Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yoɛli

Yoɛli 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'oa Petuɛ nɛ́ Yoɛliɛn kɛ.
2Mae zↄ̃ↄↄ, à yã́ɛ bee ma! Gbɛ̃́ pↄ́ kú bùsuu laↄ píi, à swã́kpa! Yã́ɛ bee taa kɛ̀ á gↄↄ ge á deziↄ gↄↄe?
3À dau siu á nɛ́ↄnɛ, aai o ń nɛ́ↄnɛ, an nɛ́ↄ i o ń nɛ́ↄnɛ lↄ.
4Pↄ́ pↄ́ kwasutɛ̃ↄ tò sɛ̃sɛwɛkwaↄ sò. Pↄ́ pↄ́ sɛ̃sɛwɛkwaↄ tò kwa búunaↄ sò. Pↄ́ pↄ́ kwa búunaↄ tò kwa keleↄ sò.
5À vu iu idɛnaↄ, í ↄ́ↄlↄ! À búbuapɛ vɛ̃ɛminaↄ ápii vɛ̃ɛ dafu yã́ musu, asa wa wò á lɛ́waɛ.
6Buie lɛ̀lɛ ma bùsuwa, aa gbãa mɛ́ an dasi lɛ́ vĩo, an swaa dɛ lán nↄ̀ↄmusu swaawa, an kãnkãnaↄ dɛ lán nↄ̀ↄkusi kãnkãnawa.
7Aa ma vɛ̃ɛliↄ ↄ̃̀ↄkpà, aa ma kaadↄɛnliↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ. Aa a tɛɛ wòlo kↄ̀lɛ, a gↄ̃na gↄ̃̀ kpá púuu.
8À búbuapɛ lán wɛ̃́ndia pↄ́ lɛ́ a gↄ̃kpama gaa ↄ́ↄlↄ à zwã̀nkasa kàkaalawa.
9Pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛ gbao zↄ̃̀ɛ Lua kpɛ́u, sa'on Dii gbàgbanaↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄ.
10Bua músikɛ̀, tↄↄlɛ gↄ̃̀ wɛ̃nannↄ, pↄ́wɛna ásookɛ̀, vɛ̃ɛbɛ í vĩo, ku i bↄo.
11Zↄ̃ɛↄ, à ↄku á wɛ́wa, vɛ̃ɛbudeↄ, à búbuapɛ. À ↄ́ↄlↄ mase ń éseo yã́ musu, asa bua pↄkɛkɛa i zɛkɛo.
12Vɛ̃ɛliↄ i'ò, kaadↄɛnliↄ lá dↄ̀ńzi ń gbɛafuↄ ń daminaↄ ń maoↄ. Sɛ̃̀a líↄ giigàga píi, pↄna làa gbɛ̃nazĩnaↄwa.
13Sa'onaↄ, à zwã̀nkasa kákaála à bala bↄ sↄu, Lua gbagbakĩi zĩkɛnaↄ, à búbuapɛ. Ma Lua gbàgbanaↄ, à mↄ i la ń zwã̀nkasaↄ daa, asa pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛ gbao lɛ́ gɛ́ á Lua kpɛ́u lↄo.
14À lɛye dilɛ Lua pↄ́ ũ, à gbɛ̃́ↄ kãaa, à maezↄ̃ↄↄ sísi ń á bùsudeↄ píi aa mↄ wiilɛ Dii á Luawa a kpɛ́u.
15Agya! Asa Dii gↄↄ kãikũ̀, kaalɛgↄↄ pↄ́ Gbãapiide dìlɛ lɛ́ mↄ́.
16Pↄblea i láa wá wáao lé? Pↄna ń yaalↄo mìdɛ wá Lua kpɛ́u.
17Pↄ́wɛna gↄ̃̀ koosiinnↄ bùsukↄ̃ↄtɛ̃u, dↄ̃ↄ gↄ̃̀ yáiyai, gbaↄ gbòo, asa pↄ́wɛna gìɛ.
18Zuↄ wii gↄ̃̀ dↄ, asa sɛ̃ kuo, kpàsaↄ bílikɛ̀ gɛ́kĩiwa. Baa pↄtuo nɛ́naↄ lɛ́ ĩamaɛ.

19Dii, málɛ lɛzunzi, asa dã́dãkɛkĩiↄ tɛkũ̀ɛ, tɛ́lɛpiↄ sɛ̃sao líↄ sã̀sã píi.
20Baa sɛ̃̀anↄbↄↄ, n ni lɛ́ ń dɛ, asa swadↄↄↄ gↄ̃̀ gii píiɛ, mɛ́ an pↄblekĩiↄ tɛkũ̀.