Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - आमोस

आमोस 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1एको आमोस आ लोव़ बाक्‍ब। आमोस तेकोहा सहरमी बाक्‍ब गोठला आन दाते ङा का बाक्‍त। परमप्रभु यावेमी मेको कली इस्राएल आ पर्बम लोव़ कोंइताक्‍व। मेना यहूदा ङा पिप उज्‍जीयाह नु इस्राएल ङा पिप योआश आ तौ येरोबाम बाक्‍ताक्‍स। एको ख्रिनु कुचा क्‍येङा बर्स निक्‍शी ङोंइती ङा लोव़ बाक्‍ब। आमोस ७:१४; २राजा १५:१; जकरिया १४:५; २राजा १४:२३
2मिनु मेकोमी “परमप्रभु यावे सियोन रे ठेयब सेंदा पा ग्री‍ब। मेकोम यरूसलेम रे पा ठेयब सेंदाम लोव़ पाइब। गोठला आन बी ब्‍यफ आन जोतीक रू नेल्‍ल सोव़ब। मिनु कारमेल डांडा आ ङर यो सोव़ब” देंत। येरमीया २५:३०; योएल ४:१६
3मिनु परमप्रभु यावेमी मार देंत देंशा हना “गो दमस्‍कस आ ३ खेयप नु ४ खेयप मरिम्‍शो प‍शो आ पर्बम ततीके सजाइ मतेक्‍नुङ। मारदे हना मेकोपुकीमी गिलाद ङा मुर आन कली फलाम के ख्रुइ पाइश्‍शो दांदेमी दांइ पाम्‍तेक्‍म। यसैया १७:१-३
4मोपतीके गो हजाएल आ खिंमी मी सुइक्‍नुङ। मेकोमी बेन-हादाद आ बोल्‍यो दरवार नेल्‍ल खतम पोक्‍ब।
5गो दमस्‍कस ङा ठेयब लाप्‍चो ङा आग्‍लो जिक्‍नुङ। मिनु आवेन माइश्‍शो दिंमम बाक्‍ब मुर नेल्‍ल आन कली नु बेथ-एदेन ङा पिप कली क्‍याम्‍‍नुङमी। अराम ङा मुर आन कली ग्‍याइक्‍पाइश्‍शा कीर सहरमी लाइक्‍पाइक्‍नुङमी” दे परमप्रभु यावेमी देंत। २राजा १६:९
6मिनु परमप्रभु यावेमी “गो गाजा आ ३ खेयप नु ४ खेयप मरिम्‍शो प‍शो आ पर्बम ततीके सजाइ मतेक्‍नुङ। मारदे हना मेकोमी शुश मुर आन कली ग्‍याइश्‍शा लाइश्‍शा एदोम आ गुइमी लेयतु। २इतिहास २१:१६-१७; २इतिहास २८:१८; येरमीया ४७:१
7मोपतीके गो गाजा ङा गारोम मी सुइक्‍नुङ। मेकोमी मेको आ बोल्‍यो दरवार खतम पोक्‍ब।
8गो अश्‍दोद सहरम बाक्‍ब मुर आन कली नु अश्‍कलोन ङा पिप कली क्‍याम्‍‍नुङमी। गो एक्रोन कली युक्‍नुङ। मिनु लीशो पलिस्‍ती नेल्‍ल जाम्‍शा लाइनीम” दे परमप्रभु यावेमी देंत।
9मिनु परमप्रभु यावेमी “गो टायर आ ३ खेयप नु ४ खेयप मरिम्‍शो प‍शो आ पर्बम ततीके सजाइ मतेक्‍नुङ। मारदे हना मेकोमी शुश मुर आन कली एदोम आ गुइमी गेप्‍तु। मिनु आंम लोक्‍ब आन दातेम पशो कबल प्रेंताक्‍व। यसैया २३:-; योएल ४:४; १राजा ५:२६
10मोपतीके गो टायर ङा गारोम मी सुइक्‍नुङ। मिनु मेकोमी मेको आ बोल्‍यो दरवार खतम पोक्‍ब” दे परमप्रभु यावेमी देंत।
11मिनु परमप्रभु यावेम “गो एदोम आ ३ खेयप नु ४ खेयप मरिम्‍शो प‍शो आ पर्बम ततीके सजाइ मतेक्‍नुङ। मारदे हना मेकोमी शिशी मपथु, आ लोक्‍ब आन कली तरवार शेशा, खेदा पाप्‍तु। मेको आ गाइश्‍शो गेना हना यो लीशा, ईख कुरशा बाक्‍त। ओबदिया १०:-; ब्‍यवस्‍था २३:८; येरमीया ४९:७
12मोपतीके गो तेमानम मी सुइक्‍नुङ। मेकोमी बोज्रा ङा बोल्‍यो दरवार खतम पोक्‍ब” दे परमप्रभु यावेमी देंत।
13मिनु परमप्रभु यावेमी “गो अम्‍मोन आ ३ खेयप नु ४ खेयप मरिम्‍शो प‍शो आ पर्बम ततीके सजाइ मतेक्‍नुङ। मारदे हना मेकोपुकीम गिलाद ङा आल कुरशो मीश मुर आन कोव़ज तरवारम चेत्‍तेक्‍म। मेको आन रागी ठेयब सेल्‍चा कली मो पाम्‍तेक्‍म। येरमीया ४९:१-६
14मोपतीके गो रब्‍बाह ङा गारोम मी सुइक्‍नुङ। मेकोम आन बोल्‍यो दरवार खतम पोक्‍ब। मिनु लडाइ पाइबपुकी शुश रेयके पा, फश गिवार खोदेंशो पा जाक्‍शा, मेको आन कली खतम पोक्‍नीम।
15मेकेर ङा पिप नु मेको आ ठेयब गेय पाइब मुर नेल्‍ल ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीनीम” दे परमप्रभु यावेमी देंत।