Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sowɛɛlɩ

Sowɛɛlɩ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩ́ hʋlɩ tutuɣu kɛ Ɩsɔ pʋɣʋ nɑŋŋ nyǝŋkʋ Siyɔŋ tɑɑ. Tɛtʋ nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ sele. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ hʋʋlɛ kʋyɑkʋ kpɛɣɛtɑɑ kɛ́.
2Kʋ kɛ́ ɩsɔŋmʋntʋ kʋyɑkʋ ŋku kʋ yuwɑ tɔɣɔ. Kʋ kɛ́ sǝkpɛtʋɣʋ kʋyɑkʋ kɛ́. Piitim sɔsɔɔm toŋ nyǝm kpɑɑkɩ kɛ́ ɩsɩɩ tefemle nyɑɑlǝm nyɑɑlʋɣʋ pɔ́ɔ́ŋ tɔɔ tɔ. Too tɔ, pɑ tɑ nɑtɑ pǝ tɑkɑ kɛ́ wɑɑtʋnɑɑ mpɑ pɑ tɛɛwɑ tɔ. Pǝyele pɑ kɑɑ nɑ pǝ tɑkɑ kɛ́ wɑɑtʋnɑɑ mpɑ pɑɑ kɔɔ tɔ pɑ tɑɑ.
3Piitim mpɩ pǝ nɔɣɔ tɔɔ wɛ kɛ ɩsɩɩ kɔkɔ kʋmʋmʋkɑ. Nɑ pǝ wɑɑlɩ nɑ́ɑ́ wɛ ɩsɩɩ kɔkɔ ŋkɑ kɑ nyɑkɩ tɔ. Ye pǝ tɑ tɑtɑ timpi, pǝ wɛ tǝlɛkʋlɛkʋ kɛ́ ɩsɩɩ Ɩteni tɑɑlɛ. Ye pǝ tɛɛwɑ ɩlɛ pǝ yele kpɛtɛ, piitim mpɩ pɩɩ sɔɔkɩ pʋlʋ.
4Pǝ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ kpɑɣɑnǝŋ, nɑ pǝ́ seeki ɩsɩɩ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ.
5Pǝ kʋlǝɣɩ pʋɣʋ tɔɔ kɛ́ nɑ pǝ́ tɛlǝsɩ lɛŋkʋ tɔɔ. Pǝ wiiki kɛ́ ɩsɩɩ yoou kɛɛkɛnɑɑ, yɑɑ nyɩɩʋ sɔsɔɔʋ mʋkʋɣʋ tɔ. Pǝ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yoolɑɑ sɔsɑɑ tɛɛkʋɣʋ yoou tɔ.
6Ye pǝ kpɛɣɛtɑɑ sɔɣɔntʋ pɩɩ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ nɑ pɑ́ seliɣi.
7Pǝ tɔŋ kɛ́ ɩsɩɩ ɑkɑnɑɑ nɑ pǝ́ kpɑɑkɩ koloosi ɩsɩɩ yoolɑɑ. Pʋlʋpʋ ɩɩ kɛɛ-wɩ.
8Pɑɑ wei nɑ ɩ mpɑɑʋ kɛ́, nɔɣɔlʋ ɩɩ kɑɣɑtǝɣɩ lɛlʋ. Pɑɑ nyǝmɑ́ kɛ pɑ tɔ-wɛ pɑ tɛɛ kɛ́. Pʋlʋpʋ ɩɩ yɑsǝɣɩ pɑ cɑŋɑ.
9Pǝ tiiki ɩcɑtɛ tɔɔ kɛ́ nɑ pǝ́ seeki koloosi tɔɔ. Pǝ kpɑɑkɩ kutuluŋ tɔɔ nɑ pǝ́ sʋʋkǝnɑ pǝtolee ɩsɩɩ ŋmɩɩlɑɑ.
10Tɛtʋ nɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ pǝ seliɣi pǝ nɔɣɔ tɔɔ kɛ́. Ɩlɛnɑ ilim nɑ ɩsɔtʋ nɑ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ pǝ́ sɩ tǝkpitii.
11Tɑcɑɑ nɔɣɔ nɩɩkɩ kɛ́ ɩsɩɩ tɛʋ hʋlɑ kɛ ɩ yoolɑɑ nɔɣɔ tɔɔ nɑ pɑ́ wɛ tuutuumɑ nɑ pɑ toŋ wɛ sɔɣɔntʋ. Pɑ lɑkɩ nti ɩ tʋɣʋ-wɛ tɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ hʋʋlɛ kʋyɑkʋ wɛ sɔɣɔntʋ kɛ́. Nɔɣɔlʋ kɑɑ fiti kʋ wule.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Pǝ nɑ pǝ mpʋ tɔ, pǝnɛntɛ ɩ́ pǝsǝɣɩ tɔtɔ nɑ ɩ́ mǝlɩ mɑ kiŋ nɑ lotu kʋlʋmtʋ. Ɩ́ hɔkɔ nɔɔsɩ, ɩ́ pǝlɩ ɩsǝlʋm nɑ ɩ́ wiinɑ-m.
