Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Youele

Youele 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Goe sia: dedei amo da Hina Gode Ea Youelema olelei amo dedei. Youele da Bidiuele ea mano.
2Dilia noga:le dawa:ma! Fada:i dunu dilia dunu huluane Yuda soge ganodini esalebe dilia nabima. Dilia da goe hou doaga:be da ba:ila:? Dili goi hadi agoai esaloba amola dilia ada ilia da goe hou hamobe ba:bela:?
3Dilia manoma amo sia: olelema. Amola ilia da ilia manoma olelemu, amalu ilia da ilia mano fisa mabe ilima olelemu.
4Danuba: gilisi agoane misini, ha:i manu sagai amo ea lubi na dagoi amola goe danuba: ilia fisili ahoasea, bu danuba: eno maha amola, ilia da ha:i manu sagai lubi amo na ebelesa.
5Gola midi dilia wa:legadole didigia:ma, Waini hano nawane feloai dunu dilia amola dima. Waini efe fage amo da gaheabolo waini hano hamoma:ne ilegei Da gugunufinisi dagoi.
6Danuba: ilia da gegesu dunu wa:i bagade agoai, ilia da ninia soge amoma gegemusa: ahoa. Ilia da gasa bagade amola ili idimu da hamedeidafa. Ilia bese da laione wa:me ea bese sosoa:i amola mei agoai diala.
7Ilia da ninia waini fage legesu efe amo wadela:lesi amola figi dulu amo na ebelei. Ilia da ifa gadofo sosoga:i dagoi amola amoda da soa:ya:i agoane afadenei.
8Dunu fi dilia huluane didigia:ma, dilia musa: uda a:fini laloba didigia:su amo dunu bogoloba didigia:su agoane.
9Debolo diasu ganodini ilia gagoma amola waini da Hina Godema imunu da hamedafa. Gobele Salasu dunu ilia da bagade da:i dioi. Abuliba:le? Bai gobele salasu liligi Hina Godema imunu da hame gala.
10Ifabi ganodini da ha:i manu afaedafa da hame ba:sa. Amola osobo da wadela:lesi dagoi amola waini efe da huluane biogia:i ba:i, amola olife ifa huluane da biole wadela:lesi dagoi.
11Ifabi ouligisu dunu! Dilia waini sagai ganodini hawa: hamosu dunu! Dilia figi sagai ganodini hawa: hamosu dunu huluane! Dilia huluane bagade asigili didigia:ma. Bai widi amola bali amola ha:i manu bugi huluanedafa da wadela:lesi dagoi.
12Ha:i manu ida:iwane legesu ifa, figi amola waini efe huluane da biogia:i, amaiba:le dunu fi ilia da da:i dioi bagade ba:sa.
13Gobele Salasu dunu dilia da oloda amoga hawa: hamonana! Dilia abula gisa:le amola wadela:i eboboi abula salawane dini ima. Gasi ganodini dilia Debolo diasu ganodini didigia:sa esala hadigima. Bai gala:ine amola waini hano Godema ima:ne da hame gala.
14Dilia dunu fi ilima ha:i hame nasu hou hamoma:ne sia:ma amola dunu huluanema gilisimusa: sia:ma. Ouligisu dunu huluane amola Yuda fi dunu ilia huluane Debolo diasu ganodini gagadoma. Amasea, Hina Godema wele sia:ma!
15Hina Gode Ea Eso da gadeneidafa. Amo esoga Hina Gode Gasa Bagadedafa, se bagade gaguli misunu, amola beda:i bagadewane ba:mu.
16Ninia ba:loba da ha:i manu huluane da wadela:lesi dagoi ba:mu, amola Godema hahawane gilisisu hou Debolo ganodini da hamedafa gala.
17Fage amo osobo hafoga:i ganodini amo da dasagia:i. Amola fage da afae agoane hamedafa amola hawa: legesu diasu ganodini da hamedafa gala. Gala:ine ha:i manu legesu diasu da hagia:i diala amola huluane dasagia:i dagoi.
18Bulamagau ea ha:i nasu gisi da hamedafa amola ili da ha:giwane ga: ea gusa:sa. Amola sibi ilia da ha:i manu hameba:le, ilia da:i da geloga:gia:iba:le se naba.

19Hina Gode, na Dima dini iawane, Dima sia:ne gadosa! Bai ha:i manu da huluane biogia:i dagoi. Amola ifa amola gisi amola ha:i manu huluane da laluga nei agoai ba:sa.
20Amolawane, ohe fi ilia da ha:ga Dima dini iaha. Bai hano huluane da hale dagoi.