
11Iehoasa ese danu Lohiabada ena vairanai ia kara dika. Ia ese Ieroboama Nebata ena kara dika, Israela taudia ia hakererea kara dikana, ia karaia noho, ia rakatania lasi.
12Iehoasa ena kara orena, iena kara ibounai, bona mai goada danu ia ese Amasaia, Iuda ena king ia tuari henia, ena sivarai, be Israela Ena King Edia Sivarai Buka lalonai idia torea vadaeni.
13Vadaeni Iehoasa ia mase, bona king ena guria gabuna lalonai idia guria, Samaria dekenai. Iehoasa ena gabuna dekenai, iena natuna Ieroboama ese king dagi ia abia.
14Peroveta tauna Elisaia be mase gorerena ta ia davaria. Ia hekure, kahirakahira ia mase neganai Iehoasa, Israela ena king, be ia dekenai ia lao, ia taitai, ia gwau, “Tamagu o, tamagu o! Oi ese mai siahu bada Israela oi gimaia, bona oi naria namonamo!”
15Elisaia ia gwau, “Peva bona diba oi abia.” Vadaeni ia ese peva bona diba haida ia abia.
16Vadaeni Elisaia ese Israela ena king ia hamaoroa, ia gwau, “Peva do oi abia, pidia totona do oi abia hegaegae.” King ese ia karaia, vadaeni Elisaia ese iena imana king ena imana latanai ia atoa.
17Elisaia ia gwau, “Suria dekenai ia noho kahana uindo do oi kehoa, diba be unai kahanai do oi pidia.” King ese diba ia pidia, vadaeni Elisaia ia boiboi, ia gwau, “Oi be Lohiabada ena diba, bona oi ese Suria dekena amo do oi kwalimu. Oi ese Apeka dekenai Suria taudia do oi tuari henia, bona do oi kwalimu.”
18Unai neganai Elisaia ese king ia hamaoroa, diba haida do ia abia, bona idia dekena amo tano do ia botaia. King ese nega toi diba dekena amo tano ia botaia, vadaeni ia hadokoa.

19Vadaeni Elisaia ia badu, king dekenai ia gwau, “Oi ese nega 5, o nega 6 oi botaia namo, unai neganai, Suria taudia do oi halusia momokani. To harihari oi ese nega toi sibona do oi halusidia.”
20Elisaia ia mase vadaeni, bona idia guria. Lagani ibounai unai dinadia neganai, Moaba tuari taudia haida ese Israela tano idia tuari henia, tuari maragidia.
21Vadaeni dina ta Israela tauna ta idia guria neganai, unai Moaba tuari taudia idia hedinarai, unai dainai karaharaga mase tauna be Elisaia ena guri lalonai idia negea diho. Ia be Elisaia ena turiana dekenai ia kamokau, vadaeni maoromaoro ia mauri lou, bona ia toreisi, aena dekenai ia gini.
22Hasaele, Suria ena king, ese Iehoahasa ia king dinadia ibounai lalonai Israela taudia ia hisihisi henidia.
23To Lohiabada ese Israela taudia dekenai ia bogahisihisi henia. Iena gwauhamata, Aberahamo, Isako, bona Iakobo danu ia karaia gwauhamata dainai, Lohiabada ese Israela taudia ia durua, bona idia hadikadia gwauraia taudia edia dala ia koua. Lohiabada ese iena bese nega ta ia laloaboio lasi ia mai bona hari.
24Hasaele, Suria ena king, ia mase neganai, iena natuna Benehadada ese iena gabuna dekenai king dagi ia abia.
25Vadaeni Benehadada ese Iehoasa ena tamana Iehoahasa dekena amo tuari dekenai ia abia hanua ibounai be Iehoasa Iehoahasa ese ma ia abia lou. Nega toi Iehoasa ese Benehadada ia halusia, bona Israela ena hanuadia ia abia lou.