13Pǝ tɑɣɑ mǝ wontu kɛ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ cǝlɩ. Amɑ mǝ lɑŋɑ kɛ pɩɩ wɛɛ sɩ ɑ́ wɑkǝlɩ. Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ mǝlɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ kiŋ. Mpi tɔ, mɑ sɔɔlǝɣɩ yǝlɑɑ kɛ́ nɑ mɑ́ wɛnɑ pɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Mɑɑ mʋɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ lɔŋ, mɑ kʋpɑntʋ fɛɩ tǝnɑɣɑ. Mɑɑ lɔɔkɩ ɩsǝnɑ mɑ tʋ mɑ tɑɑ sɩ mɑɑ nyǝŋsɩ mǝ ɩsɛ tɔ.
14Ntɑnyɩ mɑɑ lɑɣɑsɩ hʋwɛɛ nɑ mɑ́ kɑtɩ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ. Ɩlɛnɑ mɩɩ lɑ-m kɔtɑsɩ kɛ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑ sʋlʋm.
15Ɩ́ hʋlɩ tutuɣu kɛ Siyɔŋ tɑɑ. Ɩ́ koti yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ kotuɣu sɔsɔɔʋ. Pǝ kpɑɣɑʋ kʋkpɑtǝlɑɑ nɑ ɩfepiyɑ, nɑ ɑhʋlʋmnɑɑ. Hɑlɩ ɑkpɑɣɑlɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɑ́ lɩɩ pɑ nɑŋŋ tɑɑ. Pɑ tǝnɑ pɑ́ hɔkɔ nɔɔsɩ.
17Tɑcɑɑ tǝmlɛ lɑtɑɑ kɔtǝlɑɑ ɩ́ wii Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɣɔ nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ pǝ hɛkʋ tɑɑ. Ɩ́ tɛkɩ Ɩsɔ kɛ́ niŋ, nɑ ɩ́ nyǝnɩ tɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Ɩ́ tɑɑ tʋ-tʋɣʋ fɛɛlɛ. Pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ woŋiɣi-tʋ sɩ: Pɑ Ɩsɔ ɩnɩ ɩ wɛ le sɩ ɩ́ sǝnɑ-wɛ?
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ nyɑ́ luɣu tɑɣɑnɑ lɑpʋ kɛ nyɑ́ tɛtʋ. N wɛnɑ tǝ yǝlɑɑ pǝtɔɔtǝlɛ.
19N nɩɩ tɑ wiinɑʋ nɑ ń tɔ sɩ, n kɑ́ hɑ-tʋɣʋ tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑ sʋlʋm, nɑ nim, nɑ pǝ tɔlǝnɑ-tʋ Sɩ n kɑɑ tɑsɑ yeluɣu nɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ woŋ-tʋ.

20N kɑ́ tɔɣɔnɩ tɑ kolontunɑɑ mpɑ pɑ kɔmnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔ. N kɑ́ ponɑ-wɛɣɛ pooluŋ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. N kɑ́ tǝŋsɩ pɑ nɔɣɔ tɔɔ nyǝ́mɑ kɛ tɔm teŋku lʋm. Ɩlɛnɑ pɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ kɛ teŋku Metitelɑnee lʋm. Pɑ sǝtɑɑ sɔŋ kɑ́ nyɑlɑ pɑɑ timpi. Mpi tɔ, n lɑpɑ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ kɛ́.
21Tɛtʋ, tɑɑ nyɑ́, nyɑ́ lɑŋlɛ ɩ́ hʋlʋmɩ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ lɑkǝnɑ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ.
22Tɑɑlɛ wontu ɩ́ tɑɑ nyɑ́. Nyɩɩtʋ kɑ́ nyɑlɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɛtɛkɑ tɑɑ, nɑ tɩɩŋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ ɩ pee. Tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ fikinɑɑ nɑ lɛsɛŋnɑɑ tɔ pɩɩ susi tǝyʋʋʋ.
23Siyɔŋ nyǝ́mɑ ɩ́ ŋmɑɑlɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔɔ. Mpi tɔ, ɩ kɑ́ yele nɑ tɛʋ nɩɩ-mɛɣɛ kʋ wɑɑtʋ. Kɑncɑɑlɑɣɑ tɛʋ nɑ kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋkʋ kɑ́ nɩɩ-mɛɣɛ teitei, ɩsɩɩ hɑtoo lɔŋ tɑɑ.
24Tɔɣɔnɑɣɑ pee tǝmɑtɛnɑɑ suwɑ. Sʋlʋm nɑ nim pǝlɛ pǝ su hɛɛsɩ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Mɑɑ lɛɛtɩ-mɛɣɛ mǝ tɔɣɔnɑsɩ. Pɑɑ nsi sonsompee nɑ kʋtoloŋ nɑ kɑhʋsɩ nɑ cǝlǝŋ kɑ tɔɣɑ pɩɩsɩ liɣiti tɔ.