Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - JOEL

JOEL 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iet mahsen en KAUN-O ong Soel, nein Petwel.
2Kumwail me mah kan, kumwail rong; oh aramas teikan koaros nan Suda, kumwail pil rong. Ia duwe, mie mehkot wiawiher nan amwail mwehiet, de nan mwehin samamwail ako, me rasehng wiawi wet?
3Kumwail padahkihong noumwail seri kan duwe; noumwail seri kan ahpw pahn padahkihong neirail seri kan, oh nein neirail seri kan ahpw pahn uhd padakihong dihen mwuhr kan.
4Pelin loukost kan kangalahr wahnsahpw akan; ni ehu pelin loukost ar kin kohkohla, a ehu pelin loukost kin uhd kohdo.
5Kumwail me kin kamam sakau, kumwail pirida oh sengiseng; kumwail me kin nim wain, kumwail pil sengiseng; pwe kreip, mehn wiahda wain kapw, mwomwlahr.
6Pelin loukost ngeder ehu kauwelahr sapwatailo; re me kehlail oh ngeder mehlel; ngihrail kan me keng, rasehng ngihn laion.
7Re kamwomwalahr atail mwetin wain kan, oh pil kangalahr atail tuhke pik kan. Re rerehsangehr kilin tuhke kan lao pwetepwetala.
8Eri, kumwail sengiseng, kumwail aramas akan, rasehng serepein men me kin mwahieiki ohl emen me e inoun pwopwoudiong eh melahr.
9Solahr wahnsahpw de wain mehn meirong nan Tehnpas Sarawio; samworo kan pil sengiseng pwehki eh solahr me re en meirongkihong KAUN-O.
10Sahpw akan tehnlahr; pwehl en nan mwetuwel kin mwahmwahiei; pwehki werentuhke kan mwomwlahr, oh kreip kan mwomwlahr; oh tuhke olip kan pil mengidier.
11Kumwail soumwet kan, kumwail mwahiei; kumwail me kin apwahpwalih mwetin wain kan, kumwail pil sengiseng, pwehki wihd kan, parli kan oh pil wahnsahpw akan koaros mwomwlahr.
12Mwetin wain kan oh tuhke pik kan pil mengilahr. tuhke koaros me kin wa pil mengilahr. En aramas akan ar peren sohralahr.
13Kumwail samworo kan, me kin patohwanda meirong pohn pei sarawio, kumwail pwuhriong nan likoun nsensuwed oh mwahiei. Kumwail pedolong nan Tehnpas Sarawio oh mwahmwahieiki erein pwohng ehu pwon! Solahr wahnsahpw de wain mehn meirong ong amwail Koht.
14Kumwail koasoanediong aramas akan re en kaisihsol; kumwail kapokoneirailpene pwe re en kaudok! Kumwail kapokonepene kaun akan, oh aramas en Suda koaros nan Tehnpas Sarawien KAUN-O, amwail Koht, oh likweriong ih!
15Rahnen KAUN-O kerendohr, rahn me Wasa Lapalap pahn ketikihdo mehn kamwomwala wasa. Ia pahn uwen kamasepwehk en rahno!
16Pein masatail udiahlehr wahnsahpw akan ar mwomwmwomwlahr. Solahr peren nan Tehnpas Sarawien atail Koht.
17Werentuhke kan mehkihla madekeng en pwehlo. Solahr wahnsahpw mehn nekinekla; ihme kahrehda imwen nahk kan tehnlahr oh ohlahr.
18Pelin kou kan wie weriwerki ar nsensuwed, pwehki eh solahr dihpw me re en kang; pelin sihpw kan pil wie lokolok.

19Maing KAUN, I kin likweriong komwi, pwehki dihpw oh tuhke kan eh mengilahr, likamwete kisiniei me kamwasikahla.
20Mahn lawalo kan pil iang likweriong komwi, pwehki piletik kan pil madadahr.