Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yuu7eela

Yuu7eela 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Putu7eela na7aa Yuu7eelakko GODAI kiittido qaalai hagaa.
2Inttenoo cimatoo, hagaa siyite! Yihudaa biittan de7iya asau ubbau, ezggite! Hagaa malabai intte wode woikko intte aawatu wode hani erii?
3Hegaa intte naatussi yootite; yootin intte naati bantta naatussi yootona; qassi eta naatikka kaalliya yeletaassi yootona.
4Gondduwaappe attida kattaa wude boolee miis; wude booliyaappe attida kattaa gumbburoi miis; qassi gumbburuwaappekka attida kattaa ukkubboi miis.
5Inttenoo mattottiyaageetoo, beegottidi yeekkite! Inttenoo, woine eessaa uyiya ubbatoo, zilaalite! Aissi giikko, mal77iya woine eessai intte doonaappe attiis.
6Qoodai bainna wude boolee ta biittaa woraajjiis. Eta achchai gaammuwaa achchaa mala; qassi eta kasilaikka gaammee kasilaa mala.
7Eti ta woiniyaa turaa booddilissidosona; ta balasiyaa mittaakka xoggidosona. Eti poquwaa ubbaa poqqi olido gishshau, woiniyaanne balasiyaa tasheti ubbai booxxidosona.
8Asau, ba yelagatettan a giigido azinai haiqqin, waaruwaa maayada yeekkiya geela7eedan, ubbaikka yeekkite!
9Kattaa yarshshoinne ushshaa yarshshoi GODAA Beeta Maqidasiyaa biyoogaa aggiis; hegaa gishshau, GODAASSI oottiya qeeseti yeekkoosona.
10SHooqai mela attiis; biittaikka yeekkees. Aissi giikko, kattai xayiis; woiniyaa turai meliis; zaiteekka laafiis.
11Inttenoo goshshanchchatoo, azzanite! Inttenoo, woiniyaa turaa tokkiyaageetoo, zilaalite! Aissi giikko, cahau gakkida gistteenne banggai gaden xayiichchiis.
12Woiniyaa turai meliis; balasiyaa mittaikka shulliis; roomaane giyo mittai, temire giyo mittai, appiliyaa giyo mittainne qassi shooqan de7iya hara mitta ubbaikka meliis. Hegaa gishshau, asaappe ufaissai haakkiis.
13Inttenoo qeesetoo, waaruwaa maayidi yeekkite! Inttenoo, yarshshiyoosan oottiya qeesetoo, zilaalite! Inttenoo, ta Xoossaa sinttan oottiyaageetoo, Beeta Maqidasiyaa gelite; gelidi waaruwaa maayidi aqite. Aissi giikko, kattaa yarshshuwaanne ushshaa yarshshuwaa Xoossaa Beeta Maqidasiyan yarshshiyoobi baawa.
14Xoomaa awaajjite; geeshsha yaa7au asaa xeesidi shiishshite; cimatanne biittan de7iya asa ubbaa GODAA intte Xoossaa Beeta Maqidasiyaa shiishshite; yaatidi yan GODAAKKO waassite!
15GODAA gallassai matees; he gallassau aayye7ana! He gallassai Ubbaa Danddayiya Xoossaappe bashsha gallassa gididi yees.
16Nu sinttaappe kattai, nu Xoossaa Beeta Maqidasiyaappe ufaissainne ililssai xayiis gidennee?
17Zerettai biitta giddon buuqqiis; kattai meliichchido gishshau, kootta ubbai gufanniis; gootaratikka kolettiichchidosona.
18Meheti keehi waassoosona; miizzaa wudiyaukka heemettiyoosai bainna gishshau, yaanne haanne bichchaaroosona. Harai atto, dorssaa wudetikka tuggatoosona.

19Abeet GODAU, tamai bazzon de7iya hentta gadeta mirggido gishshaunne dembban de7iya mitta ubbaa lacoi xuuggirggido gishshau, taani neekko waassais.
20Goggiya haattai melido gishshaunne tamai bazzon de7iya hentta gadeta mirggido gishshau, harai atto, bazzo do7atikka neekko waassoosona.