Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOELA

IOELA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Inai hereva be Lohiabada ese Ioela, Petuela ena natuna dekenai ia henia.
2Umui buruka taudia e, kamonai! Iuda dekenai noho taudia e, umui kamonai! Umui emui nega lalonai, o emui tamana edia nega lalonai, inai bamona kara ia vara, a?
3Emui natudia do umui hamaorolaia, vadaeni idia ese edia natudia do idia hamaorolaia, vadaeni gabeai nega idia vara bese taudia, be do idia hamaorolaia.
4Kwadi orea 4 be idia toreisi, uma ena anina ibounai idia ania ore. Orea ginigunana ese idia rakatania gaudia, be orea iharuana ese idia ania. Bona orea namba 3 bona namba 4, ese unai bamona idia karaia, ela bona uma aniani ibounai idia haorea momokani.
5Inua kekero taudia e, umui noga, umui taitai. Uaina umui inua taudia e, mai boiboi danu do umui tai. Badina be uaina matamata idia karaia diba lasi, kwadi ese vain huahua ibounai idia ania ore dainai.
6Kwadi orea badana ese, iseda tano idia hadikaia bada herea. Idia be goada herea momokani, bona idia be momo herea. Idia edia isena be mai matana, laiona ena isena bamona.
7Idia ese iseda vain audia idia hadikaia ore, bona iseda fig audia idia ania ore. Au edia kopina idia kokia, ela bona rigi ibounai idia kurokuro vadaeni.
8Umui ibounai do umui taitai, kekeni ia tai bamona, badina ia adavaia gwauraia tauna, be ia mase vadaeni.
9Paraoa ena boubou bona uaina boubou, be Dubu helaga dekenai idia henia diba lasi. Hahelagaia taudia be idia tai noho, badina idia be mai edia boubou gaudia lasi, Lohiabada dekenai do idia henia totona.
10Uma gabu ibounai be idia noho kava, aniani ta idia havaraia lasi. Tano danu ia tai noho, badina be uma ena anina ia dika ore. Vain huahua idia kaukau vadaeni, bona olive audia danu idia kakoro.
11Umui biru taudia e, do umui lalohisihisi. Vain umui naria taudia e, do umui tai bada, badina uiti bona bali bona tano ena anina, ibounai be idia dika vadaeni.
12Vain audia bona fig audia danu idia kakoro vadaeni, bona au huahua idia atoa audia ibounai, be kaukau dainai idia mase. Taunimanima edia moale ia ore momokani.
13Hahelagaia taudia e, puse dabua, emui lalohisihisi ena toana, do umui karaia, do umui tai. Boubou patana umui naria noho taudia, do umui tai bada. Dubu Helaga do umui raka vareai, bona hanuaboi ena hora ibounai do umui tai! Badina be paraoa ena boubou bona uaina ena boubou, be emui Dirava dekenai do umui henia diba lasi.
14Aniani ania lasi taravatu do umui gwauraia. Hebou helagana do umui boiria! Tau badadia do umui haboua, Iuda taudia ibounai danu. Lohiabada emui Dirava ena Dubu Helaga lalonai, do umui raka vareai, bona Lohiabada dekenai do umui tai henia.
15Lohiabada ena dina be kahirakahira. Unai dina dekenai ia ese ita do ia hadikaia bada. Unai dina ese gari bada do ia havaraia.
16Iseda uma gabudia edia aniani gaudia be do idia dika lao, bona ita be do ita gini kava, do ita hanamodia diba lasi. Vadaeni Dirava ena Dubu Helaga do ita vareai, to do ita moale diba lasi.
17Tano be ranu lasi dainai, uhe be idia mase noho. Uiti ena anina be ia tubu lasi dainai, haboua rumadia be idia noho kava, bona idia be makohia danu.
18Boromakau be idia hitolo bada, unai dainai idia boiboi noho. Idia raka kava, raka kava noho, rei be lasi dainai. Mamoe orea danu be madi idia hisihisi bada noho.

19Lohiabada e, oi dekenai lau taitai inai, badina be uma bona rei gabudia idia kakoro vadaeni, lahi ese ia gabudia ore vadaeni bamona.
20Uda boroma idauidau ese danu, be oi dekenai idia boiboi noho, badina be sinavai maragidia ibounai idia kaukau vadaeni.