Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOWƐƐRI

SOWƐƐRI 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di m̀pɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ tìnti Petuyɛɛdi birɛ Sowɛɛri.
2Díndi bɛkótíbɛ̀ kéntɛ́nɛ̀! Díndi Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ keènɛ̀! Di yɑ̀ diɛ m̀botí diyiè mɑrì, bɑ́ nɛ̀ di yɛmbɛ̀ do bomɑ̀ɑ̀?
3Nɑ́kɛ́nɛ̀ ti di bí, kɛ̀ ì múnkɛɛ tì nɑ́kɛ́ i kó ibí, kɛ̀ ìi tì cɛ̃́ĩ nyi kó ibí,
4kɛ tú, yɛbiɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sùɔ́ ndɛ̀ fɛcofɛ dɛ ncɑ̀ɑ́kɛ́, fɛcofɛ cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sùɔ́ ndɛ̀ sibɛi dɛ ncɑ̀ɑ́kɛ́, sibɛi cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sùɔ́ ndɛ̀ yɛcɑ́dúɔ̀ ndɛ ndèè.
5Díndi tinɑɑ̀yɑ̃̀kɛ́muɔ́ntì entɛnɛ̀ kɛ́kɔmmú! Díndi tinɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀tì tiitɛ́nɛ̀ yɛdɑbùò, di pɑ̀ɑ̀mu mɛnɑɑ̀.
6Fɛcofɛ fɛɛ̀ ti do bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀ tɛ̃mɛ̀ kɛ sũ mɛdiɛ̀, kɛ̀ fɛ nìì ndònnɛ̀ dicìrícìrìdɑɑ̀ kpɛyɛ dòmmɛ̀, kɛ̀ fɛ̀ ninkpetɛ dònnɛ̀ dicìrícìrìniiri kpɛyɛ.
7Fɛɛ̀ yùo nfínyĩ̀ kó tifɑ̃ɑ̃̀tì, kɛ kùɔ fìkíè tie pɑ́íí, kɛ òrí dɛ wɛ́ɛ́tì kɛ̀ ibɑkɛ pɛikoo kɛ cómmú.
8Díndi n nìtìbɛ̀ kɔmmúnɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ ndɑcɛ̃nnì ò yóó yenkɛ dì ɔ̃ɔ̃ kú kòo nkuɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ botí, kɛ dɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù, kɛ bo bɛnkɛ o yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀.
9Ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ pɑ̀ɑ̀mu mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ tidiitì dɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀.
10Dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ dɛpɑɑ mmiɛkɛ, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuɔ̀, tidiitì í kpɑɑ́ kɛ̀ mɛnɑɑ̀ ndèè, mɛkɔpɑ̀mmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bo.
11Dɛ̀ dimu bɛtenkútíbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ fiiku fínyĩ̀ kó dɛtie kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ ntidiitì kpɛ́í, tidiitì bɛ̀ nɑ ndɛ̀itɛ tì í pɛitɛ́.
12Fínyĩ̀ kó dɛtie nyootɛ́mu, kɛ̀ fìkíè tie mmɔ̀tɛ́, kɛ̀ dɛtie ntɛrɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ kèdènɑ̀díè, nɛ̀ dɛpuonnɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ pɛí yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ pɔ́mmù kɛ̀ dɛ̀ kpeí, bɛnìtìbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ diwɛ̀ì.
13Díndi ikuɔ́ nìùbɛ̀, dɑ́ɑ́tínɛ̀ tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́kɔmmú yɛdɑbùò, ndíndi ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ nyikuɔ́ tɔ̃mmú, tɑnnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ. Wentɛ́nɛ̀ inuɔ nkɛ yɛ̃́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í tɔunímɛ̀ tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ ndɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
14Ikúnɛ̀ mɛnùboúmmɛ̀, dɔúnnɛ̀ mɛtíímmɛ̀ kó diyiè, tíínnɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ bɛmɔu ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ kù kuɔ́nnɛ̀.
15Diyiè yɛiri diì tùɔ̀kɛní, ti Yiɛ̀ nKuyie mbeéntì kó diyiè ndi, Kuyie Mpɑkɛdɑɑ kó tiyɛ̃ĩti yiè ndi.
16Ti tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ yɑu tidiitì nɛ̀ ti nuɔ. Diwɛ̀ì tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
17Tidibotì kpeímu ipɛ̃ mmiɛkɛ, bɑ́ tidiitì í kpɑɑ́ bɛ̀ tì sɔ̀rì dɛ̀, kɛ̀ yɛbuɔ puɔ̀ ntidiitì í kpɑɑ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyɛ miɛkɛ.
18Keènɛ̀ iwũɔ̃ kuɔ̀mmɛ̀ kɛ̀ tinɑ̀ɑ̀tì ɑ̃́ɑ̃ntɛ bɑ́ tì í piɛti timútì kɛ̀ tipìètì mɔ̀ńtɛ́ mudiì kɛ kɔ̃.

19Ti Yiɛ̀ nKuyie, n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, muhɑ̃ɑ̃́ mmuù cɔ̀útɛ́ timútì dinɑɑcɛ̃nhòò kɛ tɑunnɛ̀ titieti.
20Tikpɑsĩ̀ntì bùɔ́ fɔ̃́ nwe, ikó nyiì kũ̀ṹ kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ̀útɛ́ timútì dinɑɑcɛ̃nni.