Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - NEHEMIA

NEHEMIA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Una negana ai maumau badana e vara, hanua taudia bona adavadia ese tadikakadia Iuda taudia na e maumauraidia.
2Badina be haida eto, Ai mai natumai mamaruanedia bona hahinedia ida na huhutuma; aniani ḡaudia baia ha-abi, baia aniani, baia mauri.
3Ma haida eto, Emai uma bona emai vine imeadia bona emai ruma na a gwau hamatalaimu, abitorehai davadia, aniani iabina, doe dainai.
4Ma haida eto, Ai na moni vada a abi torehai, hanua pavapavana ena tax ihenina totona, una dainai emai uma bona emai vine imeadia vada a gwau hamatalai.
5Ai hidiomai na tadikakamai hidiodia heḡereḡeredia, bona ai natumai na idia natudia heḡeregeredia; ḡau tamona, natumai mamaruanedia bona hahinedia na hesiai taudia bona hahinedia ai a halaodiamu; bona natumai hahinedia haida na hesiai iḡuidia ai e nohomu; a asi emai dala una kara baia laoa ahu, badina be haida ese emai uma bona emai vine imeadia vada e abi.
6Edia maumau bona unu hereva na kamonai negana ai, lau na badu dikadika.
7Na haeroa; bena hanua lohiadia bona heitatao taudia ediai gwau na atu. Na hamaorodia, nato, Umui na abitorehai davadia o abimu, ta ta tadikakana tadikakana edia amo. Bena hebou bada-hereana ta na gwauraia, idia ihahemaoro-henidia totona.
8Bena na hamaorodia, nato, Ai na emai goada heḡereḡerena ai tadikakamai Iuda taudia, idau bese ediai e hoidia taudia, na ma a hoidia lou; a umui ese tadikakamui o hoidiamu, ai ese ma baia hoidia totona. Idia na asi reḡereḡedia, bona asi edia hereva ta.
9Taunabunai lau nato, Emui kara na dia namo. Eda Dirava igari-henina dalana ai boma raka, ani, e inai henidamu besedia edia heihi-ihirai ilao-ahuna?
10Ina danu, lau bona tadikakagu bona egu hesiai taudia ese moni bona aniani a henidia torehaimu. Ini abitorehai davadia iabidia baita hadokoa.
11Hari dina ai edia uma, edia vine imeadia, edia olive imeadia bona edia ruma ba henidia lou; bona karoadia sinahu ta ta amo moni eiava aniani eiava vine ranuna eiava dehoro ediai o g vaurai danu ba halou henidia.
12Bena idia eto, Unu na baia halou henidia, bona ḡau ta ediai ma basia gwauraia; emu hereva heḡereḡerena baia karaia. Bena hahelaḡa taudia na boiridia, idia edia amo gwauhamata helaḡana na abia, edia gwauhamata heḡereḡerena ai do bae karaia.
13Bena vairagu ramina na davedavea, nato, Ina gwauhamata basie hamomokania taudia iboudiai na Dirava ese edia ruma amo bona edia ḡaukara amo unu baine davedavedia oho toma. Taunabunai baine davedavedia oho bona baine bubudia oho. Bena hebou idoinai eto “Amen”, bona Iehova e imodaia. Bena taunimanima ese edia gwauhamata heḡereḡerena ai e kara.
14Ina danu: e duanaigu Iuda tanona ai e nohova taudia edia hekwara tauna ai bainala negana amo, King Aratasasta ena lohia laḡanina iharuahuina ela bona laḡanina ihatoiahui-ruana, laḡani gwauta-rua, lau ese hekwara ahuna asina ania, bona tadikakagu danu asie ani.
15Hekwara taudia gunadia, lau e gunalaigu taudia, ese maduna metaudia na taunimanima latadiai e ato, bona aniani bona vine ranuna bona silver sekeledia hari-ahui na edia amo e abi. Edia hesiai taudia ese danu taunimanima e lohiadiava. A lau na unu asina kara toma, Dirava garina dainai.
16Lau ese danu hari maḡu ḡaukarana na karaia balaheni, tano taina asina abia; bona egu hesiai taudia iboudiai na unuseni ai e hebou, ḡaukara totona.
17Ina danu: tatau sinahu-ta imahui na lauegu pata ai e anianiva, Iuda taudia bona heitatao taudia, bona e noho hetabira besedia lalodia amo dekemai ema taudia danu.
18E hegaeḡaelai ḡaudia, dina tamona ena, na boromakau ta bona mamoe namo-hereadia tauratoi; kokoroku danu e heḡaeḡaelai lauagu; bona dina gwauta gwauta amo kopi-pusedia mai vine-ranudia ida momo herea. Ḡau tamona, lau ese hekwara ahuna anianidia asina gwaurai; badina be hesiai ilao-henina na metau, ini taunimanima latadiai.

19Egu Dirava e, ina orea dainai na kara karadia iboudiai ba lalo tao, lau ihanamogu.