Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yowɛli

Yowɛli 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala falan naxan ti Yowɛli xa, Petuweli a dii xɛmɛna.
2Ɛ tan fonne, ɛ feni ito ramɛ, ɛ tan yamanan muxune, ɛ birin xa ɛ tuli mati. Fe sifani ito ɲɔxɔnna bata yi liga ɛ waxatini ba, hanma ɛ benbane waxatini?
3Ɛ a yɛba ɛ diine xa, ɛ diine yi a yɛba e diine xa, e diine yi a yɛba mayixɛtɛ famatɔne xa.
4Suɲɛne donseen naxanye luxi, tuguminne bata ne don. Tuguminne naxan luxi, xoxorone bata na don. Xoxorone naxan luxi, songolonbalane bata na don.
5Ɛ xulun, dɔlɔ minne, ɛ wuga! Ɛ birin xa gbelegbele, ɛ tan naxanye dɔlɔn minma, bayo manpa bogine bata kala, e ba ɛ dɛ.
6Ganla nde bata fa fu n ma yamanan ma, e fangan gbo, e wuya han e mi yatɛ. E ɲinne luxi alo yatan ɲinne, e gbɛgbɛne luxi alo yata gilɛn gbeene.
7E n ma manpa binle kalama. E n ma xɔdɛ binle ɲan fefe, e yi e yixin, e yi e kobelene ba e ma, e yiine yi gbendu fefe!
8Ɛ mawuga alo sungutunna kasa dugini ɲandeni naxan a xɛmɛn wugama, a baxi dɔxɔdeni naxan xɔn.
9Bogise saraxan nun minse saraxan bata ɲan Alatalaa banxini. Saraxaraline sunuxi, Alatalaa walikɛne.
10Xɛɛne bata kala, bɔxɔn bata xara. Bogiseene bata raxɔri. Manpa bogi igen bata so a ra. Turen bata ɲan.
11Xɛɛ biine bata yigitɛgɛ. Manpa bili nakɔ sane gbelegbelema sununi, murutun nun fundenna fe ra, bayo se xaba daxine bata halagi.
12Manpa binle bata xara ayi. Xɔdɛ binle bata lisi a ra e nun Girenada wudine nun tugu binle nun pɔnmi binle. Xɛɛ ma wudine birin bata xara. Muxune sɛwan birin bata ɲan.
13Ɛ sunu dugine tongo, ɛ wuga, ɛ tan saraxaraline. Ɛ gbelegbele, ɛ tan naxanye walima saraxa ganden yɛtagi. N ma Alaa walikɛne, ɛ fa, ɛ xi maxidixi kasa bɛnbɛli dugine yi nimisani, bayo bogise saraxane nun minse saraxane bata ɲan ɛ Alaa banxini.
14Ɛ sun suxu waxatin nagidi, ɛ yamaan maxili malan sariɲanxini, ɛ fonne malan e nun yamanan muxune birin, e xa fa Alatalaa banxini, ɛ Ala, ɛ yi ɛ xuini te Alatala ma.
15Lɔxɔ xɔdɛxɛn bata a li de! Alatalaa lɔxɔn bata maso, a fama kalan nan na fata Ala Sɛnbɛ Kanna ra.
16Donseen bata ɲan en yɛɛ xɔri yati! Sɛwan nun ɲaxanna bata ɲan en ma Alaa banxini!
17Sansi xɔnne bata xara ayi xutune bun, sagane bata kui geli. Se ramaradene bata kala, bayo murutu mi fa na.
18Xuruseene wuga xuiin gbo iki! Ɲinge kurune xuyaxi ayi na xun xɔn ma, amasɔtɔ sɛxɛ mi fa na, hali yɛxɛɛne fan tɔrɔxi.

19Alatala, n nan n xuini te i tan nan ma! Amasɔtɔ tɛɛn bata burunna halagi, tɛɛ dɛgɛn bata xɛɛ ma wudine birin gan.
20Na ma, hali burunna subene e wuga xuini tema i tan Ala ma. Xudene bata xɔri, tɛɛn bata burunna halagi.