Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Amós

Amós 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1We, Amós-e-gayaburbado. Amósʼde Tecoa-neggweburginedid, sibad-wawaad-akwed-duled. Amós, Israel-yargi birgabose negabandur-noed-iduar, negburgan daksad. Deunni, Uzías, Judá-e-reyga-maid, degi, Joás-machi-Jeroboam, Israel-e-reyga maidginmogad.
2Amós sogded: “Sión-yala-akale, Bab-Jehová uludagoed, Jerusalén-akale, mar-goledyob e-gayaburba gordagoed. Sibad-wawaad-nikamalad-e-nainugi gagan-ara-ara-nanaid bela bergudoed. Carmelo-yar-birigi-gagan-nanaid dingudoed.”
3Bab-Jehová weyob soged: “Damasco-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha naid. Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid. Ar ade, Damasco-dorgan undar-beedse Galaad-dulemar-wiosad. Esgoro-nugar-nikadgi-ibmar-durwilegeyobi Galaad-imaksamalad.
4Ani an Rey-Hazael-e-neg, soogi ogumakoed, Ben-Adad-e-neg-gandikmalad bela gummakoed.
5Damasco-neggwebur-yawagak-esgoromar an bibisgoed, Avén-nebagi dule-bukwad an obelogoed. Bet-Edénʼgi dummaganga-mamaid an osulogoed. Siria-dulemar yogasaar-gales Kirʼye-yar-nugadse barmiledmaloed. Ani an Bab-Jehová-guedi we-ibmar soged.”
6Bab-Jehová weyob soged: “Gaza-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha naid. Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid. Ar ade, Gaza-dorgan, bela neggweburmargi-dulemar-bukwad galesa sesmalad, geb Edom-dorganga maiga manigi uksamalad.
7Ani an Gaza-neggwebur-e-galu-matusulid, soogi ogumakoed. E-neg-gandikmalad-bukwad bela gummakoed.
8Asdod-dorgan-bukwamalad an osulogoed. Ascalón-neggweburgi dummagan-mamaid an obelogoed. Ecrón-neggweburgi gannar an-ganguedba an gwichigudoed, Filistea-dule-napi-ambikumaloed bela an obelomogoed. Ani an Bab-Jehová Bela-Gangued-Nikadi we-ibmar soged.”
9Bab-Jehová weyob soged: “Tiro-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha naid. Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid. Ar ade, Tiro-dorgan, bela dulemar-gasa-sesmaladi, Edom-dorganga maiga manigi uksamalad. Na gwenatigwar-gued-igar-ebo-mesismalad iesmalad.
10Ani an Tiro-galu-matusurmalad, soogi ogumakoed. E-neg-gandikmalad-bukwad bela gummakoed.”
11Bab-Jehová weyob soged: “Edom-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha-naid. Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid. Ar ade, Edom-dorgan, e-gwenadgan-wile-daksasulid. Es-suidyalaba balegicha gusmalad. Ar na saed-itoged ulubgi bargadsurmalad, e-urwed gwen iessurmalad.
12Ani an Temán-neggwebur, soogi ogumakoed, Bosra-neggwebur-e-neg-gandikmalad bela gummakoed.”
13Bab-Jehová weyob soged: “Amón-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha naid. Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid. Ar Amón-dorgan, na e-yarmar-abingunanaid onasogega, Galaad-omegan-gurgin-nikamalad-ibe saban-maris nanaed.
14Ani an Rabá-neggwebur-e-galu-matusurmalad soogi ogumakoed, e-neg-gandikmalad bela gummakoed. Bila-onolenaidgi oimaknanaidaeyob, sabsur-oimaknanai gumaloed. Burwa-dummad-uurmakmaiyob, neg-oimaknai guoed.
15Amón-dorgan-e-rey gales seledoed, bela e-dummagan eba gales seledmogoed. Ani an Bab-Jehová-guedi we-ibmar soged.”