Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Joel

Joel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dispela tok Bikpela i givim long Joel, pikinini bilong Petuel.
2Yupela lapun manmeri, harim. Na yupela olgeta manmeri bilong Juda, harim. Mi laik askim yupela long ol samting nau i kamap. I gat kain samting olsem i bin kamap bipo long taim bilong yupela na long taim bilong ol tumbuna bilong yupela, o nogat? Mi ting nogat.
3Yupela i mas tokim ol pikinini bilong yupela long dispela samting. Na ol i mas tokim ol pikinini bilong ol, na ol pikinini i mas tokim ol lain i kamap bihain.
4Ol 4-pela kain grasopa i kamap na pinisim tru olgeta lip bilong olgeta samting. Ol samting ol namba wan lain grasopa i larim i stap, orait ol namba 2 lain i kam pinisim. Na ol namba 3 na namba 4 lain i mekim olsem tasol, na ol i pinisim tru olgeta samting.
5Yupela ol man bilong spak, yupela kirap na krai. Na yupela ol man i save dring wain, yupela tu i mas krai, long wanem, ol grasopa i bagarapim pinis olgeta pikinini wain bilong wokim nupela wain.
6Bikpela lain grasopa olsem wanpela bikpela lain ami i karamapim olgeta hap graun bilong kantri bilong yumi. Ol i strongpela tru, na i planti tumas, na i no inap man i kaunim. Na ol tit bilong ol i sap olsem ol tit bilong laion.
7Ol i bagarapim pinis ol diwai wain bilong yumi, na ol i kaikai ol diwai fik bilong yumi. Ol i kaikai olgeta skin bilong ol diwai na ol han bilong ol i kamap drai na ol i wait i stap.
8Yupela ol manmeri, yupela i mas krai, olsem yangpela meri i krai long taim yangpela man em i laik maritim, em i dai pinis.
9I no gat kaikai na wain bilong mekim ofa long God long haus bilong en. Ol pris i no gat samting bilong mekim ofa long Bikpela, olsem na ol i krai.
10Ol gaden i stap nating na i no gat kaikai. Na graun tu i krai, long wanem, olgeta kaikai long gaden i bagarap, na olgeta pikinini bilong wain i drai pinis, na ol diwai oliv i drai.
11Yupela ol man i save wok long gaden, yupela i mas bel sori na krai. Na yupela ol man i wok long gaden wain, yupela i mas krai. Long wanem, olgeta wit na bali na olgeta kaikai samting i bagarap pinis.
12Ol diwai wain wantaim ol diwai fik i drai pinis. Na olgeta arapela kain diwai bilong karim kaikai, ol tu i drai. Olsem na amamas bilong ol manmeri i pinis olgeta.
13Yupela ol pris i save mekim ofa long alta, yupela i mas putim klos bilong sori, na yupela i mas krai. Long nait yupela i mas putim klos bilong sori na go insait long haus bilong God na krai i stap inap long tulait. Long wanem, i no gat kaikai na wain bilong mekim ofa long God bilong yumi.
14Yupela tokim olgeta manmeri, ol i mas tambu long kaikai. Na singautim olgeta manmeri i kam bung bilong mekim lotu. Bungim ol lida na olgeta manmeri bilong Juda, na yupela go insait long haus bilong God, Bikpela bilong yumi, na singaut long em.
15Long wanem, klostu bai taim nogut i kamap, em De bilong Bikpela. Em i taim bilong Bikpela i mekim save long olgeta lain pipel. Long dispela taim God I Gat Olgeta Strong bai i salim bikpela bagarap i kam long yumi. Sori tumas, dispela De bai i nogut tru.
16Ol kaikai samting i bagarap pinis na yumi no inap mekim wanpela samting. Na bai yumi go long haus bilong God, tasol yumi no inap amamas.
17Graun i no gat wara, olsem na ol pikinini kaikai i dai insait long graun, na i no gat kaikai i kamap. Olsem na ol haus bilong putim kaikai i stap nating na i bagarap.
18Sori tumas, ol bulmakau i hangre nogut na i singaut. Ol i longlong nabaut, long wanem, i no gat gras i stap. Na ol lain sipsip tu i hangre na i kamap bun nating.

19Bikpela, mi beten strong long yu, long wanem, olgeta gras na diwai i drai pinis olsem paia i kukim ol.
20Ol wel abus tu i singaut long yu, long wanem, olgeta wara i drai na olgeta gras i drai pinis.