Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sowɛɛlɩ

Sowɛɛlɩ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɔm nti Tɑcɑɑ heelɑ Petuyɛlɩ pǝyɑlʋ Sowɛɛlɩ tɔɣɔlɔ.
2Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ pǝ sɔsɑɑ mɛ, ɩ́ tʋ ŋkpɑŋŋ nɑ ɩ́ nɩɩ. Too tɔ, yɑɑsi ɩnɛ ɩ tɛmɑ kɔntɛ kɛ mǝ cɑɑnɑɑ wɑɑtʋ yɑɑ mǝ wɑɑtʋ tɑɑ?
3Ɩ́ kɛɛsǝɣɩ-tǝɣɩ mǝ piyɑ nɑ pɛlɛ pɑ kɛɛsɩ-tǝɣɩ pɑ nyǝŋsɩ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ kɛɛsɩ pɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ.
4Tɔɣɔlɑɑ tɔm liɣiti kɑ tɔɣɔnɑ mǝ hɑtǝmʋtʋ. Sonsompee ɩ́ kpisɑ mpi ɩlɛ kʋtoloŋ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ. Kʋtoloŋ ɩ́ kpisɑ mpi ɩlɛ kɑhʋsɩ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ. Kɑhʋsɩ ɩ́ kpisɑ mpi ɩlɛ cǝlǝŋ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ.
5Sʋlʋnyɔɔlɑɑ mɛ, ɩ́ fe, nɑ mǝ lɑŋɑ wɑkǝlɩ nɑ ɩ́ wii. Mpi tɔ, pǝ lǝsɑ-wǝɣɩ mǝ nɔɣɔ tɑɑ ɩlɛ ɩ́ lɑŋɑ sʋlʋm.
6Piitim tuutuumɑ lɩɩ mɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ pǝ toŋ wɛ sɔɣɔntʋ. Pǝ tɑmɑsɩ nɑ pǝ kelɑ wɛ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ.
7Pǝ kpɑɑlɑ tɑ lɛsɛŋ nɑ tɑ fikinɑɑ tɩɩŋ. Pǝ kɔɔlɑ tɔnɑ nɑ pǝ́ yele tʋɣʋ nɑ kʋ hʋlʋmɑɑ.
8Ɩ́ wii ɩsɩɩ ɑsɑɑlʋ kʋfɑlʋ cɑkʋɣʋ ɩ pɑɑlʋ lǝyɑɣɑ tɔ.
9Pǝ tɔɣɔ tɑwɑ tǝnɑ nɑ pǝ wɑkǝlɩ tɛtʋ lɑŋlɛ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑɑ tɑsǝɣɩ kɔtɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑ sʋlʋm nɑ nim ponɑʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Kɔtǝlɑɑ nɑ́ cɑɣɑ lǝyɑɣɑ.
11Hɑtɑɑ nɑ lɛsɛŋ tɑwɑ nyǝ́mɑ wiiki. Mpi tɔ, tɔɣɔnɑsɩ pee nyǝŋsɩ sɑɑlɑ yem.
12Lɛsɛŋ tɩɩŋ wʋlɑɑ. Fikinɑɑ tɩɩŋ nɑ kʋlʋlʋŋ lɛlǝŋ tǝnɑ lontilɑɑ. Yǝlɑɑ lɑŋhʋlʋmlɛ tǝnɑ sɑɑlɑ yem.
13Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔtǝlɑɑ, mɛ mpɑ ɩ kɛ́ Ɩsɔ tǝmlɛ lɑtɑɑ tɔ. Ɩ́ suu mǝ lǝyɑɣɑ wontu ɩsɩɩ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ nɑ ɩ́ wii, ɩ́ hǝntǝnɑ lɑŋwɑkǝllɛ. Mpi tɔ, pɑɑ tɑsǝɣɩ ponɑʋ kɛ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ kɔtɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑ sʋlʋm.
14Ɩ́ lɑ kotuɣu sɔsɔɔʋ. Ɩ́ kpeɣeli sɔsɑɑ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ kɛ tɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Ɩ́ hɔkɔ nɔɔsɩ nɑ ɩ́ wiinɑ-ɩ.
15Hɑɩ, wɑɩyo! Tɑcɑɑ hʋʋlɛ kʋyɑkʋ kpɛɣɛtɑɑ. Wʋlɛ ntɛɣɛ Ɩsɔ Tomɑ tǝnɑ tʋ kɑ́ wɑkǝlɩ.
16Tɑ ɩsɛntɑɑ tǝnɑɣɑ tɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɑ́ sɑɑlɩ yem tǝ kɑɑ pǝsɩ pʋlʋ. Lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ ɑŋmɑɑlɑ kɑ́ lɩɩ tɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ.
17Mǝtutuunɑ mɔɔnɑ tɛtʋ tɛɛ. Tɔɣɔnɑɣɑ pee nyǝŋkɑ fɛɩ tɔtɔ. Pǝ yelɑ kpeeŋ kɛ kpɛtɛ nɑ ɩ́ yɔkɩ.
18Tɔlɑ fɛɩnɑ nyɩɩtʋ, nɑ ɑ́ wiiki, nɑ ɑ́ cɔɔkɩ yem. Heeŋ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ tɛmɑ tɑɑsɩ.
19Tɑcɑɑ, nyɑɣɑ mɑ wiikinɑ. Mpi tɔ, wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ nyɩɩtʋ nɑ tɩɩŋ tǝnɑ nyɑɣɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ.

20Tɑɑlɛ wontu mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ kɛɛsɑ ɩsɛ nɑ nyɑ́ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ, pusi tǝnɑ nyɔɔwɑ nɑ nyɩɩtʋ wʋlɩ. Kɔkɔ nyɑɣɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nyɩɩtʋ.