Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Amoxa

Amoxa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ooziyaani Yihudaa biittan kawo, qassi Yo7aasha na7ai Iyorbbaami Israa7eela biittan kawo gididi de7ido laittan Taqo7a biittan dorssaa heemmiyaageetuppe issoi Amoxi, biittai qaaxxanaappe naa77u laittappe kase Israa7eelabaa be7ido ajjuutai hagaa.
2I hagaadan yaagiis; “GODAI Xiyoone Deriyan gudees; Yerusalaame katamankka ba cenggurssaa sissees. Henttanchchati mehiyaa heemmiyo hentta gadeti meloosona; Qarmmeloosa Deriyaa huuphiyan de7iya irxxaikka shullees” yaagiis.
3GODAI hagaadan yaagees; “Damasqqo asai zaari zaaridi oottido nagaraa gishshau, taani eta qaxxayennan aggikke. Aissi giikko, eti Gala7aade biittaa asaa birata achchaara de7iya gaariyan yettidi qoxxidosona.
4Hegaa gishshau, taani Kawuwaa Hazaa7eela keettan tamaa yeddana; yeddin he tamai Kawuwaa Benihadaada qatotakka maana.
5Taani Damasqqo katamaa penggiyaa hiraquwaa menttana; Aweena Wombban de7iya asaa yedettananne kawotaa xam77aa oiqqidaagaakka Beeti-Edeenappe xaissana; qassi Sooriyaa biittaa asaikka omoodettidi, Qiira giyoosaa baana” yaagees GODAI.
6GODAI hagaadan yaagees; “Gaaza katamaa asai zaari zaaridi oottido nagaraa gishshau, taani eta qaxxayennan aggikke. Aissi giikko, eti biittan de7iya asa ubbaa omooddidi, Eedooma biittaa asau baizzidosona.
7Hegaa gishshau, taani Gaaza katamaa dirssan tamaa yeddana; yeddin he tamai katamaa qatotakka maana.
8Ashddoodan de7iya asaa taani yedettananne kawotaa xam77aa oiqqidaagaakka Asqqaloonappe xaissana. Eqiroona kataman de7iya asaakka qaxxayana; qassi Pilisxxeema biittaa asaappe attidaageetikka haiqqana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees.
9GODAI hagaadan yaagees; “Xiiroosa katamaa asai zaari zaaridi oottido nagaraa gishshau, taani eta qaxxayennan aggikke. Aissi giikko, eti maacettido ishatettaa maachchaa kanttidi, omoodettida asaa ubbaa Eedooma asaassi baizzidosona.
10Hegaa gishshau, taani Xiiroosa katamaa dirssan tamaa yeddana; yeddin he tamai katamaa qatotakka maana” yaagees.
11GODAI hagaadan yaagees; “Eedooma biittaa asai zaari zaaridi oottido nagaraa gishshau, taani eta qaxxayennan aggikke. Aissi giikko, eti bantta ishantta Israa7eelata bisuwan yedettidosona; eti etau qarettibookkona. Eti ubbatoo hanqqettoosona; eta yiilloi merinaukka simmenna.
12Hegaa gishshau, taani Temaana katamaa bolli tamaa yeddana; yeddin he tamai Booxira katamaa qatota maana” yaagees.
13GODAI hagaadan yaagees; “Amoona biittaa asai zaari zaaridi oottido nagaraa gishshau, taani eta qaxxayennan aggikke. Aissi giikko, eti bantta zawaa aassanau Gala7aade biittan de7iya shahaara maccaasatu uluwaa daakkidosona.
14Hegaa gishshau, taani Raaba katamaa dirssan tamaa yeddana; yeddin he tamai katamaa qatota maana. Hegaappe guyyiyan, olaa gallassi waasoi darana; qassi olanchchati gotiyaadan wolqqaamana.
15Eta kawoinne aara oottiya halaqati ubbai omoodettidi issippe baana” yaagees.