Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Joel

Joel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siya na di inpaibagan Diyos en Joel ay anak Petuel.
2Dengngen yo nan ibagak, dakayo ay nankakay ya am-in ay ipogaw isnan Juda. Nemnemen yo kod mo waday kaman nina ay napasamak sin timpo yo ono sin timpon di aap-o yo.
3Dad-aten yo sin aan-ak yo ta dad-aten da sin aan-ak da ya dad-aten abe din aan-ak da sin mais-isned en daida.
4Nansosokat day dodon ay nanadael sin mola. Din binay-an di namangpango yan inabos din naiskat.
5Bomangon kayo ay makabeteng! Man-oga kayo, tan enggay nadadael din obas ay amagen da komas baro ay arak.
6Kaman esa ay nasyon di nanadael sin ili tako. Napigsa da ya adi da kabilang. Matadem din bab-a da ay kaman saong di layon.
7Ginolpi da ay dinadael din mola tako ay obas. Kinibikiban da abe din kaiw tako ay igos. Ginotlo da din pingi da ya inokisan da et enggay kinmilat da.
8Manladingit kayo koma ay kaman di esay balasang ay nanbabados sako ay mangipaila sin sakit di nemnem na gapo ta natey din mangasawa koma en sisya.
9Magay bakakew ya arak ay maidaton sin Timplo, isonga manladingit din papadi ay mansilsilbin Diyos.
10Kaman aben manladingit din lota, tan nadadael din papayew ya din maani isdi, nango din obas ya natey din kakaiw ay olivo.
11Manladingit kayo ay manmolmola ya mangay-ayowan sin kaobasan, tan nadadael din bakakew, sabog ya am-in abe ay mola.
12Enggay nango din obas ya igos yan natey am-in ay kaiw ay manlames si makan, et sigurado ay namaga din ragsak di kaipoipogaw.