Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Amↄsi

Amↄsi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tekoa sãdãnaↄ do Amↄsi yã́ pↄ́ a è Isailiↄ yã́ musun kɛ. Yã́ pↄ́ a èpi dↄaaa tↄↄlɛ lualuaaɛ wɛ̃̀ plaɛ. Gↄↄ bee Uzia dɛ Yudaↄ kía ũ mɛ́ Yehoasi nɛ́ Yeloboaũ dɛ Isailiↄ kía ũ.
2À mɛ̀: Dii lɛ́ bↄ Siↄna ń pũnaao, àlɛ bↄ Yelusalɛũ ń palaa gbãao. Pↄdãnaↄ dã́dãkɛkĩiↄ lɛ́ gↄ̃ wɛ̃nannↄ, Kaamɛli gbɛpↄlɛ lɛ́ giigaga.
3Ma Dii ma mɛ̀, Damasi bùsu tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo, asa aa Galada bùsudeↄ gbɛ̃̀gbɛ̃ ń ɛ̃́ngoↄɛ.
4Má tó tɛ́ fɛlɛ an kí Azaeli bɛwa, i kũ aà nɛ́ Bɛnadada kpɛ́ gbãaↄwa.
5Má Damasi bĩ́ibↄlɛ gba gbooɛ, mí Avɛni guzulɛpi kía tↄ̀lↄzↄ̃, gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛ báawa Edɛnibɛpi, wi tá ń Sili bùsudeↄ Kii zĩ̀zↄↄ ũ. Ma Dii mámɛ má ò.
6Ma Dii ma mɛ̀, Gazadeↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Asa aa ma gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũ píiɛ, ↄ̃ aa ń ná Ɛdↄũↄnɛ ń ↄzĩ.
7Má tó tɛ́ fɛlɛ Gaza bĩ́iwa, i kũ a kpɛ́ gbãaↄwa.
8Má Asedoda kía tↄ̀lↄzↄ̃ ń gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛ báawa Asekelonio. Má ↄsɛ mà Ɛkɛlonideↄ lɛ́, e Filitɛ̃ kↄ̃na pↄ́ gↄ̃̀ weↄ gɛ midɛò. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
9Ma Dii ma mɛ̀, Tiideↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Asa aa ma gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũ píiɛ, ↄ̃ aa ń ná Ɛdↄũↄnɛ ń ↄzĩ. Lɛdoũ pↄ́ aa kɛ̀ńnↄ i dↄńguo.
10Má tó tɛ́ fɛlɛ Tii bĩ́iwa, i kũ a kpɛ́ gbãaↄwa.
11Ma Dii ma mɛ̀, Ɛdↄũↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Aa pɛ̀lɛ ń daɛↄzi ń fɛ̃ndao, aai gbɛ̃e wɛ̃nagwao. Aa pↄkũmabↄ̀bↄmá zɛzɛsai, an pↄ fɛ̃ańzi i kpálɛo.
12Má tó tɛ́ fɛlɛ ń bùsu Temaniwa, i kũ a mɛɛwia Bↄzɛla kpɛ́ gbãaↄwa.
13Ma Dii ma mɛ̀, Amↄniↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Aa Galada bùsu nↄsindeeↄ pùi, kɛ́ aa ye ń bùsu kã́fĩ yã́i.
14Má tɛsↄ̃ ń mɛɛwia Labawa, i kũ a kpɛ́ gbãaↄwa. Zĩkawii iↄ dↄ, zàa'ĩan gbãa i fɛlɛńgu,
15wi tá ń ń kíao zĩ̀zↄ ũ, aàpi ń a ìwaↄ sãnu. Ma Dii mámɛ má ò.