Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AMOSA

AMOSA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lau inai Amosa, be mamoe naria tauna ta. Lauegu hanua be Tekoa. Usaia be Iuda ena king, bona Ieroboama be Israela ena king neganai, Dirava ese inai hereva lau dekenai ia henia. Dirava ese inai gaudia ibounai Israela totona lau Amosa dekenai ia hedinaraia, bona lagani rua murinai tano marere bada ia vara.
2Amosa ia gwau, “Lohiabada be Siona Ororo dekena amo ia boiboi noho. Iena gadona be Ierusalema dekena amo ia mai, guba ena boiboi bamona. Mamoe edia rei gabudia idia kakoro vadaeni, bona Karamele Ororo ena rei bona au raurau, be idia kaukau vadaeni.”
3Lohiabada ia gwau, “Damaseko taudia be idia kara dika lou, kara dika lou, nega momo. Unai dainai lau ese edia kerere davana do lau henia. Idia ese Gileada taudia idia dagedage henidia dikadika.
4Unai dainai king Hasaele ena ruma be lahi dekenai do lau gabua, bona king Benehadada ena hanua, mai ena tuari koua magudia do lau gabua ore.
5“Lau ese Damaseko ena magu iduara badana do lau makohia. Bona lau ese Avene Koura dekenai noho taudia bona Betedena ena king do lau kokia. Suria taudia be haida ese do idia guia, bona Kiri tano dekenai do idia abia lao, dibura taudia mai guia danu bamona.”
6Lohiabada ia gwau, “Gasa taudia be idia kara dika, bona kara dika lou, nega momo. Unai dainai edia kerere davana do lau henidia momokani. Idia ese bese ta ena taunimanima ibounai Edoma tanona dekenai idia abia lao, unuseni dibura gaukara mai guia danu totona unai taunimanima be Edoma taudia dekenai idia hoia lao.
7“Unai dainai lahi do lau siaia, Gasa hanua magudia do ia gabua ore, iena tuari koua magudia danu.
8Lau ese Asadoda bona Asakelona hanuadia edia lohia taudia do lau kokia. Ma lau ese Ekarona hanua do lau hadikaia, bona Pilistia taudia, do mauri noho taudia, be do idia mase.”
9Lohiabada ia gwau, “Turo taudia be idia kara dika lou, ma idia kara dika lou, nega momo. Unai dainai edia kerere davana do lau henidia momokani. Idia ese bese ta ena taunimanima ibounai Edoma tanona dekenai idia abia lao. Guna be Turo taudia ese idia gwauhamata, unai bese danu do idia maino karaia, to idia ese gwauhamata idia makohia.
10Unai dainai lau ese lahi do lau siaia, Turo hanua magudia do ia gabua ore, iena tuari koua magudia danu.”
11Lohiabada ia gwau, “Edoma taudia be idia kara dika lou, kara dika lou, nega momo. Unai dainai edia kerere davana do lau henia momokani. Idia ese edia tadina taudia, Israela bese taudia idia lulua, bona tuari kaia dekena amo idia alaia mase, idia bogahisihisi henidia lasi. Edoma taudia edia badu be mai dokona lasi, bona idia ura lasi idia hakerua.
12Unai dainai lau ese lahi do lau siaia, Temana hanua do ia gabua, bona Bosera ena tuari koua magudia do lau gabua ore.”
13Lohiabada ia gwau, “Amono taudia be idia kara dika lou, kara dika lou, nega momo. Unai dainai edia kerere davana do lau henidia momokani. Tano haida ma do idia abia totona idia tuari neganai, idia ese Gileada dekenai rogorogo hahine edia bogana be kaia dekenai idia utua kehoa.
14Unai dainai lau ese lahi do lau siaia, Raba hanua magudia do ia gabua, bona Raba ena tuari koua magudia do lau gabua ore. Bona tuari dinana ia ginidae neganai, tuari taudia ese do idia boiboi bada, bona tuari be do ia dika momokani, lai guba bada bamona.
15“Amono ena king mai ena opesa taudia danu be haida ese do idia guia, idau tano dekenai do idia abia lao.”