Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Amosi

Amosi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amosi, Tekowa kaana, xuruse kanna a falan ni i ra. A toon naxan tixi Isirayilaa fe yi alo xiyena Yuda Manga Yusiya nun Isirayila Manga Yerobowan, Yowasi a diin waxatini, ɲɛɛ firin benun bɔxɔn xa xuruxurun.
2A naxa, “Alatala xaɲɛ xuiin naminima Siyon ma alo yatana, a galan xuiin kelima Yerusalɛn yi. Balo mi na xuruseen naxanye donma, Karemele geya yati bata xara.”
3Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Damasi a hakɛ saxanna, hanma naanin ma fe ra, n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra. Bayo e bata Galadi tɔrɔ ɲaxi ra, alo maala bɔnbɔma kii naxan yi.
4Nanara, n Xasayele a banxin ganma nɛn. Tɛɛn fama Ben-Hadada yire makantanxin kaladeni nɛn.
5N Damasi taan so dɛɛn balan seene girama nɛn. N Aweni lanban yi kaane halagima nɛn, e nun mangan naxan Beti-Eden yi. Arami yamaan xalima nɛn Kiri yi.” Alatala naxa na kiini.
6Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Gasa taana hakɛ saxanna, hanma naanin ma fe ra, n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra. E bata taana ndee muxune birin xali Edɔn yi konyiyani.
7Nanara, n Gasa a yinna ganma nɛn. Tɛɛn fama a yire makantanxin kaladeni nɛn.
8N na Asadodi kaane halagima nɛn, e nun mangan naxan Asikalɔn yi. N na Ekirɔn ɲaxankatama nɛn, han Filisiti kaan birin yi faxa.” Marigina Alatala naxa na kiini.
9Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Tire taana hakɛ saxanna, hanma naanin ma fe ra, n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra. E bata taana ndee yamaan birin xali Edɔn yi konyiyani, e layirin kala e nun e ngaxakedenne Isirayila kaane tagi.
10Nanara, n Tire taan yinna ganma nɛn. Tɛɛn fama a yire makantanxin kaladeni nɛn.”
11Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Edɔn kaane hakɛ saxanna, hanma naanin ma fe ra, n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra. E bata e ngaxakedenne yɛngɛ silanfanna ra. E mi kininkinin e ma, e e xɔlɔn nadangu ayi!
12N Teman ganma nɛn. Tɛɛn nan fama Bosara yire makantanxin kaladeni.”
13Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Amonine hakɛ saxanna, hanma naanin ma fe ra, n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra. E bata Galadi ɲaxalan fudikanne kuine yibɔ silanfanna ra, alogo e xa bɔxɔ gbɛtɛ sɔtɔ.
14Nanara, n tɛɛn soma nɛn Rabaha yinna ra. Tɛɛn nan fama na yire makantanxin kaladeni yɛngɛ sɔnxɔ sɔnxɔ xuini. Na yɛngɛn luma nɛn alo foye gbeena, alo tule gbeena.
15E mangan xalima nɛn konyiyani, e nun a kuntigine.” Alatala naxa na kiini.