Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Amos

Amos 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Uzziya Yǝⱨudaƣa, Yoaxning oƣli Yǝroboam Israilƣa padixaⱨ bolƣan waⱪitlarda, yǝr tǝwrǝxtin ikki yil ilgiri, Tǝkoadiki qarwiqilar arisidiki Amosning Israil toƣruluⱪ eytⱪan sɵzliri: —   
2U: «Pǝrwǝrdigar Zion teƣidin ⱨɵrkirǝydu, Yerusalemdin awazini ⱪoyuwetidu; Padiqilarning otlaⱪliri matǝm tutidu, Karmǝl qoⱪⱪisi ƣazanglixidu» — dedi.  
3Pǝrwǝrdigar mundaⱪ dǝydu: — «Dǝmǝxⱪning üq gunaⱨi, bǝrⱨǝⱪ tɵt gunaⱨi üqün, uningƣa qüxidiƣan jazani yandurmaymǝn, Qünki ular Gileadtikilǝrni tɵmür tirniliⱪ sɵrǝmlǝr bilǝn soⱪⱪanidi;
4Xundaⱪla Ⱨazaǝlning ɵyigǝ bir ot ǝwǝtimǝn, U Bǝn-Ⱨadadning ordilirini yutuwalidu.
5Dǝmǝxⱪ dǝrwazisidiki tɵmür baldaⱪni sunduriwetimǝn, Awǝn jilƣisida turƣuqini, Bǝyt-Edǝndǝ xaⱨanǝ ⱨasisini tutⱪuqini üzüp taxlaymǝn; Suriyǝning hǝlⱪi ǝsirgǝ qüxüp kirƣa elip ketilidu, — dǝydu Pǝrwǝrdigar.  
6Pǝrwǝrdigar mundaⱪ dǝydu: — «Gaza xǝⱨirining üq gunaⱨi, bǝrⱨǝⱪ tɵt gunaⱨi üqün, uningƣa qüxidiƣan jazani yandurmaymǝn, Qünki ular Edomƣa tapxurup berixkǝ, barliⱪ tutⱪunlarni ǝsir ⱪilip elip kǝtti.  
7Ⱨǝm Mǝn Gazaning sepiliƣa ot ǝwǝtimǝn, U uning ordilirini yutuwalidu;
8Mǝn Axdodta turƣuqini, Axkelonda xaⱨanǝ ⱨasini tutⱪuqini üzüp taxlaymǝn, Əkron xǝⱨirigǝ ⱪarxi ⱪol kɵtürimǝn; Filistiylǝrning ⱪalduⱪi yoⱪilidu, — dǝydu Rǝb Pǝrwǝrdigar.
9Pǝrwǝrdigar mundaⱪ dǝydu: — «Turning üq gunaⱨi, bǝrⱨǝⱪ tɵt gunaⱨi üqün, uningƣa qüxidiƣan jazani yandurmaymǝn, Qünki ular barliⱪ tutⱪunlarni Edomƣa tapxuruwǝtti, Xundaⱪla ⱪerindaxliⱪ ǝⱨdisini esigǝ almidi.
10Ⱨǝm Mǝn Turning sepiliƣa ot ǝwǝtimǝn, Ot uning ordilirini yutuwalidu.
11Pǝrwǝrdigar mundaⱪ dǝydu: — «Edomning üq gunaⱨi, bǝrⱨǝⱪ tɵt gunaⱨi üqün, uningƣa qüxidiƣan jazani yandurmaymǝn, Qünki u barliⱪ rǝⱨim-xǝpⱪǝtni taxliwetip, Ⱪiliq bilǝn ɵz ⱪerindixini ⱪoƣliƣan; U yirilƣudǝk ƣǝzǝptǝ bolup, Dǝrƣǝziptǝ bolƣan ⱨalitini ⱨǝmixǝ saⱪladu;
12Ⱨǝm Mǝn Teman xǝⱨirigǝ ot ǝwǝtimǝn, Ot Bozraⱨning ordilirini yutuwalidu».
13Pǝrwǝrdigar mundaⱪ dǝydu: — «Ammonning üq gunaⱨi, bǝrⱨǝⱪ tɵt gunaⱨi üqün, uningƣa qüxidiƣan jazani yandurmaymǝn, Qünki ular qegrimizni kengǝytimiz dǝp, Gileadtiki ⱨamilidar ayallarning ⱪorsaⱪlirini yeriwǝtti.
14Ⱨǝm Mǝn Rabbaⱨning sepiliƣa ot yaⱪimǝn, Jǝng künidǝ ⱪiya-qiyalar iqidǝ, Ⱪara ⱪuyunning künidǝ ⱪattiⱪ boran iqidǝ, Ot uning ordilirini yutuwalidu;
15Ⱨǝm ularning padixaⱨi ǝsirgǝ qüxidu, — U ǝmirliri bilǝn billǝ ǝsirgǝ qüxidu, — dǝydu Pǝrwǝrdigar.